miercuri, 30 iulie 2014

CONTEMPORARY HORIZONS: CARLA DELMIGLIO (ITALY)


GEOMETRIA

  Anche se non vogliamo, tutto quello che diciamo o scriviamo rispecchia inevitabilmente parte della nostra realtà che, anche quando non parliamo esplicitamente di noi, traspare, seppure liberata dagli schemi, colorita dalla fantasia, dallo scherzo o addirittura dalla bugia.
  Quello che siamo trasuda comunque da ogni nostra manifestazione e, per assurdo, proprio il tentativo di camuffarci dietro ad una maschera spesso evidenzia  i sogni e le paure che cerchiamo di nascondere perfino a noi stessi.
  C’è sempre un motivo alla base delle nostre azioni pertanto, anche quando ci sforziamo di essere diversi, in realtà esprimiamo il nostro io.
  Così come non possiamo falsificare totalmente il tratto calligrafico di un’altra persona perché è unico come il DNA, così non riusciamo a estrometterci da ciò che scriviamo nemmeno se elaboriamo un testo di pura fantasia.
  Personalmente credo che anche lo scherzo sia - più o meno consciamente - un atto liberatorio, un messaggio filtrato e ingentilito dal linguaggio dell’umorismo tramite il quale possiamo dire molta più verità di quanto  oseremmo fare in una normale discussione.
  Se la comunicazione verbale e scritta parlano di noi, ancor prima il nostro corpo si esprime inconsapevolmente tramite  gesti ed espressioni.
  Insomma, che ci piaccia o no, i messaggi corporei sono più o meno coerenti con le nostre parole contribuendo a realizzare il nostro autoritratto. 
  Certo la lettura non è facile e capita di dover interpretare la nostra stessa immagine, ma anche le cose quotidiane, apparentemente banali, trasmettono notizie su di noi.
  Ad esempio, cose ne pensate del fatto che non riesco a tirare le righe con il righello, il suo utilizzo non comporta una particolare manualità, ma le righe mi risultano sempre storte, non porto l’orologio e, se lo indosso, non  mantiene l’ora, impazzisce  come la calcolatrice che usavo quando ero una studentessa.
  Comunque difficilmente guardo che ore sono, non leggo  nessun tipo d’istruzione, odio consultare gli orari dei mezzi pubblici, ho la repulsione per i bagagli, vorrei viaggiare libera, leggera, ma - in ogni caso - la mia valigia non si chiude mai.
  Non memorizzo la pubblicità, non faccio l’elenco della spesa e riempio il carrello così disordinatamente che dopo due prodotti non ci sta più dentro niente,  per cucinare non utilizzo ricettari e non peso gli ingredienti.
  Mi piace l’ordine, ma odio le cose troppo schematiche.
  Qualcuno è capace di interpretarmi?

