joi, 5 ianuarie 2017

FLASH BACK 2016


REVISTA “ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN”,
UN DECENIU DE EXISTENŢĂ

de Daniel Dragomirescu

2016 nu a marcat doar un nou an din viaţa revistei “Orizont literar contemporan”, ci şi aproape un deceniu de la momentul întemeierii ei. O perioadă de timp lungă pentru o revistă apărută în peisajul publicisticii postdecembriste. Independenţa OLC s-a menţinut intactă în toţi aceşti ani, fără ca revista să fie nevoită să-şi înceteze apariţia din motive de ordin economic.
Am început ca o publicaţie de cultură locală, am continuat ca o publicaţie cu colaboratori din toată ţara şi ne-am fixat în cele din urmă profilul de revistă interculturală, multilingvă, cu colaboratori din Europa şi de pe alte continente. Numai în cursul anului care a trecut am publicat aproape o sută de autori de poezie, proză, eseu şi critică literară. În ordine, cei mai activi şi mai ataşaţi de noi s-au dovedit colaboratorii din Marea Britanie (şi în primul rând cei din Scoţia), din Spania (în mod special, cei din Insulele Canare), din Olanda, Italia, Portugalia, Croaţia. Germania, Suedia, Finlanda au continuat şi ele să fie prezente la noi prin câte unul sau doi colaboratori statornici. Cum să nu ne emoţioneze, de pildă, permanenta prezenţă alături de noi a domnului Raymond Walden, acest ultim mohican al gândirii filosofice germane? De peste Ocean am avut parte de colaboratori entuziaşti ca tânărul romancier mexican Arturo Hernández Fuentes, care a reuşit să aducă în cursul anului un grup valoros de poeţi mexicani, pe care i-am şi publicat. Din Columbia o avem de multă vreme alături pe sensibila poetă Anna Francisca Rodas Iglesias. Revoltatul Eduardo Sanguinetti, autor argentinian polivalent, ne-a întreţinut atenţia în permanenţă asupra vieţii din ţara sa cu sutele sale de eseuri justiţiare (din care, evident, puţine am putut publica). Deşi afectat pe planul vieţii personale, poetul Luis Benitez din Buenos Aires a continuat să rămână în contact sufletesc cu noi. Din Brazilia am beneficiat de bunele relaţii cu harnicul animator cultural Gilvaldo Quinzeiro, iar poeta Andréia Franco ne-a trimis periodic eseuri. În luptă acerbă cu propria sa condiţie existenţială, Oziella Inocêncio n-a mai reuşit să ne trimită promisele sale texte dostoievskiene, iar distinsul poet Dante Gatto, acaparat de obligaţiile sale profesorale de la UNEMAT, s-a limitat să ne urmărească discret, de la distanţă, evoluţia promiţătoare. Poeta peruană Mirian Caloretti Castillo, care a fost premiată la festivalul de poezie de la Curtea de Argeş, a avut o frumoasă revenire la revistă cu poezii proprii şi în calitate de coordonatoare a unei antologii de poezie peruană, în spaniolă şi în română, care se va publica în 2017. O menţiune specială i se cuvine lui John Tischer, poetul yankeu refugiat la Tepoztlan, care dacă ar câştiga câte un dolar pentru fiecare nou poem al său ar deveni în scurtă vreme cel mai bogat om de pe planetă. Cinste lui că preferă calea austeră a lui Diogene! De asemnea, apreciem colaborarea lui Chokri Omri (Tunisia), Luciano Canhanga, Gociante Patissa (Angola). O nouă şi vie prezenţă la OLC a reprezentat-o în acest an Eileen R. Tabios, autoare filipinezo-americană din Los Angeles, inovatoare în creaţia poetică, critic literar, publicistă, animatoare culturală şi promotoare de interculturalitate.
Biblioteca Universală a progresat în continuare, prin publicarea câtorva zeci de cărţi noi, bilingve sau chiar trilingve, de la numărul 71 la numărul 111, iar despre ele au scris şi publicat, în ţară şi în străinătate, recenzii şi note critice Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Eileen R. Tabios, Albert Hagenaars, printre alţii.
Aproape cincizeci de traducătoare şi traducători, din România şi din alte ţări, au contribuit în mod constant pe întreg parcursul anului la apariţia revistei (de la numărul 51 la 56) şi la publicarea numeroaselor cărţi din Biblioteca Universală. În această colecţie, în 2016 elementul de noutate a l-a constituit redactarea şi publicarea primei serii de antologii poetice universale: “Antología rumano-chilena” (coordonatoare, Ingrid Odgers), “New Work by Philadelphia Poets” (coordonatoare, Valerie Fox), “Anthology of Scottish Poets” (coordonatori Sally Evans şi Neil Leadbeater), “El Barco de papel” (poeţi din Insulele Canare, coordonator Antonio Arroyo Silva), “Antología rumano-canaria” (coordonatoare, Isa Guerra).
Nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm, în rândul manifestărilor publice pe care le-am organizat, a şasea ediţie a Primnăverii Interculturale Bucureştene (în aprilie, cu scriitorul german Robert Matthias ca invitat) şi Zilele Culturii Croate la Bucureşti (în octombrie, cu hispanista Željka Lovrenčić şi cu poetul Tomislav Marijan Bilosnić). Un an de împliniri, care sperăm să fie de bun augur şi pentru 2017.

