marți, 24 decembrie 2013

HAPPY HOLIDAY!LAURIE RAPPEPORT
(ISRAEL)     

   IRENE SENDLER

     This year marked the 70th anniversary of the Warsaw Ghetto uprising. The entire world stopped for a moment to commemorate the brave people who stood up to the Nazi juggernaut and fought in the name of freedom.
     One of the unique aspects of the Warsaw ghetto upri-sing involved the non-Jews who joined the doomed revolt. Although it was clear that the revolt had no chance of succeeding, many Poles entered the ghetto from their safe homes in Warsaw and from the surrounding areas to join with the Jews in their struggle for survival. Other Polish Righteous Gentiles took in refugees from the ghetto and helped them live out the war in hiding.
     There are many stories of these Righteous Gentiles but none is as incredible as that of Irena Sendler, a young Polish social worker who saved over 2500  Jewish children from the Warsaw ghetto.
     Sendler was one of the first members of the Zagota underground which was formed in 1940 to assist the Jews who were being persecuted by the German occupation. When the Warsaw ghetto was established she obtained documents that identified her as a nurse and allowed her to enter the ghetto as an "expert in infectious diseases." During her visits to the ghetto she brought in food and medicines but this aid was a drop in the bucket, given the massive disease and starvation that was occurring in the ghetto.
     Sendler determined that the best course of action would be to remove people from the ghetto and she decided to concentrate on smuggling out children who were easier to remove and easier to hide among the larger Polish popula-tion. She began bringing out street orphans, sedating them and hiding them in tool boxes, bags and even in carts un-der garbage and snarling dogs to distract the German guards.
     Over time Sendler started to approach families in the ghetto to convince them to allow her to remove their chil-dren. These scenes were heartwrenching, both to the pa-rents, who had to decide whether to allow strangers to take responsibility for their children's safety, and for Sendler herself. 50 years later Sendler described these scenes. “I talked the mothers out of their children" Sendler said."Those scenes over whether to give a child away were heart-rending. Sometimes, they wouldn’t give me the child. Their first question was, ‘What guarantee is there that the child will live?’ I said, ‘None. I don’t even know if I will get out of the ghetto alive today.”
     While younger children were smuggled out in bags and under tram seats, older children were guided out through underground passageways and hidden breaks in the ghetto walls. Once on the other side of the ghetto Zagota identi-fied safe hiding places for the children, often in convents and orphanages as well as with sympathetic Polish fami-lies. Sendler marked the children's names and hiding places on pieces of tissue paper which she hid in glass jars and buried in her neighbor's garden. She hoped that the chil-dren could be reunited with their families after the war or, if not, at least with the Jewish community.
     In 1943 Sendler was arrested and brought to the noto-rious Piawiak prison where the Nazis tortured her. Sendler did not, however, reveal any information about the chil-dren's whereabouts or about her Zagota comrades. The Germans scheduled her for execution but Zagota was able to bribe a German guard and they smuggled her out of the prison. Sendler
lived out the remainder of the war in hiding.
     Sendler was honored as a Righteous Gentile in 1965 by Yad VaShem but her story was almost buried until a group of non-Jewish Kansas schoolgirls heard a rumor about her activities during the war. As part of a school project they decided to research the events surrounding her story and in 2003 they actually met and interviewed the then 93-year-old Irena Sendler