GEOMETRIE

  Chiar dacă nu dorim, tot ceea ce zicem sau scriem reflectă în mod inevitabil o parte din realitatea noastră care, chiar şi atunci când nu vorbim în mod explicit despre noi,  transpare, deşi eliberată de scheme, colorată de fantezie, într-o glumă sau chiar într-o minciună.
  Ceea ce suntem se vede din întreaga noastră manifestare şi, prin absurd, chiar tentativa de camuflare în dosul unei măşti de multe ori evidenţiază visele şi temerile pe care încercăm să le ascundem în noi înşine. Există mereu un motiv la baza acţiunilor noastre, astfel încât chiar şi când ne străduim să fim altcineva, în realitate ne exprimăm pe noi înşine.
  Aşa cum nu putem falisifica în totalitate particularităţile caligrafice ale altei persoane, pentru că sunt unice precum ADN-ul, tot astfel nu reuşim să eliminăm nimic din ceea ce scriem, chiar dacă elaborăm un text de pură fantezie.
  Personal cred că şi gluma este – mai mult sau mai puţin conşteint – un act eliberator, un mesaj filtrat şi modulat al limbajului umoristic prin care putem spune mult mai mult adevăr decât cutezăm să o facem printr-o discuţie normală.
  Dacă comunicarea verbală şi cea scrisă vorbesc despre noi, mai înainte corpul nostru se exprimă în mod inconştient prin gesturi şi mimică.  
  În concluzie, fie că ne place ori nu, mesajele corporale sunt mai mult sau mai puţin coerente, pe lângă cuvintele noastre, contribuind la realizarea autoportretului nostru.
  Cu siguranţă că citirea nu este uşoară şi trebuie să interpretăm propria noastră imagine, dar şi faptele cotidiene, aparent banale, transmit informaţii despre noi.
  De pildă, ce ziceţi de faptul că pot trasa linii cu rigla, utilizarea acesteia nu comportă o dexteritate specială, dar liniile sunt mereu strâmbe, nu port ceas şi, dacă l-aş purta, ceasul nu arată ora exactă,  înnebunindu-mă precum calculatorul pe care îl foloseam pe când eram studentă. 
  Cu toate acestea, cu greu mă uit să văd cât este ora, nu citesc nici un fel de instrucţiuni, am oroare să consult orarele mijloacelor de transport public, am repulsie pentru bagaje, aş vrea să călătoresc liber, uşor, dar – în orice caz – valiza mea nu se închide niciodată.
  Nu ţin minte publicitatea, nu fac liste de cumpărături şi umplu căruciorul în mod atât de dezordonat, că după două produse nu mai încape nimic în el, pentru bucătărie nu folosesc reţete şi nu cântăresc ingredientele.
  Îmi place ordinea, dar urăsc lucrurile prea schematice.
  Poate cineva să dea o interpretare?

CULTURAL PROFILE

  Carla Delmiglio is a poet and writer from Piacenza, Italy. Actually she could publish a book, but to do this she needs to overcome the distrust in her literary and cultural vocation. Carla Delmiglio is a honorary and constant contributor of CLH since 2013.

PERFILE CULTURAL

  Carla Delmiglio es una poeta y escritora de Piacenza, Italia. Actualmente ella podria publicar un libro, pero debe exceder la desconfianza en su propia voción literaria y cultural. Carla Delmiglio es una colaboradora honoraria y constante de HLC a partir de 2013. 

Traducere şi prezentare de Daniel Dragomirescu

sâmbătă, 12 iulie 2014

A NEW INTERCULTURAL PROJECT


BIBLIOTHECA UNIVERSALIS
by Daniel Dragomirescu 

  A couple of years ago, I concevied the idea of a book collection to reunite the verse and prose of the most important authors and collaborators of the Contemporary Literary Horizon, starting with the year 2009, when it converted to an intercultural magazine and started publishing authors from around the globe, in various mother tongues. But this project was shelved for various reasons, among which the fact that the magazine’s anthologies, starting in 2010, offered us the possibility to partially reunite some of the notable contributions within the covers of the same publication.
  “Bibliotheca Universalis” proposes to spread out the literary endeavours of its collaborators and au-thors beyond the pages of OLC, in (only) 6 yearly issues, and beyond our anthologies, hoping to reunite all the worthy contributions for a whole year. Each book in this collection will be bilingual: in the author’s mother tongue and in Romanian, including 25-30 texts from every author’s creation. The texts are preceded by a critical introduction on the author and concluded with a grouping of critical references from their native press and a bio-bibliographical note on the author’s writings and literary-cultural activi-ties, so that the readers may acquire a clear and comprehensive view on the subject. One can appreciate this to be another means of diffusing and promoting contemporary literature, as it has been represented in OLC for a few years now. It is an initiative that is helping us to transgress the ephemeral that is fatally limiting publication activity, since by definition a book is more enduring.
  This year’s collection predominantly reunites authors of poetry from various countries and continents, as the magazine has been doing for quite a long time. Decidedly, the “BU” number of books is not unli-mited, but depends on material conditions (there are approximately six months left to the year’s end to publish 15-20 different books and we dispose of a rather limited team of translators). At this moment, we are considering for the “Bibliotheca Universalis” authors from England (such as Katherine Gallagher of London, the true “godmother” of OLC, Mike Bannister, Paul Sutherland), from Scotland (Neil Leadbea-ter,  our great friend from Edinburgh, Martin Bates, Douglas Lipton), Italy (Calogero Restivo, Claudio Sottocornola, singer and poet), Holland (Ezra de Haan), the United States (John “Juanito” Tischer, this last Kerouac, completely anonymous, surviving between USA and Mexico and always apprehensive at the prospect of becoming famous). The Hispanics and Latinos are soundly represented in the “Bibliotheca” by Anna Rossell, our good friend from Barcelona, Luis Ángel Marín Ibáñez and Felix Martín Arencibia (Canaria), and we cannot overlook Luis Benitez from Argentina (Buenos Aires) or Martín Sosa Cameron (Córdoba); joining them is Niza Todaro of Montevideo, a faithful OLC collaborator, Andrés Morales from Santiago de Chile, and a few more that we would have liked to mention here. There is no doubt that among these authors there will be a few who will confirm or reassert their worth by new awards and well-earned approval.
  And to conclude, a brief remark. The evolution of our interculturality follows a logical course. The OLC motto has been – and still is – “The entire globe in one magazine”. For this new intercultural endea-vour the corresponding motto could be: “The entire globe in one library.”
  Traducere de Adriana Bulz

