vineri, 20 septembrie 2013

CONTEMPORARY HORIZONS: DONALD RIGGS (UNITED STATES)


INTRODUCTION TO
A HALF-DOZEN PHILADELPHIA POETS

To help describe these poets and put them in relation to each other, I dealt myself cards from the Alchemical Tarot deck, illustrations by Robert M. Place.  Here are the poets and the card drawn for each:

Miriam Kotzin: The Empress.  Miriam is at the center of the world and the fountain from which spring the 10,000 things of the Tao TeChing:  she created the Certificate of Writing and Publishing at Drexel University, as well as the online arts journal Per Contra, as well as having written and published poems over the past decades.  She was a student during the fabled 1960s, and produced sizzling poetry that she has read in Robin’s defunct Bookstore in Philadelphia, as well as having read at Robin’s Arts Center’s reincarnation,Fergie’s Pub, also in Philadelphia, quite recently, to a capacity crowd.

Henry Israeli:  The Hierophant.  Henry is the magister of the Saturnalia Press, a poetry publishing house that brings the mysteries and celebrations of the energies hidden in and suffusing Reality, bringing to Philadelphia such fine poets as Star Black and Carl Phillips through his press’s annual book prize to discover new talents.  His poems are elegant and restrained, using the Black Mountain structures to string poetic lines over the Void of the blank page.  He currently is assistant director of the Certificate of Writing and Publishing.

Leonard Gontarek:  The Magician.  Leonard transforms reality by drawing bits of it through the pathless Tao and, having mixed the real with the Median Void, initiating their process of self-metamorphosis.  Leonard interviews poets at the Green Line Café in West Philadelphia, interspersing his questions and their answers with occasions for the poets to read their poems.  These are recorded and released…over cyberspace…Leonard has also taught an independent series of classes on Writing Poems that Last. 

Valerie Fox:  The Seven of Swords.  In the Alchemical Tarot deck, this card features a fox with a sword in its mouth, brin-ging it to a place where s/he has already cached six swords.  The suit of swords is associated with the element of Air, and con-ceptual and verbal communication.  Valerie the Fox collects verbal artifacts from print, speech, the internet, and dream to create a surrealist mix of images and phrases evocative of the oneiric current flowing behind and through our contemporary onomatosphere or word-world.

Lynn Levin:  The Lady of Vessels.  A lady who loves beautiful things admires a bouquet of flowers that she holds in her hand—an anthology also being a bouquet of flowers that are poems.  Lynn’s poems are about elegantly wrought vessels, like  "A Jar of Roman Glass" that contains the remnants of an ancient cook, preserved in sonnet form.  Vessels are associated with the element Water, which symbolizes the emotions, and Lynn delivers an experience of the complex emotions that current relationships between lovers and other couples exude.

Don Riggs:  The Hermit.  Actually, David Palumbo used Don as the model for his Hermit card in a tarot deck that he, his brother, his mother, and stepfather are creating;  Joseph Campbell argues that all of the Major Arcana cards are reducible to The Fool, which Don identifies with more readily, having played a Gypsy Fortune-teller in a play written by a friend in college, and this Gypsy brandishes as the final card…The Fool! 

INTRODUCERE LA
„ŞASE POEŢI DIN PHILADELPHIA”

Ca să-i descriu mai bine pe acești poeți și pentru a sugera legături între ei, am dat în cărți de tarot alchimic, ilustrate de Robert M. Place. Iată fiecare nume și cartea extrasă pentru fiecare:

Miriam Kotzin este Împărăteasa. Miriam este în centrul lumii și sursa de unde izvorăsc cele 10.000 de lucruri din Tao Te Ching. Ea a creat „Certificatul de scriere și editare“ de la Universitatea Drexel, precum și jurnalul online Per Contra, pe lângă publicarea de poezii în ultimele decenii. A fost studentă în fabuloasa perioadă a anilor ’60, când a produs poezii entuziaste, recitate la acum defuncta librărie Robin’s din Philadelphia, dar și recent, la Fergie’s Pub, fostul Centrul Artistic Robin’s, în fața unei audiențe considerabile.

Henry Israeli este Marele Preot. Henry este maestrul editurii Saturnalia Press, care editează poezie și aduce la lumină misterele și sărbătoarea energiilor ascunse în Realitate ori care o inundă. Prin intermediul premiului anual al editurii, menit să descopere noi talente, a adus la Philadelphia poeți extraordinari precum Star Black and Carl Phillips. Poeziile sale sunt elegante și sobre, utilizează structuri specifice școlii postmoderne de la Black Mountain, pentru a înșirui versuri în Spațiul liber al paginii albe. Acum este director adjunct în proiectul „Certificatul de scriere și editare“ amintit anterior.

