luni, 25 iulie 2011

CONTEMPORARY PERSPECTIVES: HARMONIE BOTELLA (SPAIN)


POESIA

     Nos preguntamos todos ¿qué es la poesía? Para algunos es una aventura, una  emoción, la melancolía, un grito, una llamada. Reviste la forma de un soneto, de una canción, de una pintura…
   La poesía se puede considerar como una forma literaria inestable y espinosa de emparejar, ya que transforma  su forma, sus temas y sus ideas conforme evoluciona  la humanidad. La palabra poesía viene del griego y significa crear. Los primeros poetas fueron considerados los inventores de nuevas palabras, frases y  ritmos. Es la razón de que, como género literario, es muy cercano al arte. Un arte que  expresa o sugiere el ritmo, la armonía o la imagen. La poesía  escapa a la razón y toca nuestros sentidos. La poesía  no es precisa ni  inmutable.
     Diremos que  es una combinación de sonidos, ritmos y significado. Armoniza las palabras, utiliza todas las formas de expresión. Es reconocible por la aplicación del texto, la organización de las palabras y los sonidos generadores de ritmos. Algunas habilidades sustituyen la regularidad por el capricho del verso libre. La poesía está hecha de palabras congregadas según las reglas gramaticales, la armonía y el ritmo.  Es una apoteosis de representaciones que combinan las palabras en un encantamiento sugestivo.
    El poeta, hoy, desempeña un cometido que consiste en expresar las preocupaciones de su tiempo: libertad, paz, amistad, felicidad.  Se ha dedicado a denunciar las guerras,    los conflictos y las revoluciones, protestar y convencer. Utiliza para eso las técnicas de la escritura poética:utiliza  comparaciones de sonido y significado. La poesía comprometida involucra elementos o emblemas determinados. Los paralelos se asientan en analogías para levantar la imaginación y la comprensión. Está encadenada con el mundo y  el poeta  es el guía y portavoz de los oprimidos.
     Paul Eluard escribe que los poetas ya no tienen amos ni dioses, los "poetas aprendieron las canciones de la rebelión de la multitud [...], tienen la certeza de hablar en nombre de todos". El poeta representa la historia, la sociedad, las ideologías. Su canto es cosmopolita.
     Un poema puede denunciar y combatir a un tirano, la injusticia o la persecución. El poeta es un hombre que se rebeló  y se  irritó frente a las injusticias de su época.
     Los poetas que participaron en el V Festival de la Palabra en Alicante unieron sus voces para ofrecer al mundo sus poemas, pero también para advertirle que a través de sus versos denuncian la violencia, las guerras y que siguen luchando con sus palabras por un mundo libre y en paz.

POEZIA

     Ne întrebăm cu toţii: ce este poezia? Pentru unii este o aventură, o emoţie, melancolia, un strigăt, o chemare. Ia forma unui sonet, a unui cântec, a unei picturi...
     Poezia poate fi considerată drept o formă literară schimbătoare şi dificil de plasat într-o serie, având în vedere că îşi modifică forma, temele şi ideile pe măsură ce omenirea evoluează. Termenul poezie vine din limba greacă şi înseamnă a crea. Primii poeţi au fost consideraţi inventatori de cuvinte noi, fraze şi ritmuri. Este şi motivul pentru care, ca gen literar, se situează foarte aproape de artă. O artă care exprimă sau sugerează ritmul, armonia sau imaginea. Poezia nu este nici precisă, nici imuabilă.
     Vom spune că este o combinaţie de sunete, ritmuri şi sens. Armonizează cuvintele, foloseşte toate formele de expresie. Este recunoscută prin redactarea textului, organizarea cuvântului şi sunetele generatoare de ritmuri. Uneori substituie regularitatea cu capriciul versului liber. Poezia este formată din cuvinte organizate după regulile gramaticale, de armonie şi ritm. Este o apoteoză de reprezentări care combină cuvintele într-o incantaţie sugestivă.
     Poetul contemporan joacă un rol care constă în a exprima preocupările timpului său: libertatea, pacea, prietenia, fericirea. S-a dedicat denunţării războiului, conflictelor şi revoluţiilor, protestului şi convingerii. Iar pentru aceasta el recurge la tehnicile scrisului poetic: utilizează sunetul şi sensul. Poezia angajată implică elemente sau embleme determinate. Paralelele se rezolvă prin analogii pentru a servi imaginaţiei şi înţelegerii. Această întrepătrundere dintre lume şi poet este călăuza şi portavocea celor oprimaţi.
     Paul Eluard afirmă că, având în vedere că nu au stăpâni şi nici zei, “poeţii vor învăţa cântecul de revoltă al maselor (...), au certitudinea că vorbesc în numele tuturor”. Poetul reprezintă istoria, societatea, ideologiile. Cântecul său este universal.
     O poezie poate să denunţe şi să înfrunte pe un tiran, nedreptatea sau persecuţia. Poetul este un om care se revoltă şi se indignează în faţa injustiţiilor epocii sale.
     Poeţii care au participat la cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie din Alicante / V Festival de la Palabra en Alicante (19 – 21 mai 2011) şi-au unit glasurile pentru a oferi lumii creaţiile lor, dar totodată pentru a semnala că prin versurile lor sunt denunţate violenţa, războaiele şi că vor milita în continuare prin puterea cuvântului  pentru o lume liberă şi paşnică.
                                         
