vineri, 28 noiembrie 2014

CONTEMPORARY HORIZONS: ANGUS MACMILLAN (SCOTLAND)


BARD          

You were an endless night
of story-telling, a blaze
of northern lights.

You railed against the Englishing
of our tongue, a cliff
resisting the irresistible tide,
a lighthouse that flared and shone
through the thickening dark.

Even now, planted in the churchyard,
I see you’ve not let go,
pushing up thistles, thorns.


AM BARD

Bu tu oidhche-seanchais
gun cheann, lasair
fir-chlis.

Bhiodh tu càineadh Beurlachadh
ar teanga, creag a’ cuir an aghaidh
tràigh nach gabh  diùltadh,
tigh-solas a’ lasadh  ‘s a deàlradh
‘s an dorchadas  a’ tarraing teann.

Fiù a-nis, sìnte  sa chladh
chan eil thu air leigeil as,
sàthadh suas cluarain, droighinn.


BARD

Erai o noapte nesfârșită
de recitat povești, o sclipire
a luminilor nordice.

Te-mpotriveai anglicizării
limbii noastre, o stâncă
ce stăvilea mareea de nestăvilit,
un far ce scânteia și strălucea
în bezna densă.

Chiar și acum, înrădăcinat în cimitir,
văd că n-ai renunțat,
făcând să crească ciulini și spini.


CULTURAL PROFILE

  Angus Macmillan was born in Lewis but has spent most of his working life, as a psychologist, in Dumfries and Galloway. He writes mostly poetry, and his work in English and Gaelic has been published in various magazines and anthologies. He is co-editor of the literary magazine "Southlight". His collection Life Lines was published by Markings Press in 1997, and Stonework, a collection of poetry and photography, along with Derek Ross, is his latest publication, in 2014.

PROFIL CULTURAL

  Angus Macmillan s-a născut în Lewis, dar și-a petrecut mare parte din viața sa de psiholog în Dumfries şi Galloway. Scrie în special poezie, iar operele sale, elaborate atât în engleză, cât și în galică, au fost publicate în diverse reviste și antologii. Angus Macmillan este co-editorul revistei literare "Southlight". Volumul său de poezii, Life Lines, a fost publicat de Markings Press în 1997, iar Stonework, un volum de poezii și fotografii elaborat împreună cu Derek Ross, a fost publicat în 2014.

Traducere de Cristina-Alexandra Drăgoi
MTTLC, Universitatea din Bucureşti

duminică, 23 noiembrie 2014

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: SONIA KILVINGTON (CYPRUS)


Sonia Kilvington in Bucharest, November 2014

POINT OF INFINITY

You told me you saw,
The sea in the windows of
My beautiful house -
And I believed you.
Yet; you leveraged my love,
Beyond the point of infinity,
Past the horizon, where,
All seas collide
And passion dies.
Never for me
That perfect moment
Under the cherry tree,
Which flowers but once
Every hundred years;
You told me you saw
The sea in the windows of
My beautiful house,
But, I no longer believe you.

(from the book "Dangerous Love", in progress for the collection "Bibliotheca Universalis")

LIMITA NEMĂRGINIRII

Mi-ai spus că ai văzut,
Marea în ferestrele
Frumoasei mele case –
Iar eu te-am crezut.
Totuși; mi-ai dirijat dragostea,
Dincolo de limita nemărginirii,
Peste orizont, unde,
Toate mările se ciocnesc
Iar pasiunea moare.
Niciodată pentru mine
Acel moment perfect
Sub cireș,
Care înflorește doar o data
La o sută de ani;
Mi-ai spus că ai văzut
Marea în ferestrele
Frumoasei mele case,
Dar nu te mai cred.

(din volumul "Iubire periculoasă", în curs de pregătire pentru colecţia “Bibliotheca Universalis” )

Traducere de Cristina-Alexandra Drăgoi
MTTLC, Universitatea din Bucureşti 

CULTURAL PROFILE

     Sonia Kilvington is a published short story writer, journalist, poet and novelist from Cyprus. She has written for several prominent lifestyle magazines on the island including “Status”,  a glossy arts and entertainment magazine, based in Limassol, and the Russian-Cypriot business magazine “Legacy”. Recently she published her second novel Buried in the Hills, a murder mystery book set in Cyprus and is currently writing The Island of Lost Continent, the final part of DI Flynn Trilogy.  
     Sonia Kilvington is a honorary contributor of “Contemporary Literary Horizon” since 2014.