      http://www.irenasendler.org/ .
     The girls' school assignment evolved into a nationally-acclaimed project called. Life in a Jar It comprises a book, a website and a performance which has been viewed by thousands of people and continues to inspire people from around the world.
.
IRENE SENDLER
     Acest an a marcat cea de a 70-a aniversare a Răscoalei din Ghetoul de la Varşovia. Lumea întreagă s-a oprit pen-tru o clipă, pentru a-i comemora pe oamenii curajoşi care s-au ridicat contra regimului nazist şi au luptat în numele libertăţii. 
     Unul dintre aspectele unice ale Răscoalei din Ghetoul de la Varşovia îl reprezintă participarea ne-evreilor la răscoală. Deşi era clar că revolta nu avea sorţi de izbândă, mulţi polonezi au intrat în ghetou  din locuinţele lor sigure din Varşovia şi din zone învecinate, pentru a se alătura evreilor în lupta lor pentru supravieţuire. Alţi polonezi Drepţi ai Popoarelor au luat evrei din ghetou şi le-au salvat viaţa, ascunzându-i de nazişti.
     Există multe relatări acestor Drepţi ai Popoarelor, dar nici una nu este atât de senzaţională ca cea a Irenei Send-ler, o tânără asistentă socială poloneză, care a salvat viaţa a peste 2500 de copii evrei din ghetoul de la Varşovia.
     Sendler  a fost unul dintre primii membri ai organizaţiei clandestine “Zagota”, constituită în 1940 pentr a-i ajuta pe evreii persecutaţi sub ocupaţia germană. Când s-a înfiinţat Ghetoul din Varşovia, a obţinut acte care o identificau drept soră medicală şi i-au permis să intre în ghetou ca “expertă în bolile infecţioase”.În timpul vizitelor în ghetou aducea hrană şi medicamente, dar acest ajutor era o picătură dintr-un ocean, date fiind bolile şi foametea care domneau în ghetou.
     Sendler a realizat că cea mai bună cale de acţiune ar fi fost să scoată oameni din ghetou şi a hotărât să se concentreze pe salvarea copiilor, care era mai uşor de ascuns în rândul populaţiei poloneze majoritare. A început prin scoaterea in afara ghetoului a copiilor orfani, sedându-i şi ascunzându-i în cutii de scule, saci şi chiar în căruţe cu gunoi, pentru a le distrage atenţia nemţilor.
     Cu timpul, Sendler a început să abordeze familii din ghetou, pentru a le convinge să i se alăture pentru a-i muta pe copii. Aceste scene erau emoţionante pentru ambii părinţi, care trebuia să decidă să-şi încredinţeze copiii în grija unor străini, ca şi pentru Sendler însăşi. 50 de ani mai târziu, Sendler a descris aceste scene. “Vorbeam cu mame-le în absenţa copiilor lor”, a spus. “Aceste discuţii despre înstrăinarea copiilor erau sfâşietoare. Uneori, nu voiau să-mi încredinţeze copilul. Prima lor întrebare era “Ce garanţii există că copilul va trăi?” Spuneam: “Nici una. Nici măcar nu ştiu dacă voi ieşi vie azi din ghetou”. 
     Pe când copiii mici erau scoşi afară în saci şi sub scau-nele de tramvai, copiii mai mari erau călăuziţi afară prin pasaje subterane şi prin breşe ascunse din zidul ghetoului. Odată scoşi în partea cealaltă, Zagota identifica ascunzători sigure pentru copii, adesea în mănăstiri şi orfelinate, ca şi în locuinţele unor familii poloneze milos-tive. Sendler îşi nota numele copiilor şi ascunzătorilor pe bucăţi de hârtie sugativă, pe care le ascundea în borcane de sticlă şi le îngropa în grădina vecinilor. Spera că copiii aveau să-şi regăsească familiile după război sau, dacă nu, să fie primiţi de comunitatea evreiască.
     În 1943 Sendler a fost arestată şi dusă în faimoasa închisoare Piawiak, unde naziştii au torturat-o. Cu toate astea, Sendler nu a divulgat nici o informaţie despre ascunzătorile copiilor sau despre camarazii din Zagota. Germanii au decis să o execute, dar Zagota a mituit un paznic şi a scos-o din închisoare. Sendler a trăit ascunsă tot restul războiului.
     Sendler a fost onorată cu titlul de “Drept între Popoare” în 1965 de către Yad VaShem, dar povestea ei a fost dată uitării, până când un grup de eleve de naţionalitate ne-evreiască din Kansas non-Jewish Kansas schoolgirls a aflat despre activităţile ei din vremea războiului. Ca parte a unui proiect şcolar ele au decis să cerceteze faptele legate de povestea sa şi în 2003 au întâlnit-o şi au intervievat-o pe Irena Sendler, în vârstă de 93 de ani.        

      http://www.irenasendler.org/      
     Iniţiativa elevelor a devenit un proiect naţional intitulat Viaţa într-un borcan Life in a Jar Proiectul cuprinde o carte, un website şi o performanţă care au fost văzute de mii de oameni şi continuă să îi inspire pe oamenii din întreaga lume.   
CULTURAL PROFILE
     Laurie Rappeport made aliyah to Safed, Israel 30 years ago from Detroit. She works in a wide range of projects which are aimed at bringing visitors to Northern Israel, specifically to the towns of Nahariya and Safed. to enjoy the religious, historical, cultural and artistic sites and expe-riences that the cities have to offer. 
*
     Laurie Rappeport lucrează într-o gamă largă de proiec-te care au drept scop să aducă vizitatori în nordul Israe-lului, în orașele Nahariya și Safed, ca sa aprecieze valorile religioase, istorice, culturale și artistice și să împărtăşească experiențele pe care aceste orașe le au de oferit.
Traducere: Redacţia revistei
JOHN TISCHER (US - MEXICO)

WAITING TO GO ONSTAGE
Every night I go out,
say my piece, hide behind
the curtain. Every night he
kills me, slays me,  if only

he was a better actor.

ESPERANDO SUBIR EN EL ESCENARIO
Yo me voy cada noche afuera,
para decir mi pieza, escondido después
la cortina. Cada noche él
me asesina, me mata, si solamente

él fuera un actor mejor.

AŞTEPTÂND SĂ URC PE SCENĂ
În fiecare noapte ies afară,
să-mi joc piesa, ascuns după
cortină. În fiecare noapte el
mă omoară, mă ucide, măcar dacă

ar fi un actor mai bun.

