marți, 11 august 2015

HORIZONTES INTERCULTURALES. INTERCULTURAL HORIZONS: EDUARDO SANGUINETTI (ARGENTINA)


Morbi Dei

Te sientas en medio de un río
llamado Nostalgia.
Un río lleno de recuerdos
recogidos entre los restos del naufragio del mundo.
Recuerdos de bandadas de pájaros fugitivos
que construyeron una y otra vez
nidos que fueron destruidos,
cáscaras de huevo aplastadas,
animales con el cuello retorcido
y ojos muertos clavados en el espacio.
Un mundo de esperanzas mutiladas,
de aspiraciones sofocadas.
Un mundo
en que hasta el cálido hálito de la vida
tiene que transitar de contrabando,
en que se cambia moneda,
por un metro de espacio,
por un poco de libertad.
Todo se combina en un paté-familiar,
que se traga en una hostia sin gusto.
En cada bocado,
van cinco mil años de amargura,
cinco mil años de cenizas,
de cáscaras de huevo aplastadas.
En el profundo sótano del corazón del hombre,
suenan dolorosas notas de olvido.
Sigan construyendo ciudades enormes y elevadas.
Sigan trabajando sin saber para qué.
No dejen de dormir ni una
de sus acostumbradas noches sin sueños.
Por debajo de esta tierra que pisamos,
vive otra raza de hombres.
Son grandes, sombríos, apasionados.
Se abren paso hasta las entrañas de la tierra.
Esperan con una paciencia aterradora.
Son los vengadores de lo sin sentido.
Van a emerger cuando todo se venga abajo
y quede reducido a polvo.


Morbi Dei

Te simţi în mijlocul unui râu
numit Nostalgie.
Un râu plin de amintiri
adunate dintre resturile naufragiului
lumii.
Amintiri de stoluri de păsări fugare
care îşi vor face din nou, altă dată
cuiburile ce le-au fost distruse,
coji de ouă strivite,
animale cu gâtul răsucit
şi ochi morţi fixaţi în spaţiu.
O lume de speranţe mutilate,
de aspiraţii sufocate.
O lume
în care până la răsuflarea caldă a vieţii
trebuie să faci contrabandă,
în care se schimbă moneda
pentru o palmă de loc,
pentru un dram de libertate.
Totul se amestecă într-o ciorbă obştească
pe care-o inghiţi ca pe-o ostie fără gust.
În fiecare îmbucătură
intră cinci mii de ani de amărăciune,
cinci mii de ani de cenuşă,
de coji de ouă strivite.
În subterana adâncă a inimii omului
răsună dureroase note de uitare.
Ei ridică mai departe oraşe mari şi avântate.
Robotesc mai departe fără a şti pentru ce.
Nu renunţă să doarmă în nici una
din banalele lor nopţi fără vise.
Mai jos de acest pământ pe care călcăm
o altă rasă de oameni trăieşte.
Sunt măreţi, sumbri, pasionaţi.
Îşi croiesc drum până în străfundul pământului.
Aşteaptă cu o răbdare terifiantă.
Sunt răzbunătorii celui care nu are rost.
Vor apărea atunci când totul se va nărui
şi se va preface în pulbere.


Morbi Dei 

You feel like in the middle of a river
called Nostalgia.
A river filled with memories
picked  from the world wreck’s
remains.
 Memories of fugitive birds’ flocks
which will, another time, make again
the nests that have been destroyed,
crashed egg-shells,
head-wrung animals
and dead eyes lost in space.
A world of mutilated hopes,
of smothered urges.
A world
where, until the warm breath of life,
you have to smuggle,
where the currency changes
for a patch of ground,
for a shadow of freedom.
Everything blends into an universal soup
which you swallow like a tasteless Sacramental bread.
Each bite
holds five million years of sorrow,
five million years of ashes
of crashed egg-shells.
Throughout the human heart’s deep cave
painful notes of oblivion resound.
They keep on building big, soaring towns.
They keep on toiling without any purpose.
They don’t give up sleeping in any
of their ordinary dreamless nights.
Under this ground we step on,
another human race lives.
It’s people are great, sombre, passionate.
They make their way up to the earth’s inmost depth.
They wait with a fearsome patience.
They are the avengers of the meaningless one.
They will rise when everything wrecks
and turns into dust.

(from Morbi Dei, 1985,
Ed. Corregidor, Buenos Aires)

Profil cultural

     Eduardo Sanguinetti este un publicist, poet, actor, filosof şi activist civic din Buenos Aires, Argentina. Ca profil moral se situează în luminoasa galerie a căutătorilor de absolut şi a oamenilor revoltaţi, mereu contrazişi de prozaismul, trivialitatea şi mediocritatea vieţii cotidiene. Este colaborator şi prieten al revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2010.

Perfile cultural

     Eduardo Sanguinetti es un periodista, poeta, actor, filósofo y activista civico desde Buenos Aires, Argentina. Como perfile moral, Eduardo Sanguinetti es situado en la brillante categoría de los buscadores de absoluto y de los hombres revoltados, siempre contradichos por el prosaísmo, la trivialidad y la mediocridad  de la vida cotidiana. Es un colaborador y amigo de la revista intercultural “Horizonte literario contemporáneo” desde 2010.

Cultural Profile

     Eduardo Sanguinetti is a publicist, a poet, an actor, a philosopher and a civil activist that comes from  Buenos Aires, Argentina. With his moral profile, he fits the bright gallery of the absolute seekers and rebellious men who are constantly contradicted by the prosaicness, the triviality and the mediocrity of the everyday life. He is a collaborator and a friend of “Contemporary Literery Horizont” since 2010.

Traducere în limba română şi prezentare de
Daniel Dragomirescu
Traducere în limba engleză de
Iulia-Andreea Anghel
Universitatea din Bucureşti

Un comentariu:

Recomenzar spunea...

maravilloso el encuentro con vos
te felicito