sâmbătă, 11 februarie 2017

EUROPEAN HORIZONS

Bucureşti, Piaţa Victoriei, 2017


LEFTOCRACY
by Daniel Dragomirescu

The future of Romania is at stake again and there is a real risk now in being pushed, historically speaking, a generation or two backwards. This thing must not become a reality. 

What is happening in the present is a revolution of the middle class against the abusive powers of a totalitarian-communist kind („the Red Plague”), which wants to govern the Romania of the 21st century by using 1950s ways of control without taking into consideration the fact that  Romanian society has changed in all these 27 years after the official abolition of the totalitarian communist regime. We hope that, no matter how many sums of money they dispose of and no matter how much numbing power upon millions of people they have, which surely are easy to bribe and to manipulate, this time it won’t work.

Leftocracy is a disease of the modern world, much greater than any other diverse political malformations of a totalitarian kind, which our ancestors have known all too well in the past age. Leftocracy is a power of a so-called political elite who claim they belong to the Left; however, in reality they are not supporting the impoverished masses, they use them instead, in order to identify their pretentions of political, economical and social hegemony. Marx is the one who is rightfully morally responsible for the foundation of leftocracy on a global scale, whereas Lenin and Stalin are responsible for implementing leftocracy in the biggest country in the world, with the price of the lives of millions of Russians exterminated in thousands of Auschwitz-es more infernal than those built by the Nazis, because they exterminated people from more than one generation. It is a well-known fact that the first extermination camps from Germany were founded by the Soviet Union and by the soviets „specialized” in human slaughter.

The middle class is the only apt class, by its own nature, to guarantee a real democracy in society, because the rich (no matter if they are aristocrats or intangible bigwigs from the communist nomenclature or from within it) have always desired to discreetly govern the society, and the impoverished masses, without any serious education from schools, are extremely easy to corrupt and to manipulate, to legitimize their dictatorial aspirations. As such, look at how these barons from the southside of the country carry those poor elders and simple-minded activists in making such a lame circus, like histerical monkeys, in front of the Cotroceni Palace. Only the middle class remains the one and only class that is not bribed by anyone and they don’t let themselves be fooled, because they are capable, by education, to convey themselves through principles, and not by immediate and low-down interests – and that is why they have always been the prime aim of those that do not love democracy, but who speak about it with grand words completely empty of any real meaning. This has happened also in the United States, in the last twenty years, where the middle class has been reduced progressively and dramatically from 60% to 40%. These days, I saw early in the morning on a website a poster on which an American citizen obssessively repeated this question: „How many liberties would they take away from us now?”

I think that what is happening now in Romania is the first revolution in the world against leftocracy, this cancer which has disrupted so gravely the European states in the last twenty years, establishing everywhere a kind of a totalitarian pseudo-democracy. But to come up to this imense success there should be many other parties than those from the Parliament, which at first they play the scenery of democracy, but which in reality they contribute to the maintainance or consolidation of the desired rulership of those that have taken away the national wealth. We need a socialist party, an authentic one, based on values and principles stated not only in theory, but also rigorously and with good faith applied in practice. SDP (Social Democratic Party) in its actual form needs to be abandoned, because it is obsolete and wicked for democracy. The Liberal Party needs also to be reconstructed; it has been compromised long since by individuals such as Tăriceanu, Patriciu, Mihalache and others. If other legislative elections were run tomorrow, millions of Romanian citizens again will not have anyone to credit their vote to, because none of them is deserving of it.  And without any serious offer by means of parties and candidates, then when the elections are due to take place democracy will be just the same old mill that mills in vain. It's a form without any real destination, which will be useful for a certain individual’s interest, rather than for the general public’s.

The demonstrators from Bucharest and those from all over the country need to think of this element as well, not only of the abolition of bills (those will be likely to be replaced by others worst than this current one), not only of the government’s demise (which can always be replaced by an even worst one) or not only in discharging from the political life those figures that are more or less compromised, such as Florin Iordache, Şerban Nicolae, Eugen Nicolicea, Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu, etc. That „Now or never” from Mureşanu’s anthem is more actual than never. Evil should be cut off from the roots, because it will overwhelm us. The problem is that sufficient energy and purposefulness should exist in ending up in nice terms what has happened on the first of February, after the famous issuance of Edict 13, which wanted to impose in urgent matters what today the Romanian society does not accept.

11 February 2016
Translation by Elena Ţăpean
Proofreading by Morelle Smith (UK) 
and John Tischer (USA) 


LEFTOCRAŢIA

Ţara se află din nou la o răscruce şi există realmente riscul de a fi împinsă înapoi, pe planul devenirii sale istorice, cu o generaţie sau chiar mai mult. Acest lucru, însă, nu ar trebui să devină o realitate.

Ceea ce se petrece în prezent este revolta clasei mijlocii împotriva unei puteri abuzive de extracţie totalitar-comunistă (“ciuma roşie”), care vrea să conducă România secolului XXI cu metodele anilor '50 din secolul anterior, neţinând seama de evoluţia societăţii româneşti la 27 de ani după abolirea oficială a regimului totalitar comunist. Să sperăm că, oricâţi bani ar avea la dispoziţie şi oricâtă putere de a prosti pe milioanele de oameni săraci, din păcate atât de uşor de mituit şi de manipulat, de data asta nu vor mai reuşi.