Leonard Gontarek este Magicianul. Leonard preface realitatea, schițând fragmente din ea pe neumblata cale Tao și, prin îmbinarea realului cu Vidul Median, inițiind procesul lor de auto-metamorfoză. Leonard intervievează poeți la cafeneaua Green Line în West Philadelphia, îmbinând întrebările și răspunsurile cu ocazii de lectură a poeziilor. Toate acestea sunt înregistrate și transmise în ciberspațiu. Leonard a predat și o serie de cursuri independente cu tema „Cum să scrii poezii durabile“.

Valerie Fox este A Șaptea Spadă. În pachetul de tarot alchimic, această carte înfățișează o vulpe cu o sabie între dinți, pe care o aduce într-un loc unde a strâns deja alte șase săbii. Culoarea săbiilor este asociată cu elementul Aer și cu comunicarea conceptuală și verbală. Valerie Vulpea colecționează artefacte verbale din materiale tipărite, din discursuri, de pe internet și din vise pentru a crea un melanj suprarealist de imagini și expresii evocatoare ale șuvoiului oniric ce curge dincolo de și prin sfera onomatopeică a zilelor noastre, dar și prin lumea cuvintelor.

Lynn Levin este Doamna Potirelor. O doamnă care iubește lucrurile frumoase și admiră buchetul de flori pe care îl ține în mână – buchetul este o antologie de poeme. Poemele lui Lynn sunt despre vase frumos lucrate, precum „Ulciorul din sticlă romană“, care conține rămășițe ale unui bucătar antic, păstrate în forma sonetului. Potirele sunt asociate cu elementul Apă, care simbolizează emoțiile. Lynn transmite experiența emoțiilor complexe specifice relațiilor dintre îndrăgostiți, dar și altor cupluri.

Don Riggs este Sihastrul. De fapt, David Palumbo și l-a luat pe Don drept model pentru cartea Sihastrului din pachetul de tarot, pe care el, fratele lui, mama lui și tatăl lui vitreg îl alcătuiesc. Joseph Campbell susține că toate cărțile din Arcana Majoră se pot reduce la una singură: Măscăriciul. Cu acesta se identifică mai degrabă Don, fiindcă a și jucat rolul unui ghicitor țigan într-o piesă scrisă de un prieten, pe când era student, iar acest țigan este și ultima carte etalată... Măscăriciul!

Traducere de Monica Manolachi
Universitatea din Bucureşti
Read more in CLH 5 (37)/2013

duminică, 15 septembrie 2013

"TERRA AUSTRALIS": ASTRID FUGELLIE GEZAN (CHILE)

R  A  U  L  I  N  A       Y  A  G  Á  N      Y  A  G  Á  N
Raulina Yagán Yagán,
la última yámana de Tekenica y de Ukika,
poblados de nutrias y sembraderos cercanos
a la crueldad de las redes y el mar,
murió un diez y siete de abril
de mil novecientos ochenta y siete.

Raulina Yagán Yagán
no dejó más descendencia que
uno que otro tejido a telar,
que la infeliz  hubo de aprender para sobrevivir,
porque el mínimo empleo repelió su oficio de
entrelazadora de canastos
y canoas en miniatura.

Y así,
Raulina Yagán Yagán,
la última yámana de
Tekenica y de Ukika subió a los cielos donde Pedro,
en nombre  del Dios Padre Todo Poderoso la recibió:
- ¿Tu nombre?
- Raulina Yagán Yagán, repuso la indígena 
con la cabeza gacha,
y luego agregó, Annulalayala…
- ¿Qué dices?, interrogó el Blanco Santo.
-¡Los he dejado!, ¡Ya los he dejado!,
¿Dónde puedo encontrar
a mi padre dios yámana?
- ¿Tu dios padre yámana?,
¿Te refieres al dios padre de los yaganes?,
insistió algo desconcertado el bueno de Pedro.
- ¡Sí!, si, sí, se esperanzó Raulina Yagán Yagán.
- Murió, Raulina, tu padre dios murió
el diez y siete de abril de mil novecientos ochenta y siete,
en la tarde. 
     (del libro Los Círculos, 1985, 1ª Ed., Premio Academia de la Lengua)
R  A  U  L  I  N  A       Y  A  G  Á  N      Y  A  G  Á  N
Raulina Yagán Yagán,
ultima yámana* din Tekenica şi Ukika,
populate cu nutrii şi semănături învecinate
din cauza cruzimii locurilor şi a mării
muri pe şaptesprezece aprilie
o mie nouă sute optzeci şi şapte.