PROFIL CULTURAL

     Sonia Kilvington este o autoare de proză scurtă, jurnalistă, poetă şi romancieră din Cipru. A colaborat la mai multe reviste mondene importante de pe insulă, printre care “Status”, o publicaţie de artă şi divertisment din oraşul Limassol, şi revista ciprioto-rusească de afaceri, “Legacy”. De curând a publicat cel de-al doilea roman al său, Înmormântat pe colină, o carte poliţistă şi de mister cu acţiunea plasată în Cipru, iar în prezent scrie Insula continentului pierdut, ultimul volum din Trilogia lui D. I. Flynn.
     Sonia Kilvington este colaboratoare onorifică a revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2014.      

     Prezentare de Daniel Dragomirescu

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS  
ALL THE WORLD IN A LIBRARY

duminică, 16 noiembrie 2014

UNIVERSAL HORIZONS: NEIL LEADBEATER (UNITED KINGDOM)


ORANGES COMING OF AGE

Somehow the whole hesperidium
comes into its own.
It shrugs off that hard exterior;
wears its skin without blemish;
is heavy for its size;
has a thin peel;
exudes scent;
is neither pomelo nor mandarin
but “China’s apple”

a fire-burst of summer segments
squeezed out and citrus-cool:

the juice in the glass beside you.


PORTOCALE LA APOGEU

Cumva, întreaga hesperidă
atinge împlinirea.
Îşi dă deoparte exteriorul dur;
îşi poartă pielea neîntinată;
e grea pentru mărimea-i;
are o coajă subţire;
emană aromă;
nu-i nici pomelo, nici mandarină
e “mărul Chinei”

o izbucnire de clinuri văratice
stoarse şi citric răcoroase:

sucul din paharul de lângă tine.

Traducere de Mădălina Bănucu
MTTLC, Universitatea din Bucureşti

From
THE FRAGILITY OF MOTHS
A New Book in Bibliotheca Universalis

“BIBLIOTHECA UNIVERSALIS”
- ALL THE WORLD IN A LIBRARY

sâmbătă, 8 noiembrie 2014

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: DONALD ADAMSON (FINLAND)


HEADING NORTH

When I was young, thumbing lifts
through France and Spain
I thought, this is where I want to be,
living my life in southern lands:
the south – there is my destiny.

Afterwards I stood
by the roadside of my life
thumbing down the years,
but none would stop for me until –
it must have been a day
I don’t recall, on a road
that has left no trace
in the snowdrift of my memory –

an offer, I suppose, unrefusable,
happening once: a truck
that squealed to a stop,
a door that opened, a voice
that growled: Hop in,
you’re heading north.

And by the dashboard light I saw
the driver’s face, saw that it was mine,

and I echoed ‘heading north’.
And north it was
and north I went
and here I am.

SPRE NORD

Când eram tânăr, făcând autostopul
prin Franţa şi Spania,
ȋmi spuneam că sunt ȋn locul potrivit,
trăindu-mi viaţa ȋn ţinuturile sudice:
sudul – acolo-mi era menirea.

Mai târziu, am stat
la marginea de drum al vieţii mele
ȋncercând să opresc anii,
dar timpul nu a poposit până când –
trebuie să fi fost o zi
de care am uitat, petrecută pe un drum
care nu a brăzdat
troianul de zăpadă al memoriei mele –

o ofertă, de nerefuzat, bănuiesc,
s-a ivit: un camion
a scârţâit la stop,
o portieră s-a deschis, o voce
răguşită: Urcă,
mergi spre nord.

Lumina bordului mi-a dezvăluit
faţa şoferului, era a mea,

şi am repetat, ca un ecou, „mă-ndrept spre nord”.
Şi nord a fost.
Spre nord am mers.
Şi iată-mă ajuns.
(from the book "Histories and Happenings / 
Istorii şi întâmplări” - “Bibliotheca Universalis”)

CULTURAL PROFILE

     Donald Adamson is a widely-published Scottish poet and translator, currently living in Finland. He co-founded the arts magazine Markings, and has been a prize winner in several poetry competitions. His poem ‘False Prophets’, which in 1999 won the Herald Millennium Poetry Competition, is buried in a time capsule under the walls of the Scottish Poetry Library. He is currently translating the poems of the Finnish Nobel-prize candidate Eeva Kilpi.

PROFIL CULTURAL

     Donald Adamson este un poet și traducător scoțian, publicat extensiv, ce locuiește în momentul de față în Finlanda. A fost unul dintre cei care au înființat revista de artă „Markings” (Semne distinctive) și a fost printre câștigătorii a câtorva concursuri de poezie. Poezia sa, „Profeți falși”, care în 1999 a câștigat concursul de poezie Herald Millennium, este îngropată într-o capsulă a timpului sub zidurile Scottish Poetry Library (Biblioteca Poeziei Scoțiene). În prezent, Adamson traduce poeziile câștigătoarei premiului Nobel, finlandeza Eeva Kilpi.

Traducere de Daniel Bărbulescu
Universitatea din Bucureşti