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS 

  Hace unos años, imaginamos una colección de libros que reune las creaciones en versos y en prosa de los más importantes autores y colaboradores de la revista “Horizonte literario contemporáneo” a partir del año 2009, cuando HLC se convirtió en una revista intercultural y comenzó a publicar autores de todo el mundo en varios idiomas nativos. Pero este proyecto se ha retrasado por muchas razones, entre las cuales las antologias de la revista, que nos han ofrecido, a partir de 2010, la posibilidad de reunir parcialmente algunas de las contribuciones notables entre las portadas de la misma publicación.  
  “Bibliotheca Universalis” se propone difundir los escritos literarios de sus colaboradores y autores más allá de las páginas de HLC, que tiene 6 apariciones cada año y más allá de nuestras antologías anuales, que aspiran a reunir las contribuciones notables de un año. Cada libro de esta colección será en dos idiomas: el idioma nativo del autor y en rumano, incluyendo 25 – 30 textos más importantes en la creación de cada autor. Los textos son precedidos por una introducción crítica sobre el autor, seguidos al final por una agrupación de opiniones / referencias criticas publicadas en diferentes periódicos de su país y una nota bio-bibliográfica sobre los escritos y las actividades culturales y literarias del autor, para que los lectores tengan una imagen clara y amplia. Podemos apreciar que esta es otra manera de difundir y promover la literatura contemporánea, así como está representada a HLC de hace unos años. Una iniciativa que nos ayuda a ir más allá de lo efimero que limita fatalmente las actividades periodísticas, porque por definición un libro es más resistente con el tiempo. 
  La colección reune este año, con prioridad, autores de poesía de diferentes paises y continentes, así como lo hace desde hace mucho tiempo la revista misma. Por supuesto, el número de libros de “BU” no es ilimitado, sino depende de las condiciones materiales (aprox. 6 meses hasta el fin del año para publicar 15-20 libros diferentes y un equipo de traductores más o menos limitada desde el punto de vista numerico). En este momento son tomados en cuenta para “Bibliotheca Universalis” autores de Inglaterra (como Katherine Gallagher de Londres, una verdadera “madrina” de HLC, Mike Bannister, Paul Sutherland), Escocia (Neil Leadbeater, nuestro gran amigo de Edinburgh, Martin Bates, Douglas Lipton), Italia (Calogero Restivo, Claudio Sottocornola, cantante e poeta), Países Bajos (Ezra de Haan), Estados Unidos (John “Juanito” Tischer, este último Kerouac, totalmente desconocido, sobreviviendo entre EEUU y Mexico y siempre asustado por la perspectiva de hacerse famoso). La área hispánica y latinoamericana tiene igualmente un buen lugar en “Bibliotheca” por Anna Rossell, nuestra buena amiga de Barcelona, Luis Ángel Marín Ibáñez y Felix Martín Arencibia (Canarias), de Argentina no podrían faltar Luis Benitez (Buenos Aires) y Martín Sosa Cameron (Córdoba), Niza Todaro de Montevideo, buena colaboradora de HLC, Andrés Morales de Santiago de Chile y quizás algunos otros. No hay duda de que entre estos autores habrá algunos que van a confirmar o reconfirmar su valor por nuevos premios y elogios merecidos.
  Y para concluir, una breve observación. La evolución de nuestra interculturalidad tiene un hilo de orden lógico. El lema de HLC fue - y lo es - “Todo el mundo en una revista”. Para este nuevo proyecto intercultural el lema corespondiente podría ser “Todo el mundo en una Bibliotheca”.