ARMONIE ŞI POEZIE
HARMONIE AND POETRY

     Harmonie Botella este o poetă, profesoară şi animatoare culturală din Spania. Opera sa cuprinde volume de versuri: Ojos que no Ven / Ochi care nu văd (2002), Otros Caminos / Alte drumuri, portrete literare: Algunas Mujeres (2005), povestiri pentru copii: Cuentos para Rubén y Malena (2006) etc. Este preşedinte ANUESCA, iar în acest an a coordonat în calitate de directoare cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie de la Alicante / V Festival Delapalabra en Alicante. Harmonie Botella este şi o bună prietenă a revistei Orizont literar contemporan, oferindu-ne spre publicare eseul de mai sus.    
*
     Harmonie Botella is a poet, professor and cultural activist from Spain. Her work contains poetry:  Ojos que no Ven (2002), Otros Caminos, literary portraits: Algunas Mujeres (2005), short stories: Cuentos para Rubén y Malena (2006) etc. Harmonie is president of ANUESCA and director of International Festival of Poetry in Alicante / V Festival Delapalabra en Alicante (5th edition, 19-21 May 2011). She is also a good friend of Contemporary Literary Horizon magazine.

      Traducere şi prezentare de Daniel Dragomirescu 

luni, 11 iulie 2011

EUROPEAN PERSPECTIVES: PETER HART (UNITED KINGDOM)


THE WILL OF THE EMPEROR
AND THE GLORY OF WAR...

Ceaseless the song of war,
endless the march of men,
piteous the faces of wives,
tragic the waste of lives.

Unwilling, the conscripts’ leave–taking:
amid tumult and outcries,
shrouds of dust settle,
and tears
  drop to the ground —
  sad rain in a dry season. 

The northern borders’ battlefields
Flow with the blood of fresh conscripts.
Fifteen to forty the border guards’ age,
indiscriminate the arrow heads strike —
youth, age, experience, fall alike.
For the emperor’s will, the dynasty bleeds.

Pitiless the ravaged foe; insatiable
the emperor’s greed — ruthless
his pursuit of glory; murderous
his cast of mind; treacherous his word;
insatiable his lust for singing girls —
(the wisest run while yet their flesh is young.)

Heavy rains flush out the bloody battlefields;
worms devour the conscripts’ flesh —
and the bone–strewn borders seem
to scream with the pain of the past.  
  
VOIA ÎMPĂRATULUI
ŞI GLORIA RĂZBOIULUI..
.

Necontenit cântecul războiului,
nesfârşit marşul bărbaţilor,
plânse chipurile nevestelor,
tragică pierderea vieţilor.

Cu inima grea, recruţii se duc:
în tumult de larme si ocări,
giulgiuri de praf se aştern
şi lacrimi
  cad pe pământ —
  ploaie posomorâtă în anotimp uscat.

La hotarele nordice, câmpurile de luptă
Şiroiesc de sângele proaspeţilor recruţi.
Copii sau bărbaţi vânjoşi, paznici de hotare,
Făr’ de osebire loveşte vârful de săgeată —
tinereţe, maturitate, experienţă, se prăbuşesc asemeni.
Din voia împăratului, dinastia sângerează.

Nemilos vrăjmaşul nimicitor; nesăţioasă
lăcomia împăratului — neînduplecată
goana-i după glorie; ucigătoare
plăsmuirile minţii sale; trădător cuvântul său;
nesăţioasă pofta lui de cântăreţe copile —
(cele mai înţelepte fug cât carnea-i încă tânără)
Ploi năvalnice spală câmpurile însângerate;
viermii mistuie carnea recruţilor,
iar graniţele presărate cu oase par
să strige durerea trecutului.

     Traducere de Corina Gâdiuţă
     MTTLC, Universitatea din Bucureşti