Notă. Pentru restul autorilor publicaţi, a se vedea Indexul 2016 din 25 decembrie 2016. 

“CONTEMPORARY LITERARY HORIZON” MAGAZINE, 
AFTER A DECADE

2016 was not only one more year of “Contemporary Literary Horizon” magazine. It also marked almost a decade since it was established. This is a long interval for a Romanian magazine published after 1989. CLH has maintained its independent status over all these years, without being forced to stop producing new issues for economic reasons. 

We started as a local cultural magazine, continued as a publication with contributors from all over the country and eventually established our configuration as an intercultural, multilingual magazine, with contributors from Europe and other continents. For example, in 2016, we published almost one hundred authors of poetry, prose, essays and literary criticism. The most active and the most attached to our project have been our contributors from the United Kingdom (especially Scotland), from Spain (especially the Canary Islands), from Holland, Italy, Portugal and Croatia. Germany, Sweden and Finland continued to be present with one or two constant contributors. How couldn’t we be excited by, for example, the permanent presence of Mr. Raymond Walden, this last Mohican of the German philosophical thinking? We have also had enthusiast contributors from over the Atlantic such as the young Mexican novelist Arturo Hernández Fuentes, who managed to recommend a valuable group of Mexican poets, whom we have published. The sensitive poet Anna Francisca Rodas Iglesias from Columbia has been with us for a long time now. Eduardo Sanguinetti, a revolted polyvalent Argentinian author, has always captured our attention with hundreds of honest essays about the life from his country (we, of course, could publish only a few). Although his personal life has been affected lately, poet Luis Benitez from Buenos Aires has continued to keep in touch with us. We have been in good relations with the hard-working socio-cultural animator Gilvaldo Quinzeiro from Brazil, while poet Andréia Franco has frequently sent us her essays. Struggling to make ends meet, Oziella Inocêncio has not managed to send us her Dostoyevskian texts yet, while the distinguished poet Dante Gatto, who is also a professor at the UNEMAT, in Brazil, has followed our promising development with discretion. The Peruvian poet Mirian Caloretti Castillo, rewarded at the poetry festival from Curtea de Argeș, has made a fine comeback with her own poems and as the coordinator of an anthology of Peruvian poetry, in Spanish and Romanian, which is going to be published in 2017. We must especially mention John Tisher, the Yankee poet retreated in Tepozlan, who would quickly become the richest man on the planet if he won one dollar for every new poem. Hats off to him that he prefers the ascetic path of Diogenes! We appreciate also the contributions of Chokri Omri (Tunisia), Luciano Canhanga, Gociante Patissa (Angola). A Filipino-American author from Los Angeles, Eileen R. Tabios has been a new and lively presence this year. She is a poetry innovator, literary critic, journalist, cultural manager and promoter of interculturality.