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS   

  În urmă cu câţiva ani, am imaginat o colecţie de cărţi care să reunească creaţiile în versuri şi în proză ale celor mai importanţi autori şi colaboratori ai revistei “Orizont literar contemporan”, începând din anul 2009, când OLC s-a convertit într-o revistă interculturală şi a început să publice autori din întreaga lume, în diferite limbi materne. Dar acest proiect a fost amânat din multe motive, printre care antologiile revistei, care ne-au oferit, începând din 2010, posibilitatea de a reuni parţial unele dintre contribuţiile notabile între copertele aceleiaşi publicaţii.
  “Bibliotheca Universalis” îşi propune să difuzeze scrierile literare ale colaboratorilor şi autorilor săi dincolo de paginile OLC, cu (doar) 6 apariţii pe an şi dincolo de antologiile noastre, care aspiră să reunească contribuţiile notabile dintr-un an. Fiecare carte din această colecţie va fi în două limbi: limba maternă a autorului şi în română, incluzând 25-30 texte mai importante din creaţia fiecărui autor. Textele sunt precedate de o introducere critică despre autor, urmate în final de un grupaj de referinţe critice apărute în presa din ţara lor şi o notă bio-bibliografică în legătură cu scrierile şi activităţile literar-culturale ale autorului, pentru ca cititorii să aibă o imagine clară şi cât mai cuprinzătoare. Putem aprecia că aceasta este o altă modalitate de difuzare şi promovare a literaturii contemporane, aşa cum este ea reprezentată la OLC de câţiva ani. O iniţiativă care ne ajută să trecem dincolo de efemerul care limitează fatalmente activităţile publicistice, deoarece prin definiţie o carte este mai rezistentă în timp.
  Colecţia reuneşte în acest an, cu precădere, autori de poezie din diferite ţări şi de pe diferite continente, aşa cum de multă vreme procedează revista însăşi. Desigur, numărul de cărţi din “BU” nu este nelimitat, ci depinde de condiţiile materiale (aproximativ 6 luni până la finele anului, pentru a publica 15-20 de cărţi diferite şi faptul că dispunem de o echipă de traduceri mai mult sau mai puţin limitată din punct de vedere numeric). În acest moment avem în vedere pentru “Bibliotheca Universalis” autori din Anglia (precum Katherine Gallagher din Londra, veritabilă “naşă” a OLC, Mike Bannister, Paul Sutherland), Scoţia (Neil Leadbeater,  marele nostru prieten din Edinburgh, Martin Bates, Douglas Lipton), Italia (Calogero Resti-vo, Claudio Sottocornola, cântăreţ şi poet), Olanda (Ezra de Haan), Statele Unite (John “Juanito” Tischer, acest ultim Kerouac, complet anonim, supravieţuind între SUA şi Mexic şi speriat mereu de perspectiva de a deveni celebru). Zona hispanică şi latinoamericană are şi ea un loc bun în “Bibliotheca” prin Anna Rossell, buna noastră prietenă din Barcelona, Luis Ángel Marín Ibáñez şi Felix Martín Arencibia (Canare), din Argentina nu-i putem omite pe Luis Benitez (Buenos Aires) şi pe Martín Sosa Cameron (Córdoba); li se adaugă Niza Todaro din Montevideo, fidelă colaboratoare a OLC, Andrés Morales din Santiago de Chile şi poate alţii câţiva, pe care ne-ar plăcea să-i putem pomeni aici. Nu încape îndoială că printre aceşti autori vor fi unii care vor confirma sau reconfirma valoarea lor prin noi premii şi aprecieri binemeritate.
  Şi pentru a conchide, o scurtă observaţie. Evoluţia interculturalităţii noastre are un fir logic. Deviza OLC a fost – şi este – “Tot mapamondul într-o revistă”. Pentru acest nou proiect intercultural deviza corespunzătoare ar putea fi: “Tot mapamondul într-o bibliotecă”.    
     Bucharest, 12 July 2014
______________________________________________________________________
In the top of this page:
The First Book in "Bibliotheca Universalis": 
"The Fragility of Moths" by Neil Leadbeater