Raulina Yagán Yagán
nu lăsă alţi urmaşi decât
un război de ţesut,
pe care nefericita soartă a învăţat-o să-l folosească
                                                  pentru a supravieţui,
pentru că lipsa locurilor de muncă i-a refuzat slujba de
împletitoare de coşuri
şi de canoe în miniatură.

Şi astfel,
Raulina Yagán Yagán,
ultima yámana din
Tekenica şi Ukika urcă la ceruri unde Petru,
în numele lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic o primi:
- Numele tău?
- Raulina Yagán Yagán, răspunse indigena
cu capul plecat,
şi repede adăugă, Annulalayala
- Ce spui? întrebă imaculatul sfânt.
- I-am părăsit! I-am părăsit!
Unde pot să găsesc
pe Tatăl Dumnezeu yámana?
- Pe Dumnezeu Tatăl yámana?
Te referi la Dumnezeul Tată al yaganilor?
stărui oarecum deconcentrat bunul Petru.
- Da! da, da, îşi făcu speranţe Raulina Yagán Yagán.
- A murit, Raulina, Dumnezeul tău Tată a murit
în ziua de şaptesprezece aprilie o mie nouă
                                        sute optzeci şi şapte
după-amiaza. 
     (din volumul Cercurile, 1985, Premiul Academiei Filologice din Republica Chile)
____________________
   *Grup etnic pe cale de dispariţie din Patagonia.
**Aşezări ale populaţiei indigene din Patagonia.
PERFIL CULTURAL 
     Astrid Teresa Fugellie Gezan (nacida 1949) es una poeta chilena-británica, miembro de Unión Nacional de Artistas Chilenos, de Pen-Club y de la Fundación Iberoamericana.
     Libros publicados: Siete Poemas (1969), Una casa en la lluvia (1975), Las Jornadas del silencio (1984), La mujer en la poesía chilena de los 80 (1987), Dioses del sueño (1991), Los Círculos (1996),  En Off (2010) etc. Unos de estes libros  han sido traducidos al Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Chino (Universidad de Pekín), Croata, Húngaro y Checoslovaco.
     Premio Academia Chilena de la Lengua.     
      “La poesía de Astrid Fugellie sorprende siempre por la capacidad casi sobrehumana para transformar el lado más oscuro y trágico de la vida en materia bella y luminosa. Insomnio y Asteriza, sus más recientes poemarios, se deslizan por esa vía de creación donde la poeta-alquimista puede ver claro en medio de los nubarrones, y diseñar futuros resplandores que alumbrarán su sendero.” (Consuelo Hernández,  poeta, American University, catedrática de Literatura y Estudios Latinoamericanos)
PROFIL CULTURAL
     Astrid Teresa Fugellie Gezan (născută în 1949) este o poetă chiliano-britanică, membră a Uniunii Naţionale a Artiştilor din Chile, a Pen-Clubului şi a Fundaţiei Ibero-Americane.
     Cărţi publicate: Siete Poemas / Şapte poeme (1969), Una casa en la lluvia / O casă în ploaie (1975), Las Jornadas del silencio / Zilele tăcerii (1984), La mujer en la poesía chilena de los 80 / Femeia în poezia chiliană din anii ’80 (1987), Dioses del sueño / Zeii somnului (1991), Los Círculos / Cercurile (1996),  En Off (2010) etc. O parte din aceste cărţi a fost tradusă în engleză, franceză, italiană, germană, chineză (Universitatea din Pekin), croată, ungară şi cehă.
     Premiul Academiei Lingvistice din Chile.
     “Poezia lui Astrid Fugellie surprinde mereu prin capacitatea aproape supraomenească de a preface latura cea mai obscură şi tragică a vieţii în materie frumoasă şi luminoasă. Insomnio şi Asteriza, cele mai recente cărţi ale sale, glisează pe această cale de creaţie, unde poetul-alchimist poate să vadă clar în mijlocul nebulozităţii şi să deseneze flash-uri viitoare, care îi vor lumina calea” (Consuela Hernández, poetă, American University, profesoară de literatură şi studii latinoamericane).
     Traducere de Daniel Dragomirescu
    READ MORE IN CLH 4 (36) "TERRA AUSTRALIS" !