Traducere în spaniolă şi română: Redacţia revistei

sâmbătă, 21 decembrie 2013

ITALIAN HORIZONS: MARIA GRAZIA DI BIAGIO

INCANTESIMO
Mi tenevi sulla punta delle dita
con le tabelline la filastrocca
lo zucchero filato il desiderio
e sulla congiunzione delle labbra
dove l'angelo affondò il suo indice
premevo il mio per indurre al silenzio
lo spettro ubiquo della verità
ma Circe sa e lo sa la bambina che
l'incantesimo si fa e poi si scioglie.
     Da: “Nella disarmonia dell'inatteso”,  Bel-Ami edizioni
SPELL
Youwere holding me on yourfingertips
as a multiplicationtable, a nonsense
rhyme, sweetmeat, desire
and on the junction of lips
where the angelsankhisforefinger
I was pressing mine to lead to silence
the ubiquitousghost of truth
but Circe knows
and the little girl knows, too,
thateveryspellis cast and thenbroken.
     Translation by Lucia Guida - novelist
PROFILO CULTURALE
     Maria Grazia Di Biagio è nata a Teramo. Laureata in lingue e letterature straniere (Tedesco – Inglese) all'Università G. D'Annunzio di Pescara, dove attualmente vive e lavora. Ha contribuito con la sua “Tesi sul Dialetto Vallese di Rimella” alla stesura di un vocabolario a salvaguardia dei dialetti Walser in Piemonte. Una sua silloge poetica dal titolo “Blue Songs” è stata semifinalista al Concorso “Il mio esordio” della Feltrinelli e si è classificata al 3° posto nella I Edizione del Concorso Nazionale “Il lancio della penna” di Bari, con la seguente motivazione: “L'autrice, nei suoi versi, mette a nudo il dissidio interiore legato alle relazioni amorose spesso conflittuali facendo emergere, in modo nitido, il punto di vista femminile”. Vincitrice della II edizione del Dieci Lune festival dell'Autore 2012 a Napoli con la silloge poetica “Nella disarmonia dell'inatteso”, in seguito pubblicata dalla Casa Editrice Bel-Ami, organizzatrice del Premio. Suoi testi sono presenti in numerose antologie. Blog personale:
     http://poesiamariagraziadibiagio.blogspot.it/            
     Del anno 2013 Maria Grazia è la collaboratrice della rivista “Orizzonte letterario contemporaneo”.
  PROFIL CULTURAL
      Maria Grazia Di Biagio s-a născut la Teramo. Licenţiată în limbă şi literatură străină (germană – engleză) a Universităţii “G. D’Annunzio” din Pescara, oraş în care locuieşte şi lucrează; A contribuit cu lucrarea Teze despre dialectul valez din Rimella la cercetarea vocabularului dialectelor valeze din Piemont. Una dintre culegerile sale poetice cu titlul Blue Songs a fost selectată în finala Concursului “Il mio esordio” din Feltrinelli şi a obţinut locul III la prima ediţie a Concursului Naţional “Il lancio della penna” din Bari, cu următoarea motivaţie: “Autoarea, în versurile sale, dezvăluie conflictul interior legat de relaţiile amoroase de multe ori conflictuale, scoţând în evidenţă, cu claritate, punctul de vedere feminin”. Câştigătoare a celei de a doua ediţii a Festivalului “Dieci Lune” din toamna anului 2012 de la Neapole cu antologia poetică Nella disarmonia dell'inatteso În disarmonia neprevăzutului, publicată la Editura Bel-Ami, organizatoarea festivalului. Textele sale sunt incluse în diverse antologii.
     Blog personal: http://poesiamariagraziadibiagio.blogspot.it/      
     Din anul 2013 este colaboratoare a revistei “Orizont literar contemporan”.
Traducere de Daniel Dragomirescu

joi, 19 decembrie 2013

CONTEMPORARY HORIZONS: EZRA DE HAAN (THE NETHERLANDS)