miercuri, 2 iulie 2014

CONTEMPORARY LITERARY HORIZON N0 3 (41)/MAY-JUNE 2014 - "UNA OTRA GALAXIA"

CONTENTS   

EDITORIAL
Daniel Dragomirescu, Bibliotheca Universalis
“GALAXIAS”
Antonio Arroyo, Una otra Galaxia
Abderraman El Fathi (Morocco)
Fernando Sabido (Spain)
Alejandra María González Ortega (Chile)
Aquiles García Brito (Spain)
Beatriz Giovanna Ramirez (Spain)
Leo Lobos (Chile)
Antonio Arroyo Silva (Spain)
Olga Luis Rivero (Spain)
Roberto Cabrera García (Spain)
Amadou Lamine Sall (Senegal)
Isa Guerra (Spain)
Farès Babouri (Algeria)
Sandra Santos (Brazil)
EIGHT FROM NEW YORK
Adina Dabija
Liviu Georgescu
M. N. Rusu
Mihaela Albu
Mircea Săndulescu
Constantin Virgil Negoiţă
Pr. Dr. Theodor Damian
OTHER POETIC HORIZONS
Neil Leadbeater (UK)
Natalia Canais (Portugal)
Luis Ángel Marín Ibañez (Spain)
Sonia Rabinovich (Argentina)
Jean Taillabresse (France)
Jean-Albert Guénégan (France)
Lidia Borghi (Italy)
Ştefan Ciobanu (Romania)
INTERCULTURAL DEBUTS
Daniel Bărbulescu (Romania)
Mokhtar El Amraoui (Tunisia)
Rachid Ziki (Morocco)
Luc Bordas (France)
Amrita Sadarangani (India)
Maite Chevez (Guatemala)
EPIC HORIZONS
Carla Delmiglio (Italy), Geometria
Leo Vieira (Brazil), Que titulo darei ao meu livro?
Mira Faraday (United States), Life Explained
INTERCULTURAL INTERVIEWS
Adela Catană (Romania), Interviu cu Stephanie Branson 
Monica Manolachi, Entrevista con Juana Castillo
CRITICAL HORIZONS
Mike Bannsiter (UK), Listening to the 
Trumpeting of the Stags
Raymond Walden (Germany), Europa in demokratischen Anschein
Byron Beynon (UK), A Corner of the Artist’s Room
Anna Rossell, Una premonición de actualidad
Martin Sosa Cameron (Argentina), Eduardoa Mallea y su cuento “Conversación”
Daniela Şontică (România), Marius Ianuş, from the Mad-ness of Fracturism...
Vasile S. Popa (România), Marionettes on the Red Carpet of Treason
Ettore Fobo (Italy), La Poesia come musica...
Sonia Kilvington (Cyprus), Lost in Translation?
Dante Gatto (Brazil), Em defesa de um estudo
           da literatura local
Gilvaldo Quinzeiro (Brazil), Brasil-Alemanha: mito ou tragedia grega?
TRADUCERI
Silvia Cora, Monica Manolachi, Andreea Rovenţa, Tudora C. Florescu, Vasile Daniel Bărbulescu, Daniela Zăloagă, Bianca Namur, Rebeca Moţ, Sorina Cimpoeru, Raisa Lambru, Laura Beştea Covaci, Florian D. Mirea, Miruna Voican, Sânziana Paştina
 
INTERCULTURAL DOCUMENTS
An inedited letter from Eugen Ionescu
CLH – A JOURNAL FOR VALUABLE READERS
COMING SOON