sâmbătă, 30 martie 2013

NOUA LANSARE "ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN" LA BUCURESTI / A NEW CLH LAUNCHING IN BUCHAREST / UNA NUEVA PRESENTACION DE HLC EN BUCARESTPRESS RELEASE
     The Contemporary Literary Horizon magazine is pleased to announce that the symposium entitled
“Interculturalism and contemporaneity: 
value and equivalence in translating literary texts”
is taking place on Saturday, April 6th, starting at 11:00 AM, at the National Museum of Romanian Literature, 12 Dacia Boulevard, Bucharest.  
     Guests of honour: 
     - Lucian Chisu, university professor and director of the National Museum of Romanian Literature
     - Simona Cioculescu, litrary critic and historian
     - Gabriel Dimisianu, literary critic and historian
     During the event, the intercultural and independent Contemporary Literary Horizon magazine is launching the third issue of its annual Anthology. On March 23rd, it was also launched at the Roundhouse, London, United Kingdom, during the exhibition entitled “Invisible Architecture Installation”, with the support of the British poet Caroline Gill. On March 26th, it was also launched at the Simon Fraser University, Vancouver, Canada, with the support of the American poet Jane Mellor. Both poets are contributors to previous issues of the magazine.
     The poet and translator Monica Manolachi from the Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, is launching her second book of poetry, Poveştile Fragariei către magul Viridis (Fragaria’s Stories to the Magus Viridis), Brumar, Timișoara, 2012. At the same event, Daniel Dragomirescu is launching a book of essays and literary criticism entitled Orizonturi interculturale (Intercultural Horizons), PIM, Iași, 2012. The guests of honour, Lucian Chişu, Simona Cioculescu and Gabriel Dimisianu, will comment on the two volumes. 
     Two other books will be commented on, in absentia: the debut volume of the Mexican poet Marina Centeno, Quietud, Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 2012; and Ultima carte despre întuneric (The Last Book About Darkness) by the Romanian poet Bianca C. Dan, Ed. Ortoepia, Deva, 2012. Both authors have been contributors to the magazine. 
     This invitation is aimed at young authors and collaborators of the magazine, MA and BA students from the University of Bucharest, who are members of our translation team as well as at other lovers of culture, literature and multilingual interculturality from Bucharest and other parts of the country. 
     March 31st, 2013
     Editorial Office
     Contemporary Literary Horizon

COMUNICAT DE PRESĂ
     În ziua de sâmbătă, 6 aprilie 2013, de la orele 11,00, în rotonda de la Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bd. Dacia, nr. 12, Bucureşti, va avea loc simpozionul intitulat 
“Interculturalism şi contemporaneitate.
Valenţe şi echivalenţe în traducerea textului literar”
      La acest simpozion vor participa ca invitaţi de onoare:
     - Lucian Chişu, profesor universitar, director al Muzeului Naţional al Literaturii Române;
      - Simona Cioculescu, critic şi istoric literar;
      - Gabriel Dimisianu, critic şi istoric literar.
     În cadrul simpozionului va fi prezentată publicului cea de-a treia Antologie a revistei interculturale independente “Orizont literar contemporan”. În străinătate, Antologia nr. 3/2012 a revistei a fost prezentată, în data de 23 martie a.c., la “Roundhouse” din Londra, în cadrul Expoziţiei “Invisible Archi-tecture Installation”, prin intermediul poetei britanice Caroline Gill, respectiv la Universitatea “Simon Fraser” din Vancouver – Canada, în data de 26 martie a.c., prin poeta Jane Mellor din San Francisco, Statele Unite (ambele autoare sunt vechi colaboratoare ale revistei “Orizont literar contemporan”).
     Poeta şi traducătoarea Monica Manolachi de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti îşi va prezenta cea de a doua carte de versuri, “Poveştile Fragariei către magul Viridis” (Ed. Brumar, Timişoara, 2012), iar Daniel Dragomirescu îşi va lansa cartea de eseuri şi critică literară “Orizonturi interculturale” (Ed. Pim, Iaşi, 2012). Pe marginea cărţilor vor vorbi şi invitaţii de onoare ai Simpozionului, Lucian Chişu, Simona Cioculescu şi Gabriel Dimisianu.
     De asemnea, vor fi prezentate, în absenţa autorilor, şi volumul de debut “Quietud” (Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 2012 – cu o prefaţă a revistei “Orizont literar contemporan”) al poetei mexicane Marina Centeno, precum şi “Ultima carte despre întuneric” (Ed. Ortoepia, Deva, 2012) a poetei Bianca C. Dan (ambele autoare sunt colaboratoare ale revistei). 
       La manifestare sunt aşteptaţi să participe tineri autori şi colaboratori ai revistei, masterande şi studente ale Universităţii din Bucureşti, care fac parte din colectivul de traducătoare al revistei “Orizont literar contemporan”, precum şi iubitori de cultură, literatură şi interculturalitate multilingvistică din Bucureşti şi din ţară.
     31 martie 2013       
      Echipa redacţională a revistei “Orizont literar contemporan”

miercuri, 27 martie 2013

LONDON & VANCOUVER: DOS EVENTOS INTERCULTURALES/TWO INTERCULTURAL EVENTS


Photos 1 and 2: Poet Caroline Gill & CHM Antholgy in the Invisible Architecture Installation at the Roundhouse, Camden, London - 2013, March 23th
Fotos 1 y 2: Poeta Caroline Gill & Antologia HLC en la Instalación de la Arquitectura Invisible en Casa Redonda, Camden, Londres – 23 de Marzo de 2013
Photos 3 and 4: Poet Jane Mellor presenting CHM Anthology in
the Simon Fraser University of Vancouver at a special celebration for all SFU authors - 2013, March 26th
Fotos 3 y 4: Poeta Jane Mellor presentando Antologia HLC en la Universidad “Simon Fraser” de Vancouver en la celebración especial para todos los autores de USF – 26 de marzo de 2013


duminică, 24 martie 2013

INTERCULTURAL HORIZONS: MORELLE SMITH (UNITED KINGDOM)


     BRAMA PARK AND MATEJKI, POLAND
     Sunshine. This sunny day wears a blue sky that’s dressed for staying, shrugged off its cloud courtiers with their dazzle of dark livery, pleated and pressed, layered with deepening colour to a purple so dark it’s almost black, with a sheen of slate blue over it. No bobbing plumes of curved cloud fanning out, no cut-out curves of white, arranged on a formal table, where decisions of  state are made, discreetly, gateaux served with port, on tiered cakestands in baroque buildings in the capital of empires.
     A light edge to the sunlight and the air that surrounds us, trees’ breath, lightly scented, a mixture of rose petals and some unruly red flower by the fountain where the gardeners dig up the earth and I catch this edge, like mois-ture on my tongue...
     This faint outline tastes of red – red flowers yes, but the ripening of berries, shift in colour and in palate, in shade of colour, shade of trees, that creeps out a little further on the path.
    Yesterday at Kicin and Czerwonak, walking in woods and then suddenly the path opens up and there are fields on either side and the field of rye, so sparsely sown. It undulates just a little, and there are tiny blue flowers growing in between the stalks. A prim cap of cloud on the horizon.

      PARCURILE BRAMA ŞI MATEKJI, POLONIA
     Lumină de soare. Această zi însorită e îmbrăcată cu un cer albastru care se pregătește să ancoreze, și-a îndepărtat curtenii nebuloși cu luciul podoabelor lor întunecate, pliate și matrițate, stratificate de o culoare intensă de un roșu închis atât de întunecat că este aproape negru, cu un lustru de ardezie albastră peste el. Fără dâre de șlefuire ale norilor arcuiți ramificându-se, fără curbe întrerupte albicioase, rânduite pe o masă ceremonioasă, unde deciziile statale sunt luate, discret, prăjiturile servite cu vin de Porto, pe etajere de prăjituri în clădiri baroce din capitala imperiilor.
     Un scurt prag până la soare și aerul care ne înconjoară, răsuflarea copacilor, ușor parfumată, un amestec de petale de trandafiri și o floare roșie obraznică de lângă fântâna de unde grădinarii sapă pământul iar eu captez această beție, precum umiditatea de pe limba mea…
     Acest slab crochiu are un gust roșu- flori roșii da, dar coacerea fructelor de pădure, transformarea de culoare și gust, umbra copacilor, care se strecoară înaintea potecii.
    Ieri la Kicin și Czerwonak, mergeam prin pădure apoi brusc cărarea se pierde și se găsește câmp deschis pe fie-care parte a drumului și câmp de secară, așa slab semănate. Se ondulează foarte puțin, și se văd flori mici albastre crescând printre tulpini. Scufia îngrijită a unui nor la orizont.
     Traducere de Olimpia Nicolae, Universitatea din Bucuresti
     Read full article by Morelle Smith in CHM 1 (33)/ 2013

       PROFIL CULTURAL
     Morelle Smith studied English and French at Edinburgh University. Her work has included teaching English as a Second Language, French, and Creative Writing, to adults, as well as aid work in the Balkans. She writes poetry, fiction, non-fiction and travel articles. Awarded Writers’ Residencies in France, Switzerland and Serbia, her work has been translated into Albanian, Bulgarian, French and Romanian. She has been published on websites and in various magazines newspapers and anthologies in the UK, Ireland, France, Canada and Romania. Her publications include “Deepwater Terminal”, “The Way Words Travel”,  “The Ravens and the Lemon Tree” and “Gold Tracks, Fallen Fruit” (poetry) “Streets of Tirana”, “Almost Spring” and “Time Loop” (fiction). Her personal blog is http://rivertrain.blogspot.com and she also contributes to the Scottish PEN blog – http://scottish-pen.blogspot.com

     Morelle Smith este licenţiată în limbile franceză şi engleză de la Universitatea din Edinburgh. A activat ca profesoară de limba franceză şi de scriere creativă, de asemenea a fost asistentă în Balcani. Scrie poezii, ficţiune, nonficţiune şi articole de călătorie. Premiată în Franţa, Elveţia şi Serbia, scrierile sale au fost traduse în limbile albaneză, bulgară, franceză şi română. Publicată în diferite ţări, printre care Irlanda, Franţa, Canada, România.  Cărţi publicate: “Deepwater Terminal”, “The Way Words Travel”,  “The Ravens and the Lemon Tree” and “Gold Tracks, Fallen Fruit” (versuri) “Streets of Tirana”, “Almost Spring” and “Time Loop” (ficţiune). Blog personal: http://rivertrain.blogspot.com Contribuie, de asemenea, la Scottish PEN blog – http://scottish-pen.blogspot.com 

     Traducere: Redacţia revistei 

vineri, 15 martie 2013

BRITISH HORIZONS: CAROLINE GILL


DAYDREAMING AT CLOUDS HILL
                 ‘they may act their dream with open eyes’ 
                                                        T. E.  Lawrence
Herodotus would say
‘Why worry?’ when the night
becomes the dawn of day,

and seven sheets of grey
waft in to cloud our sight.
Time-shifting sands will stray,

and desert eyes will know
that wisdom brings delight:
care calls on us to stay

like camels in the snow.
Those pillars soar in height  
and line the sage’s way:

full moons will come and go.
‘Why worry?’ when the day
becomes the dead of night,
Herodotus would say.
© Caroline Gill          
First published in Voice & Verse.
The words, ‘Why worry?’, refer to a phrase in Greek attributed to Herodotus, which Lawrence of Arabia carved above the door at his Clouds Hill home.