The Bibliotheca Universalis has continued its progress with the publication of several tens of new books, bilingual or trilingual, from no. 71 to no. 111. Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Eileen R. Tabios, Albert Hagenaars and others have published reviews about them, either in Romania or abroad.

Almost fifty translators, from Romania and from abroad, constantly contributed to the issues no. 51-56 of the magazine and to the publication of the numerous books of Bibliotheca Universalis. The novelty of the collection in 2016 has been the editing and the publication of a first series of poetry anthologies: “Antología rumano-chilena” (coordinated by Ingrid Odgers), “New Work by Philadelphia Poets” (coordinated by Valerie Fox), “Anthology of Scottish Poets” (coordinated by Sally Evans and Neil Leadbeater), “El Barco de papel” (poets from the Canary Islands, coordinated by Antonio Arroyo Silva), “Antología rumano-canaria” (coordinated by Isa Guerra).

Finally, we must mention the readings that have been organized in 2016: the sixth edition of the Bucharest Intercultural Spring (in April, with Robert Matthias from Germany) and the Croatian Culture Days in Bucharest (in October, with the Hispanist scholar and translator Željka Lovrenčić and the poet Tomislav Marijan Bilosnić). It was a year of achievements and we hope it is of good omen for 2017.


Note. For all the published authors see the Index 2016 from 25 December 2016.

Traducere de Monica Manolachi
General secretary of CLH

La Revista “Horizonte literario contemporáneo”,
un decenio de existencia

2016 no marcó solamente un nuevo año en la vida de la revista “Horizonte literario contemporáneo”, sino también casi un decenio desde el momento de su fundación. Un período de tiempo largo para una revista que apareció en el paisaje de la editorial posdiciembre. La independencia de OLC se ha mantenido intacta todos estos años, sin que la revista tenga que dejar de salir por razones de órden económico.

Comenzamos como una publicación de cultura local, seguimos como una publicación con colaboradores de todo el país y nos fijamos finalmente el perfil de revista intercultural, multilingual, con colaboradores de Europa y otros continentes. Sólo durante el año pasado publicamos casi cien autores de poesía, prosa, ensayo y crítica literaria. En órden, los más activos y apegados a nosotros resultaron ser los colaboradores de Gran Bretaña (empezando con los de Escocia), España (especialmente los de las Islas Canarias), Holanda, Italia, Portugal, Croacia. Alemania, Suecia, Finlandia también siguieron estando presentes en nuestra revista a traves de uno u dos colaboradores constantes. Cómo no conmovernos, por ejemplo, la permanente presencia junto a nosotros del señor Raymond Walden, este último mohicano del pensamiento filosófico alemán? Del otro lado del Océano contamos con colaboradores entusiastas, como el joven novelero mexicano Arturo Hernández Fuentes, que consiguió traer durante el año un valioso grupo de poetas mexicanos que publicamos. Desde Colombia tenemos junto a nosotros, desde hace mucho tiempo, a la sensible poeta Anna Francisca Rodas Iglesias. El rebelde Eduardo Sanguinetti, autor argentino polivalente, nos mantuvo al tanto constantemente sobre la vida en su país con sus cientos de ensayos justicieros (de los que, obviamente, hemos podido publicar pocos). Aunque afectado en lo que concierne su vida personal, el poeta Luis Benitez de Buenos Aires siguió en contacto anímico con nosotros. Desde Brasil contamos con las buenas relaciones con el aplicado animador cultural Gilvaldo Quinzeiro, y la poeta Andréia Franco nos estuvo mandando constantemente ensayos. En una fuerte lucha con su propia condición existencial, Oziella Inocêncio ya no pudo mandarnos sus textos al estilo de Dostoievski que nos había prometido, y el distinguido poeta Dante Gatto, acaparado por sus obligaciones profesorales en UNEMAT, se limitó a seguir discretamente, desde la distancia, nuestra prometedora evolución. La poeta peruana Mirian Caloretti Castillo, que ha sido galardonada en el festival de poesía de la ciudad de Curtea de Argeş, contó con un hermoso regreso a la revista, con poesías propias y en calidad de coordinadora de una antología de poesía peruana, en español y en rumano, que será publicada en el 2017. Una mención especial le corresponde a John Tischer, el poeta gringo refugiado a Tepoztlan, quien, si ganara un dólar por cada nuevo poema que escribe, se convertiría en poco tiempo el hombre más rico del planeta. Honor a él, que prefiere el camino austero de Diogenes! Una nueva y viva presencia dentro de OLC la representó este año Eileen R. Tabios, una autora filipino-americana de Los Ángeles, innovadora en la creación poética, crítica literaria, publicista, animadora cultural y promotora de la interculturalidad.

La Biblioteca Universal siguió progresando, a traves de la publicación de algunas decenas de libros nuevos, bilingues o hasta trilingues, desde el número 71 hasta el número 111, y sobre ellos escribieron y publicaron, en el país y en el exterior, reseñas y notas críticas Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Eileen R. Tabios, Albert Hagenaars, entre otros.

Casi cincuenta traductoras y traductores, de Rumanía y de otros países, estuvieron aportando su contribución constantemente durante todo el año para la aparición de la revista (desde el número 51 hasta el número 56) y para la publicación de varios libros de la Biblioteca Universal. En esta colección, en el 2016 el elemento novedoso fue constituido por la redacción y publicación de la primera serie de antologías poéticas universales: “Antología rumano-chilena” (coordinadora, Ingrid Odgers), “New Work by Philadelphia Poets” (coordinadora, Valerie Fox), “Anthology of Scottish Poets” (coordinadores Sally Evans y Neil Leadbeater, la versión rumana siendo realizada de manera ejemplar por Monica Manolachi), “El Barco de papel” (poetas de las Islas Canarias, coordinador Antonio Arroyo Silva), “Antología rumano-canaria” (coordinadora, Isa Guerra).No últimamente, tenemos que mencionar, dentro de las manifestaciones públicas que organizamos, la sexta edición de la Primavera Intercultural de Bucarest (en abril, con el escritor alemán Robert Matthias como invitado) y Los Días de la Cultura Croata en Bucarest (en octubre, con la hispanista Željka Lovrenčić y el poeta Tomislav Marijan Bilosnić). Un año de logros, que esperamos que sea de buen augurio también para el año 2017.


Nota. Para todos los autores publicados, a ver, tambien, el Indice 2016 / 25 de Diciembre de 2016.

Traducere de Diana Dragomirescu

6 comentarii:

dritanje spunea...

Your achievements are truly amazing, Daniel, Monica and all at CLH! Many congratulations, and grateful thanks too, and all very best for 2017 to you all. Morelle

Carmen Troncoso Baeza spunea...

Si el 2016 fue buenísimo, el 2017 se viene arrollador, con letras impetuosas y celebrando todos sus éxitos, Un abrazo feliz para todos los amigos de HLC!!

‎شكري عمري‎ spunea...

Good flashback but the north African name has sadly not been captured! Maybe, good happy days are waiting!

‎شكري عمري‎ spunea...

Good flashback from your part but the scene has not been captured in full! For example, the NORTH AFRICAN name has been overlooked!Tunisian Poems continue to be forgotten and postponed despite the huge efforts invested in producing and sending them to the journal! This is truly sad and disappointing!

Daniel Dragomirescu spunea...

Thanks for this observation, dear Chokri Omri. You may see now your name beside the name of other friends from Africa in our article.

Daniel Dragomirescu spunea...

Well, dear Chokri, my future book "The History of CLH" will mention all the good friends and contributors from North Africa. Keep close, you are important for all of us!