ODE TO A SECOND, DEAD OWL
Once more feathers fluttering
in the bend, near the lake
where three men drowned
flat on the road lies a dead owl.
At the water’s edge the peak keeps silent
along with the fisher in the boat.
Only the owl beckons.
Spreading a wing
At each car that passes.
                                 Translation from Dutch by Scott Rollins
ODĂ CELEI DE-A DOUA BUFNIŢE MOARTE
Încă o dată penele fluturând
în curbă, lângă lacul
unde s-au înecat trei oameni,
strivită pe şosea zace o bufniţă moartă.
La marginea apei piscul rămâne tăcut
la fel ca pescarul din barcă.
Doar bufniţa semnalizează.
Arătând cu aripa
Spre fiecare maşină care trece.
CULTURAL PROFILE
   Writer, editor and poet Ezra de Haan is the author of two books of poems: Ik belde mijn muze (2003) and Scheren zonder Spiegel (2011). He wrote two novels: Vonk (1996) and Kermis in the hel (1999) and a book on writing: Wereldschrijvers – Best Authors of the World (2009). His poems have been translated into English, German, Czech, Japanese, Bahasa Indonesia and Afrikaans. He teaches creative writing in The Netherlands and Surinam, was the founding editor of Vrijstaat Austerlitz and a contributing editor of prose and poetry in Nynade. In 2014, de Haan will publish his roadnovel Zoeken naar Slory.
PROFIL CULTURAL
   Scriitorul, editorul şi poetul Ezra de Haan este autorul a două volume de poezie: Ik belde mijn muze (2003) şi Scheren zonder Spiegel (2011). A scris două romane: Vonk (1996) şi Kermis in the hel (1999) şi o carte despre scris: Wereldschrijvers - Cei mai buni autori ai lumii (2009). Poeziile lui au fost traduse în engleză, germană, cehă, japoneză, indoneziană şi în afrikaans. Predă scriere creativă în Olanda şi Surinam, a fost editor fondator al revistei Vrijstaat Austerlitz şi editor contributor de proză şi poezie al revistei Nynade. În 2014, de Haan îşi va publica romanul Zoeken naar Slory.
Traducere de Roxana Doncu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“

miercuri, 4 decembrie 2013

CLH 6 (38)/NOV.-DEC. 2013: A NEW DOUBLE SPECIAL ISSUE

SUMAR. CONTENTS
ORIZONTURI NEWYORKEZE
Mike Foldes, The Gang of Seven, p. 3
Maria Mazziotti Gillan, p. 3
Emily Vogel, p. 5
Joe Weil, p. 7
J. Barrett Wolf, p. 9
John Smelcer, p. 11
Thaddeus Rutkowski, p. 12
Alan Britt, p. 13
ORIZONTURI OLANDEZE
Catharina Boer, p. 14
Nick J. Swarth, p. 15
Hans Van de Waarsenburg, p. 17
Bert Bevers, p. 18
Hans Tentije, p. 19
Erik Lindner, p. 20
Ezra de Haan, p. 22
Wim Van Til, p. 23
Albert Hagenaars, About this Dutch Edition, p. 25
ALTE ORIZONTURI POETICE
Mike Bannister, p. 26
Douglas Lipton, p. 27
Monica Manolachi, p. 29
Ştefan Ciobanu, p. 30
Chokri Omri, p. 32
Megha Agrawal, p. 33
Nedda Nuñez Gonzalez, p. 34
Marina Centeno, p. 35
Alberto Bergamini, p. 36
Calogero Restivo, p. 37
REPERE UNIVERSALE
Eugene O’Neil (United States), The Last Will, p. 38
Tudor Arghezi (Romania), Niciodată toamna..., p. 40
ORIZONTUL PROZEI
Keiko Amano (Japan-US), Literacy and Race, p. 41
Steve Cook (UK), Split Milk, p. 50
Nazia Mallick (India), Just Call Me Angel, p. 53
Mike Essig (US), Surrealistic Pillow, p. 55
Oziella Inocêncio (Brazil), A Madame Bolotinha, p. 58
Niza Todaro (Uruguay), El Despertar, p. 60
ORIZONTURI CRITICE
Neil Leadbeater , Albert Camus and ‘The Outsider’, p. 62
Željka Lovrenčić, Castro, Chloé, 2013, p. 65
Rosetta Savelli, Tre pittori, p. 67
Daniel Dragomirescu, Orfism, existenţialism şi
    confesiune poetică, p. 72
José Gilvaldo Quinzeiro, Amar, p. 74
Nazi Gholi, An Artist from Tehran, p. 79
EVENIMENTE EDITORIALE
José a. Luján Henríquez (Spain), Notas sobre Utopia. 
    Isabel Guerra, compromiso y poesîa, p. 75
TRANSLATORS
(ROMÂNIA)

Monica Manolachi
Roxana Doncu
Adriana Bulz
Tatiana Rădulescu
Marcela Fighiuc
Loredana Adriana Malic
Silvia Cora
Olimpia Nicolae
Violeta Florentina Baroană
Bianca Lidia Zbarcea
Elena Daniela Radu
Miruna Voican
Elena Carmen Bobocescu
Sorina Cimpoeru
Andreea Höfer
Iulian Trandafir
Alexandra Raluca Ciobanu
Iulia Andreea Anghel
Alina Nicoleta Badea
Vasile Daniel Bărbulescu
Ana Maria Apostu
Daniela Zăloagă
Alina Bratosin
OTHER TRANSLATORS
Catharina Boer (Netherlands)
Albert Baggermans (Netherlands)
Willem Groenewegen (Netherlands)
Peter Boreas (Netherlands)
Ann Marie Sauer (Netherlands)
John Irons (Netherlands)
Scott Rollins (Netherlands)
Paul Vincent (Netherlands)
Scott Rollins (Netherlands)
Maria Grazia Di Biagio (Italy)
Andrei Langa (Moldova Republic)
CLH, A MAGAZINE FOR VALUABLE READERS - COMING SOON.

joi, 28 noiembrie 2013

CONTEMPORARY HORIZONS: CATHARINA BOER (NETHERLANDS)


HATSHEPSUT
On bottom of time, diggers found
a woman, not guarded by dates
or coloured by wars.

Beheaded, her body smeared, deformed,
denied, cancelled out of books,
she became what she was: a woman,
repeated beginning,

bottom stone which always comes above.
Translations: Catharina Boer & Albert Baggermans

HATSHEPSUT
Sul fondo del tempo gli scavatori trovarono
una donna, non guarnita da epoche
o tinta da guerre.

Decapitata, il corpo imbrattato, deformato,
negato, cancellato dai libri,
diventò ciò che era: una donna,
ripetuta origine,
pietra profonda che sempre affiora.
Traducere în italiană de Maria Grazia Di Biagio

HATSHEPSUT
În străfundurile timpului, săpătorii au găsit
o femeie, nestrăjuită de curmali
sau colorată în războaie.

Decapitată, trupul ei pătat, deformat,
negat, scos din cărţi,
a devenit ceea ce era: o femeie,
un început cu repetiţie,

piatra din adâncuri, ieșind mereu la suprafaţă.

Cultural Profile: Catharina Boer was born in De Bilt, near the city of Utrecht, and has been living for quite some time in Nuenen, the village where Vincent van Gogh was active. She wrote seven books of poetry and published in The Netherlands and Belgium. Some titles are: Verlaten tafels, Zwijgwater and Heuvels en rivieren. So far, her poems were translated in English, German and Norwegian. She also wrote short prose and plays for children and a historical drama called Who is Jacoba? She won several awards. www.catharinaboer.nl, catribo@onsnet.nu
Profil cultural: Catharina Boer s-a născut în De Bilt, lângă oraşul Utrecht, şi locuieşte în Nuenen, oraşul unde a pictat Vincent van Gogh. A scris şapte volume de poezie şi a publicat în Olanda şi Belgia. Printre titluri se numără: Verlaten tafels, Zwijgwater şi Heuvels en rivieren. Poemele ei au fost traduse în engleză, germană şi norvegiană. A scris de asemenea proză scurtă, piese pentru copii şi o dramă istorică intitulată Who is Jacoba? A fost premiată de câteva ori. www.catharinaboer.nl, catribo@onsnet.nu
Traducere de Roxana Doncu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“

Read more in next issue – 6 (38)/2013
CLH – A MAGAZINE FOR VALUABLE READERS

miercuri, 20 noiembrie 2013

INTERCULTURAL HORIZONS: DANIEL DRAGOMIRESCU

ORFISM, EXISTENTIALISM AND POETIC CONFESSION
     From a declared and asserted aesthetic perspective of the symbolism represented by Paul Verlaine (1844-1896), the author of the well-known slogan “Music beyond every-thing...”, the poetry seems to be a nearly perfect synonym for music. Indeed, poetry is music, but, at the same time, it also represents a confession, a “memoir” of a life and of an age.
     The poetic work of Claudio Sottocornoala covers an ample thematic area and carries forth a notable stylistic variety of an author with literary, musical and cultural affinities altogether. He is an authentic homo universalis of our time, and simultaneously a man who belongs to his contemporary society, adding up to it his very specific worlds and shadows, virtues and contradictions. The book entitled Giovinezza... adio!/ Good bye, youth!, divided in two chronological and thematic sections (Primi sguardi, Ricerche, Giorni bianchi, Preghiera, Città e musica, Ac-querelli, Cartoon, Moralità, Pensiero debole) appears to be a summa poetica in which the author tries to offer to his readers (be they scarce or many, of our day) a complete experience of life and thought embedded in a literary and artistic work . Thus a legit question arises: what are the guidelines of this fragmented and sinuous landscape? The answer lays in the content of the work itself, as it does in any artistic relevant and valuable work of art.
     At the first reading, Good bye, youth! is─as the title itself suggests, a melancholic memorial of the past ( more or less distant) of a variety of experiences  (“primi sguar-di”) and of their poetic rendition, through means inspired by a fully delicate and emotional impressionism. The abili-ty to translate life into poetry, which makes the author to pass for Midas or, if anything, for a Marco Polo of writing verses, draws our attention from the first reading, as Sergio Endrigo does in the well-known drama entitled Noah’s Ark: “I velieri solcavano / arcani i mari/ approdando alle/ orientali terre/ ove rosee moschee/ marmoree erano,/ e tappeti volanti...”* (Sogno, p. 49). One may note a subtle melodic line in this aesthetic form, based on the vowels’s disposal (rosee – mosque - marble).  Reverence (p.141) is a text that wholly displays its musical qualities,  thanks to its repetitions or refrains: “I loved you/ I loved you/ as a seaweed does/ I loved you/ and I’ve been lost (...)”. The nostalgic remains of his childhood and the somehow retro perspective provoked by the present time are interwoven in the poem The ‘60s, thus rendering the poetic palimpsest of a decade that absorbed the American experience in a variety of ways, alongside with its transient simbols: “the American kid”, the ye-ye music, the invasion of UFO’s and so on – in essence, a concise evocation, but suggestive for that time by its symbols (be they mental, social or cul-tural): “The ‘60s would take the train/ the American kid/ with turned up nose/ the night would come down mytho-logically/ among the stars on the sky/ ...and ye-ye songs.../ encyclopedia of knowledge/ was teaching Geography and History...” (p.209). Closer to our day, in the penultimate section (Cartoon), the reader is given the chance of meet-ing the postmodern musical world and its beloved sym-bols: “ This world that come and dance/ white socks in certain steps/.../ in a seagull’s flight (Jackson/ as if a Prince of Lilies),/ thin-cut red lips/ a multiplication of light/ in the American night in Milano...” (Jackson live, p.277).
     Beyond orfism and of  “decadent” inspired musicality (term coined by Verlaine ) or simply through the poetic-musical joint of these elements, another level of the work of Claudio Sottocornola, equally important, belongs to the existentialism, the one inspired form metaphysics, with affiliations with the phylosophy of Gabriel Marcel, which can also be found in the literary work of Albert Camus. This dimension will not surprise us, as the author himself is a philosopher (he was a Philosophy and History teacher in many Italian lyceums). To that effect, the reflection that precedes the second section of the book (Ricerche) defines itself as an existentialist confession that cannot escape observation: “... I wanted my life to have a sense in its events and in its essence...” (p.69). This existentialist/ existential feeling threads like a red line the entire poem, giving it a consistent configuration of the author’s poetic craft. A habitual repeated happening in the ordinary life grows into introspection, reduced to its essential notes, like an aphorism, as one may notice by reading this poem,: “ To wake up/ in a certain morning/ young/ wet/ as if it were/ your first day here/.../ My God, I live./ I am/ a mo-saic of light” (To wake up, p.83). This is a perfect example of an existentialist poem, laden with the symbolist aesthet-ic of the same old Verlaine, who had declared himself an enemy of rhetrorics! The section entitled Preghiera, which starts with an interrogative epigraph  (“ What is the use of poetry?”), is grouped in short prose-poems, where the Christian inspiration brings the author in the world of the sacred and inspires him to write verses characterised by biblical sensibility (Oh, saint and beautiful cross, p.185, Jesus, I feel tired and weak, p.187), authentic anthems and confessions of the soul.
     Yet the most interesting and representative aspect of the poetic universe of Claudio Sottocornola resides in his aesthetic openness to the modern and avant-garde direc-tions in the XXth century. The author instates various themes and motives which defined an entire literary age through avant-garde, especially through constructivism, that also prevailed in Bucharest (in the ‘20s and ‘30s). The atmosphere of the city with all its distinct signs, belonging to our daily and postmodern life integrated in the “global village”- the glass cases, the automobile, the pub, the as-phalt and the street, the bus, the honk, the light spots, the IBM, the Adidas brand and so on – are used to generate poetry: “Oh, the city is so beautiful/ from behind the glass case of a pub/ like a pyramid of flights/ of honks and automobiles on the asphalt/ and lights in the sky/ and music vibrating in one’s ears (...)” (Oh, the city is so beautiful, p. 195-196).
     “Claudio is not a hasty artist (...), he conveys an interior world related to creation and philosophycal speculation”, says Donato Zoppo in his endnote of the volume Good bye, youth!. We may add that he is much more than that.
      NOTE
     *”The sailing ships were navigating/ on the misterious seas/ anchoring inside/ Orient harbours/ where one could find/ reddish marbled mosks/ and magic carpets” (Dream, p.49)
     Translated by Miruna Voican
     MTTLC, University of Bucharest
ORFISMO, ESISTENZIALISMO E CONFESSIONE POETICA
(Claudio Sottocornola, Giovinezza... adio!, Bergamo, 2008)
     Nella prospettiva estetica, dichiarata e manifesta, del simbolismo di Paul Verlaine (1844 – 1896), l’autore del ben conosciuto adagio “De la musique avant toute cho-se...”, la creazione poetica è quasi un sinonimo dell’ arte musicale. La poesia è musica, veramente, ma è anche confessione, “diario” di un’ esistenza e di un’epoca.
     La creazione poetica di Claudio Sottocornola include un'area tematica ampia e mostra una varietà stilistica notevole per un autore con molteplici attitudini: letterarie, musicali, educative e culturali. Un vero “uomo universale” dei nostri tempi, ma ugualmente un uomo della società contemporanea, con le sue inevitabili luci e ombre, qualità e contraddizioni. Il libro Giovinezza... addio!, suddiviso in 9 unità cronologiche e tematiche (Primi sguardi, Ricerche, Giorni bianchi, Preghiera, Città e musica, Acquerelli, Cartoon, Moralità, Pensiero debole) si presenta come una summa summarum poetica, nella quale l’autore cerca di offrire ai lettori (molti o pochi, dei nostri giorni) tutta una esperienza di vita e di pensiero, di creazione letteraria e artistica. Di modo che nasce la legittima questione: in questo paesaggio tanto frammentato / mosaicato quali sono le linee di forza? Naturalmente, come in ogni lavoro artistico di una certa rilevanza e valore, la risposta si trova giustamente nel contenuto implicito della creazione letteraria.
     A un primo livello di lettura, Giovinezza... addio! è – come suggerisce il titolo – un memoriale nostalgico del passato (più o meno recente), delle sue varie esperienze (“primi sguardi”), e la loro trasposizione poetica con i mezzi ispirati da un impressionismo pieno di delicatezza e sensibilità. La capacità di poetare dell’autore, un re Mida o piuttosto un Marco Polo della versificazione, cattura l’attenzione dall'inizio, come Sergio Endrigo nelle sue celeberrime marine (Quando c’era il mare, L’Arca di Noè): “I velieri solcavano / arcani i mari / approdando alle / orientali terre / ove rosee moschee / marmoree erano, / e tappeti volanti...” (Sogno, p. 49). C’è una musicalità sottile in questa formula estetica, giocando con le vocali (“rosee” – “moschee” – “marmoree”). In Reverenza (p. 141) la musicalità abbraccia tutto il testo che si presta facilmente, per le sue ripetizioni, a una interpretazione musicale: “...Io t’amavo / Io t’amavo / come un’alga di mare /io t’amavo / e mi perdo (...)” Le reminiscenze nostalgiche dell’infanzia e la prospettiva retro del tempo presente si fondono in Anni ’60, fornendo il palinsesto poetico di un decennio che è stato in molteplici modi contrassegnato  dall’influenza americana e dai suoi simboli fugaci, “il bimbo americano”, la musica “jé-jé”, la presunta invasione “UFO”, ecc., in-somma una evocazione concisa ma suggestiva dell’epoca attraverso i suoi “hit” mentali / sociali / culturali: “Gli anni ’60 sfilavano / col treno / il bimbo americano / con il naso in aria / la notte scendeva mitologica / di stelle nel cielo / ...i pezzi jé-jé... / L’Enciclopedia Conoscere / insegnava la Geografia e la Storia...” ecc. (p. 209). Più vicino all’oggi, nella sezione terz’ultima (Cartoon), al lettore è riservato un incontro con il mondo della post modernità musicale e con uno dei suoi simboli più amati: “Questo mondo che viene e balla / calzette bianche in passi /mefistofeli ... / in volo di gabbiano (Jackson, / come il Principe dei Gigli), / labbra rosse sottili nel taglio / moltiplicazione di luce / nella notte americana di Milano...” (Jackson live, p. 277). 
     Al di là di orfismo, musicalità di ispirazione “decadentista” (post Verlaine) o semplicemente del connubio poetico-musicale di questi elementi, un’altro livello della crea-zione di Claudio Sottocornola, ugualmente significativo, appartiene all’esistenzialismo, quello di ispirazione metafisica e con filiazioni nella filosofia di Gabriel Marcel e quello che attinge alla creazione letteraria di Albert Camus. Questa dimensione non sorprende, perche l’autore è un filosofo di professione (docente di filosofia e storia in diversi licei italiani). In questo senso, la riflessione che precede la seconda sezione (Ricerche) è una confessione esistenzialista, che non può passare inosservata: “...volevo che la mia vita avesse un significato nei suoi atti e nella sua essenza...” (p. 69) Questa sensibilità esistenziale/esistenzialista attraversa come un filo rosso tutta la versificazione dell’autore, dando una configurazione unitaria alla sua creazione poetica. Un semplice atto reiterato della vita quotidiana è convertito in riflessione interiore, come in questa lirica, ridotta nelle notazioni essenziali quasi a un aforisma: “Svegliarsi / un mattino / giovane / umido / come fosse / il primo giorno / ... / Dio, vivo. / Sono / un mosaico di luce” (Svegliarsi, p. 83). Una perfetta poesia esistenzialista, con l’estetica simbolista dello stesso Verlaine, nemico dichiarato della retorica! La sezione Preghiera, introdotta da un moto interrogativo (“A che serviva la poesia?”), comprende brevi poemi in prosa, dove l’ispirazione cristiana porta l’autore nel mondo del sacro e lo aiuta a scrivere versi di sensibilità biblica (O croce santa e amabile, p. 185, Gesù, mi sento stanco e debole, p. 187), veri canti liturgici e confessioni dell’ anima.
     Ma forse l'aspetto più interessante e rappresentativo nell’universo poetico di Claudio Sottocornola si trova nella sua apertura estetica  alla direzione modernista e anche all'avanguardia del Novecento. L’autore rimette in circolazione diversi temi e motivi che hanno determinato un'intera epoca letteraria attraverso l’ avanguardia, in particolare, quella chiamata costruttivismo, che anche in Bucarest ha conosciuto un tempo di gloria (tra gli anni ’20 e ’30). L’universo urbano e tutti i suoi segni distintivi, che appartengono alla nostra vita quotidiana e post moderna nel “villaggio globale”  – le vetrine, le auto, i bar, l’asfalto, le strade, gli autobus, i clacson, gli spot, la IBM, le Adidas, ecc. – sono utilizzati per generare poesia: “Oh, com’è bella la città / dietro le vetrine di un bar / come una piramide di voli / di clacson e auto sull’ asfalto / e di lumi per l’aria / e musica nelle orecchie (...)” (Oh, com’è bella la città, p. 195-196).
     “Claudio non è un artista improvvisato (...), egli esprime un mondo interiore legato al sapere e alla speculazione filosofica”, dice Donato Zoppo nella postfazione di Giovinezza... addio! E potremmo aggiungere: anche molto di più…
      NOTE. This essay is from the book in progress Orizonturi interculturale / Intercultural Horizons, second edition)

vineri, 15 noiembrie 2013

GANG OF 7: EMILY VOGEL (UNITED STATES)


 A SMALL REPORT  
 Jesus was crucified yesterday afternoon,  
 or Jesus was crucified
 two thousand years ago. The days pass

in the usual sense of days passing:

we eat pork roast and potatoes,
watch clever commercials on the television.

The nature of time is terrifically troubling.

A six-foot Santa rises among some evergreen trees,
among the muck of a dimly lit back road,
among the cold and forthcoming season.

You fall asleep on the floor beneath my feet.
Somewhere is the sound of water.
My womb swells with the bulk of a life.
Stories unfold in a series of images,
people pass in and out as personalities
bereft of names.

At the falling of dusk, Emmanuel comes,
and the traffic on the highway proceeds

in a wild confusion of light. 
SCURTĂ MĂRTURIE
Iisus a fost răstignit ieri după-amiază,
sau Iisus a fost răstignit
acum două mii de ani. Zilele trec

așa cum trec ele:

mâncăm friptură de porc și cartofi,
ne uităm la reclame istețe la televizor.

Cursul timpului e greu de digerat.

Un Moș Crăciun de doi metri se ridică printre brazi,
trece printre gunoaiele unei străzi dosnice slab luminate,
prin anotimpul rece care se apropie.

Ai adormit pe podea, la picioarele mele.
De undeva se aude sunetul apei
În pântec îmi crește o formă de viață.
Întâmplări se înșiră înaintea mea, cadru cu cadru,
oameni apar și dispar ca niște ființe
care n-au nume

Când se înserează, Emanuel vine,
iar traficul de pe autostradă înaintează

în lumina care se dezlănțuie ca turbată

CULTURAL PROFILE
     Emily Vogel’s poetry has been published in numerous journals, most recently in Lyrelyre, Maggy, Lips, The San Pedro River Review, The Paterson Literary Review, The Comstock Review, [Spaces}, and The Journal of New Jersey Poets. She has published five chapbooks: most recently Digressions on God (Main Street Rag, author’s choice series, 2012). The Philosopher’s Wife, a full-length collection, was published in 2011 (Chester River Press). She has work forthcoming in New York Quarterly, Tiferet, Omniverse, and 2 Bridges Review. Recently, she collaborated with her husband, Joe Weil on a book of poetry, West of Home, which has been published by Blast Press. She is the poetry editor of the online journal Ragazine.CC, and teaches writing at SUNY Oneonta and Hartwick College. You may contact her at evogel1@binghamton.edu
PROFIL CULTURAL
     Poeziile lui Emily Vogel au fost publicate în numeroase reviste, dintre care cele mai recente sunt: Lyrelyre, Maggy, Lips, The San Pedro River Review, The Paterson Literary Review, The Comstock Review, [Spaces} și The Journal of New Jersey Poets. A publicat cinci plachete de versuri, cea mai recentă intitulându-se Digressions on God (Main Street Rag, în selecția autoarei, 2012). Colecția integrală The Philosopher’s Wife a fost publicată în 2011 (Editura Chester River). Urmează să publice și în New York Quarterly, Tiferet, Omniverse și în 2 Bridges Review. Recent, semnează, împreună cu soțul ei, Joe Weil, volumul de poezie West of Home, apărut la Editura Blast. Este redactorul de poezie al revistei online Ragazine.CC și predă cursuri de scriere creativă la SUNY Oneonta și Hartwick College. Poate fi contactată la evogel1@binghamton.edu
Traducere de Miruna Voican
 MTTLC, Universitatea din Bucureşti