Leftocraţia este o boală a lumii moderne, mult mai gravă decat diverse alte malformaţii politice de tip autoritar, pe care le-au cunoscut înaintaşii noştri în secolul anterior. Leftocraţia este puterea unei aşa-zise elite politice care se declară de stânga, dar care în realitate nu este nici pe departe exponenta maselor paupere, ci se foloseşte de acestea, pentru a-şi legitima pretenţiile de hegemonie politică, economică şi socială. Marx este răspunzatorul moral pentru fundamentarea leftocraţiei pe plan mondial, iar Lenin şi Stalin sunt la rândul lor responsabili pentru implementarea leftocraţiei în cea mai mare ţară din lume, cu preţul vieţii a zeci de milioane de ruşi, exterminaţi în mii de auschwitz-uri, cu mult mai infernale decât cele fondate de nemţi, pentru că au durat şi au exterminat oameni pe parcursul de existenţă a generaţii întregi. De altfel este cunoscut faptul că primele lagăre de concentrare din Germania au fost fondate după modelul celor din Uniunea Sovietică şi cu concursul “specialiştilor” sovietici în materie de distrus oamenii.

Clasa mijlocie este singura clasă aptă, prin însăşi natura ei, să garanteze o democraţie reală în societate, fiindcă cei avuţi (indiferent că sunt aristocraţi sau ştabi intangibili din nomenklatura comunistă ori proveniţi din ea) întotdeauna vor dori să conducă discreţionar societatea, iar masele de săraci, în lipsa unei educaţii serioase prin şcoală, sunt extrem de uşor de corupt şi de manipulat, pentru a le legitima aspiraţiile dictatoriale. Iată şi azi cum îi cară baronii din sudul tarii pe acei bieţi pensionari şi activişti mărunţi, ca să facă un jalnic circ, după metoda maimuţărelii, la poarta Palatului Cotroceni. Numai clasa de mijloc nu dă nimănui mită şi nu se lasă mituită, fiindcă ea este capabilă, prin educaţie, să se conducă după principii, şi nu după interese imediate şi meschine  - şi tocmai de aceea ea a fost întotdeauna ţinta principală a celor care nu iubesc democraţia, dar vorbesc despre ea în vorbe mari şi complet goale de sens. Aşa s-a întâmplat chiar şi în America, în ultimii douazeci de ani, unde clasa mijlocie a fost redusă în mod progresiv şi dramatic de la peste 60 la sută la 40 la sută. Am văzut zilele acestea pe un website un poster în care un cetăţean american, în zorii zilei, îşi repetă obsedanta întrebare: "Oare astăzi ce libertăţi ne vor mai fi luate?”

Cred că ce se întâmplă acum în România poate deveni prima revoluţie din lume împotriva leftocraţiei, acest cancer care a subminat atât de grav statele europene în ultimele două secole, instalând peste tot pseudodemocraţii totalitare. Dar pentru a se ajunge la succes este nevoie de alte partide decât cele din Parlament, care la vedere joacă sceneta democraţiei şi în realitate contribuie la menţinerea ori consolidarea domniei bunului plac al celor care au pus mâna pe părţi importante din avuţia naţională. Este nevoie de un partid socialist, dar de unul autentic, bazat pe valori şi principii enunţate nu doar în teorie, ci aplicate riguros şi cu bună credinţă în practică. PSD în forma de acum trebuie abandonat, fiindcă este perimat şi dăunător pentru democraţie. Trebuie reconstruit şi partidul liberal, care s-a compromis mult prin oameni ca Tăriceanu, Patriciu, Mihalache şi alţii. Căci dacă mâine ar fi alegeri legislative, din nou milioane de cetăţeni ai României nu ar avea pe cine sa crediteze cu votul lor, fiindcă nimeni nu merită. Iar fără o ofertă serioasă în materie de partide şi candidaţi atunci când vin alegerile democraţia parlamentară este o moară care macină în gol. Este o formă fără fond, care sigur cuiva foloseşte de minune, dar nu interesului general.  

Protestatarii din Bucureşti şi din toată ţara trebuie să se gândească şi la acest lucru, nu doar la abrogarea unei ordonanţe de urgenţă (care poate fi înlocuită oricând cu una şi mai rea), la demiterea guvernului (care oricând poate fi înlocuit cu unul şi mai rău) ori la îndepartarea din viaţa politică a unor figuri mai mult ori mai puţin compromise, precum Florin Iordache, Şerban Nicolae, Eugen Nicolicea, Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu etc.  Acel "Acum ori niciodată" din imnul lui Mureşanu este mai actual decât oricând. Răul trebuie tăiat de la rădăcină, fiindcă altfel ne va copleşi. Problema este să existe suficientă energie şi tenacitate spre a se duce la bun sfârşit ceea ce s-a început la 1 februarie, după emiterea faimoasei Ordonanţe 13, care a vrut să impună în regim de urgenţă ceea ce astăzi societatea românească nu mai acceptă.  

     11 februarie 2017

"The Corruption" by V. Bhuvanan (India)

Niciun comentariu: