marți, 24 octombrie 2017

NEW UNIVERSAL HORIZONS: DANIEL DRAGOMIRESCU

Aurel I. Vlad, Procession of the sacrified beings 
(The Memorial of the Victims of Communism. Memorial Sighet, Romania)

The Obsessive Decade - A Revised Version

Philosopher Gabriel Liiceanu recently commented, on a TV channel, on the pardon law, promulgated by the Parliament: „… There was some talk, in an interview, about dignity…their dignity is hurt, it went too far, dignity is not respected in prison” and then asked himself rhetorically: „Is it respected in hospitals, in schools, where children sit in freezing cold classrooms, in the Romanian trains or on the highways?”

This question asked by the well-know philosopher is justified. In the 50s, in the prisons of the communist regime, people like Mircea Vulcănescu, Petre Țuțea and Alexandru Paleologu were kept in conditions which resembled those of the extermination camps. Many of them did not come out alive from behind bars. No public voice, no organization, no institution dared to speak out back then in Romania (RPR/RSR) in order to demand that they be freed on account on the inhuman conditions they were being kept in. The deputies from MAN and the governing class did not move a finger for those imprisoned in a discretionary manner, which disregarded elementary human rights. It was an upside-down world. The West only sometimes protested, not very audibly, while Western public opinion was made to believe that in the Eastern communist camp a better and more just world was being created.

And now this upside-down world is coming back after decades, in an equally flagrant and illegitimate manner. Now deputies and governing people give pardon laws and free the vicious, bandits, criminals, and no doubt, the huge names of corruption, who are responsible for the misery of today’s Romania. If it was possible for the Romanian elite to be kept in communist prisons in inhuman conditions, the elite of petty thieves, criminals and mafia is given their freedom back, in the name of human rights. A man like Mircea Vulcănescu, after writing his work for the country, had to die in prison, while a man like Dan Voiculescu, after looting the country, had to be released 7 years earlier so that he could freely indulge in luxury for the rest of his life. The current political regime, the result of a combination that wants to be socialist-liberal, is in reality just a new version of the obsessive decade.


Obsedantul deceniu în versiune revizuită

În legătură cu legea graţierii, promulgată de parlament, filosoful Gabriel Liiceanu remarca recent, la un post de televiziune: “...S-a vorbit, într-un interviu, despre demnitate... este rănită demnitatea lor, s-a mers prea departe, demnitatea nu e respectată în închisori” şi apoi se întreba retoric: “E respectată în spitale, în şcoli, la copiii care stau în clase în frig, în trenurile din România, pe şosele?...”

Luarea de atitudine a cunoscutului filosof este justificată. În anii 50, în închisorile regimului comunist, în condiţii de exterminare, erau (de)ţinuti oameni ca Mircea Vulcanescu, Petre Ţuţea, Alexandru Paleologu etc. Mulţi dintre acei deţinuţi politici nici nu au mai ieşit vii din spatele gratiilor. Nici o voce publică, nici un for, nici o instituţie nu s-au putut face auzită atunci în România (RPR/RSR) pentru a cere punerea lor în libertate pentru condiţiile inumane în care erau ţinuţi în puşcării. Deputaţii din MAN şi guvernanţii nu mişcau un deget pentru cei închişi în mod discreţionar şi cu nesocotirea celor mai elementare drepturi ale omului. Era o lume întoarsă pe dos. Occidentul protesta cu jumătate de glas uneori, iar opinia publică occidentală era făcută să creadă că în lagărul comunist din Est se făurea o lume mai bună şi mai dreaptă.

Şi iată că lumea întoarsă pe dos revine după decenii, într-un mod la fel de flagrant şi de ilegitim. Acum deputaţii şi guvernanţii dau legi de graţiere şi îi scot din închisori pe declasaţi, hoţi şi criminali şi, fără nici o îndoială, pe marii corupţi, care sunt responsabili pentru toate stările de lucruri jalnice din România de azi. Dacă elita românească putea fi ţinută în închisorile comuniste în condiţii de exterminare, elita borfaşilor, a mafioţilor şi a criminalilor este repusă în libertate, în numele drepturilor omului. Un Mircea Vulcănescu, după o operă închinată ţării, trebuia să moară în puşcărie, un Dan Voiculescu, după ce a devalizat ţara, trebuia să iasă din dosul gratiilor cu 7 ani mai înainte, ca să trăiască în libertate până la adânci batrâneţe. Actualul regim politic, rezultat dintr-o combinaţie care se doreşte socialist-liberală, este în realitate o versiune nouă a obsedantului deceniu.


El obsesivo decenio en versión revisada

Con respecto a la ley de indulto, promulgada por el parlamento, el filósofo Gabriel Liiceanu notaba recientemente, en un canal de televisión: "...Se ha hablado, en una entrevista, sobre la dignidad... está herida su dignidad, se ha llegado demasiado lejos, la dignidad no es respetada en las prisiones" y después se preguntaba retóricamente: "¿Es respetada en los hospitales, en las escuelas, en los niños que se quedan en aulas en frío, en los trenes de Rumanía, en las carreteras?"

La actitud que tomó el conocido filósofo es justificada. En los años 50, en las prisiones del régimen comunista, en condiciones de exterminación, estaban encarceladas personas como Mircea Vulcănescu, Petre Țuțea, Alexandru Paleologu etc. Muchos de aquellos detenidos políticos no han vuelto a salir vivos detrás de las rejas. Ninguna voz pública, ningún foro, ninguna institución ha podido hacerse escuchar entonces en Rumanía (RPR/RSR) para pedir su liberación a causa de las condiciones inhumanas en las que estaban detenidos en prisiones. Los diputados de MAN y los gobernantes no movían un solo dedo por los encerrados de manera arbitraria y sin tener en cuenta los más elementales derechos humanos. Era un mundo al revés. A veces el Occidente desaprobaba en voz baja, y la opinión pública occidental creía que en el campo de deportación comunista del Este se fraguaba un mundo mejor y más justo.

Y vaya que el mundo al revés regresa decenios después, de un modo igual de flagrante y de ilegítimo. Ahora los diputados y gobernantes dan leyes de indulto y sacan de las cárceles a los degenerados, depravados, bandidos y asesinos y, sin duda alguna, a los grandes corruptos, que son responsables del estado deplorable de las cosas de la actual Rumanía. Si la elite rumana podía ser encerrada en las prisiones comunistas en condiciones de exterminación, la elite de los estafadores, mafiosos y criminales es repuesta en libertad, en nombre de los derechos humanos. Un Mircea Vulcănescu, al cabo de una obra dedicada al país, tenía que morir en la cárcel, un Dan Voiculescu, luego de estafar el país, tenía que ser sacado 7 años antes de la cárcel, para darse la gran vida y disfrutar de la libertad para siempre. El actual régimen político, resultado de una combinación que pretende ser socialista-liberal, es en realidad una nueva versión del obsesivo decenio.

Versiune engleză de Roxana Doncu

Versiune spaniolă de Monica Dragomirescu


luni, 23 octombrie 2017

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS. NUEVO EN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS


Radu Igna (Romania), “Nothing out of the ordinary during my duty. Nimic neobişnuit în timpul serviciului meu” (novel / roman)
Traianus Vasilcău (Rep. Moldova), “Poezii alese. Selected poems. Poésies choisies.Poemas escogidos”
Ada Vega (Uruguay), “Pasional. Cu pasiune" (cuentos / povestiri)
Carlos M. Federici (Uruguay), “Nostalgía de estrellas. Nostalgia de stele” (cuentos / proză de anticipaţie)
Michael White (Statele Unite), “Confidential advice for the unconventional. Sfaturi confidenţiale pentru neconvenţional” (poems / poeme)

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS. 
ALL THE WORLD IN A LIBRARY

vineri, 20 octombrie 2017

CLH 5 (61) / SEPTEMBER-OCTOBER 2017EDITORIAL 
Daniel Dragomirescu, “Moartea căutătorului de aur. The Death of The Gold Digger”, p. 1

ORIZONTURI CRITICE. INTERVIURI
 

Raymond Walden (Germania), “Contemporary Literary Horizon 60“, p. 4
Oziella Inocêncio (Brazilia), „Sobre as pedras e as ideias”, p. 5
Niza Todaro (Uruguay), Entrevista a Ada Vega. Interviu cu Ada Vega, p. 6
Monica Manolachi (România), Interview with Daniel Ioniţă. Interviu cu Daniel Ioniţă, p. 9

ORIZONTUL PROZEI
 

Vasile Igna (România), “12 ianuraie 1990”, p. 15
Mónica Dendi (Uruguay), “Esta vez, si” (2), p. 17
Carlos M. Federici (Uruguay), “El Nexo de Maeterlinck. Nepotul lui Maeterlinck”, p. 19
Guillermo Lopetegui (Uruguay), “Esos ojos. Acei ochi”, p. 22

ORIZONTURI POETICE
 

Morelle Smith (Regatul Unit), p. 25
Richard Livermore (Regatul Unit), p. 26
Douglas Lipton (Regatul Unit), p. 28
Neil Leadbeater (Regatul Unit), p. 30
Kees van Meel (Olanda), p. 31
Catharina Boer (Olanda), p. 33
Suzana Matić (Croaţia), p. 34
Tomislav Marijan Bilosnić (Croaţia), p. 37
Maria Consuelo Giner Tormo (Spania), p. 38
Carlos V. Gutiérrez (Uruguay), p. 40
Edgardo Xavier (Portugalia), p. 42

ORIZONTURI FRANCEZE, p. 43 - 51
 

Noëlle Arnoult
Jacklynn Beckman
Hennie Claude
Sylvain Escalier
Jean Claude Colson
Martine Platarets
Patricia Pichancourt
Josette Gallou
Alain Ryan

EVENIMENTE. MESAJE, p. 51 - 52
 

Antologia “Vertebral” la Santiago de Chile
O nouă lansare sub egida Bibliotheca Universalis. Kees van Meel la Bucureşti

TRADUCERI
 

Roxana Doncu, Elena Ţăpean, Daniel Dragomirescu, Monica Manolachi , Monica Dragomirescu, Diana Dragomirescu, Raymond Walden (Germania), Noëlle Arnoult (Franţa), Deborah Jacobs (Olanda) Roman Karlović  (Croaţia)
___________________________________________________
CLH. HLC. OLC.
A JOURNAL FOR VALUABLE READERS.
COMING NEXT MONTH.
_____________________________________

miercuri, 18 octombrie 2017

INTERNATIONAL HORIZONS. HORIZONTES INTERNACIONALES

Poetas chilenas en la Embajada de Rumania 
en Santiago de Chile (desde izquierda): 
Carmen Troncoso, Margarita Bustos, 
Nora Guevara, Violeta Guiraldes


LA ANTOLOGÍA “VERTEBRAL” 
EN SANTIAGO DE CHILE

La Antología “Vertebral”, publicada en 2017 en “Bibliotheca Universalis”, la colección iniciada en 2014 por la revista “Horizonte literario contemporáneo”, llegó a Chile y está en la etapa de difusión. El libro chileno-rumano fue presentado en la Embajada de Rumanía y a continuación será presentado en otros lugares importantes, como la Feria del Libro de Santiago, la Fundación Pablo Neruda, el Centro Cultural  Español, el Palacio Álamos, la Casa Michoacán. Una lectura publica tendrá también lugar en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Coordinada por nuestra colaboradora honoraria de Chile, Carmen Troncoso Baeza, la antología “Vertebral” reúne en una selección de valor poemas de Amanda Espejo, Begoña Ugalde Pascual, Damaris Calderon Campos, Fanny Campos, Haydee Herrera, Margarita Bustos Castillo, Alejandra Basualto, María Elena Blanco, María Violeta Güiraldes del Canto, Maritza Barreto,  Nora Guevara García, Pauline Le Roy, Victoria Herreros Schenke y Carmen Troncoso misma. La difusión en Chile del libro será realizada por las diligencias del editor Jorge Calvo. No cabe duda que esta antología ofrece al publico latinoamericano una imagen pertinente sobre las disponibilidades y los valores de la creación poetica femenina chilena y también da una nueva dimensión a las relaciones culturales intercontinentales entre Chile y Rumanía. La unidad de aspiraciones positivas, la hermandad y la solidaridad humana entre los creadores de poesía del mundo es el mensaje que esta antología comunica sútilmente. El trabajo de Carmen Troncoso y del editor chileno Jorge Calvo, juntos con las representantes de la poesía chilena,  es de sobra merecedor de nuestro aprecio y nuestra admiración.    THE „VERTEBRAL” ANTHOLOGY 
IN SANTIAGO DE CHILE

The „Vertebral” Anthology, published in Bibliotheca Universalis in 2017, the collection initiated by „Contemporary Literary Horizon” in 2014, has reached Chile and it is currently undergoing distribution. The Chilean-Romanian book was presented at the Romanian Embassy and it will be presented in other important places such as the Book Fair in Santiago, the Pablo Neruda Foundation, the Spanish Cultural Centre, The Alamos Palace, and the Michoacan House. A public lecture will also take place at the Catholic University in Santiago de Chile. Coordinated by our collaborator Carmen Troncoso Baeza, the „Vertebral” Anthology features a precious selection of poems by Amanda Espejo, Begoña Ugalde Pascual, Damaris Calderon Campos, Fanny Campos, Haydee Herrera, Margarita Bustos Castillo, Alejandra Basualto, María Elena Blanco, María Violeta Güiraldes del Canto, Maritza Barreto, Nora Guevara García, Pauline Le Roy, Victoria Herreros Schenke and – of course – by Carmen Troncoso herself. The book will be distributed in Chile through the efforts of editor Jorge Calvo. There is no doubt that this anthology offers the Latin-American public a significant image of the potential and value of feminine Chilean poetic creation and gives a new dimension to the intercontinental cultural relations between Chile and Romania. The unity of positive aspirations, human fraternity and solidarity among world poetry creators is the message that this anthology subtly communicates. The efforts of Carmen Troncoso and of the Chilean editor Jorge Calvo together with those of the representatives of the Chilean poetry fully deserve our admiration and appreciation.
  

ANTOLOGIA “VERTEBRAL” LA 
SANTIAGO DE CHILE

Antologia “Vertebral”, publicată în 2017 în “Bibliotheca Universalis’, colecţia iniţiată în 2014 de revista “Orizont literar contemporan”, a ajuns în Chile şi se află în faza de difuzare. Cartea chiliano-română a fost prezentată la Ambasada României şi va fi prezentata în continuare în alte locuri importante, precum Târgul Cărţii din Santiago, Fundaţia Pablo Neruda, Centrul Cultural Spaniol, Palatul Alamos, Casa Michoacan. O lectura publică va avea de asemenea loc la Universitatea Catolică din Santiago de Chile. Coordonată de către colaboratoarea noastră Carmen Troncoso Baeza, antologia “Vertebral” grupează într-o selecţie de valoare poeme de  Amanda Espejo, Begoña Ugalde Pascual, Damaris Calderon Campos, Fanny Campos, Haydee Herrera, Margarita Bustos Castillo, Alejandra Basualto, María Elena Blanco, María Violeta Güiraldes del Canto, Maritza Barreto,  Nora Guevara García, Pauline Le Roy, Victoria Herreros Schenke şi – cu voia dumneavoastră – de Carmen Troncoso însăşi. Difuzarea în Chile a cărţii va fi realizată prin diligenţele editorului Jorge Calvo. Nu încape îndoială că această antologie oferă publicului latinoamerican o imagine pertinentă despre disponibilităţile şi valorile creaţiei poetice feminine din Chile şi dă o dimensiune nouă relaţiilor culturale intercontinentale dintre Chile şi România. Unitatea de aspiraţii pozitive, fraternitatea umană şi solidaritatea dintre creatorii de poezie ai lumii este mesajul care se comunică în mod subtil prin această antologie. Strădaniile lui Carmen Troncoso şi ale editorului chilian Jorge Calvo, alături de reprezentantele poeziei chiliene, merită cu prisosinţă aprecierea şi admiraţia noastră.         
Daniel Dragomirescu, editor de "Bibliotheca Universalis"
Translators: Roxana Doncu (English) & Diana Dragomirescu (Spanish)