     PROFIL CULTURAL   

     Gill lives in Wales, UK, in a home overlooking the sea in the home town of the poet Dylan Thomas. Caroline lives with her husband David, an archaeologist. She won her first poetry prize at the age of eleven for a poem entitled Koala Bear. Caroline is particularly interested in writing about wildlife, landscape and heritage. She won First Prize in the general section of the international Petra Kenney Poetry Competition in 2007 and served as Representative in Wales for the competition from 2008-2009. Caroline has had over a hundred poems published in anthologies and small press magazines in Europe, the USA and India. One of her poems, Preseli Blue, was featured on the BBC programme Poetry Please, in 2008.

     Caroline Gill trăieşte în Regatul Unit, într-o casă cu vederea spre mare, în oraşul natal al poetului Dylan Thomas. Ea convieţuieşte alături de soţul ei David, de profesie arheolog. Primul premiu literar  l-a câştigat la vârsta de unsprezece ani pentru un poem intitulat Ursul Koala. Caroline este în mod special interesată să scrie despre viaţa în sălbăticie, natură şi tradiţii. A obţinut premiul întâi la Concursul Internaţional de Poezie „Petra Kenney”, reprezentând Ţara Galilor la ediţia din 2008-2009 a concursului. Caroline Gill a publicat peste o sută de poeme în antologii şi reviste din Europa, Statele Unite şi India. Una dintre poeziile sale, Albastru de Preseli a fost difuzată în 2008 la BBC în cadrul programului Poetry Please. Acum poeta galeză se prezintă şi în faţa iubitorilor de poezie din România.

     Traducere de Alina-Olimpia Miron
     Universitatea din Bucureşti

joi, 7 martie 2013

INTERNATIONAL WOMEN DAY / DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERHAPPY HOLIDAYS TO ALL WOMEN, CONTRIBUTORS & READERS, OF 
"CONTEMPORARY LITERARY HORIZON"  MAGAZINE!

sâmbătă, 2 martie 2013

CONTEMPORARY LITERARY HORIZON NO 1 (33)/JANUARY-FEBRUARY 2013


SUMMARY
EMINESCU – 163
Poems translated into French by Tatiana Rădulescu
ORIZONTUL CRITICII
Daniel Dragomirescu, 'A Cultural Alternative'
Morelle Smith (UK)
Raymond Walden (Germany)
Oana Buhosu (Romania)
Ettore Fobo (Italy)
Patrixia Boi (Italy)
Albert Lázaro-Tinaut (Spain)
Andréia Franco (Brazil)
Alan Gomes (Brazil)
José Fernando Pinto (Brazil)
Carmen Troncoso, Entrevista a Luis Benitez 
ORIZONTURI POETICE
Abel da Cunha (Portugal)
Isabel Gonçalves (Portugal)
Dante Gatto (Brazil)
Thereza Christina Rocque da Motta (Brazil)
Tanussi Cardoso (Brazil)
Sergio Antonio Meneghetti (Brazil)
Martin Bates (UK)
Douglas Lipton (UK)
Caroline Gill (UK)
Khadija Ejaz (US-India)
Maznu Shah (Italy-Bangladesh)
John Tischer (Mexico-US)
Marina Centeno (Mexico)
Rodolfo Chavez Mercado (Colombia)
José Miguel Junco Ezquerra (Spain)
Dunîa Sánchez Padron (Spain)
Julia Gil Lopez (Spain)
Isa Guerra (Spain)
Teresa Delgado Duque (Spain)
Leo Lobos (Chile)
Daniel Montoly (United States-Dominican Republic)
Michela Zanarella (Italy)
Monica Manolachi (Romania)
Ion Lazu (Romania)
Dan Sandu (Romania)
OMAGIU POETEI OLGA RIVERO JORDÁN
(SPAIN)

Domingo Acosta Felipe
Roberto Cabrera
Antonio Arroyo Silva
Poems by Olga Rivero Jordán
ORIZONTUL PROZEI
Oziella Inocêncio (Brazil)
Manuel Ameneiros (Mexico)
Jon Varga (USA)
Masud Khan (Canada-Bangladesh)

INDEX OF PUBLISHED AUTHORS (2012)

Cover One: Poet Abel Machado da Cunha (Portugal)
Cover Four: Poet Olga Rivero Jordán (Spain)