luni, 1 iunie 2015

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: CAROLINE GILL (UNITED KINGDOM)‘Only the quiet man from Elmet
shares this watch ...’

THE GREEN MAN / OMUL VERDE  Selected Poems by Mike Bannister, 2014,
ISBN 978-606-13-2236-7 – English with Romanian translations
Edition pub. "Orizont Literar Contemporan"; "Bibliotheca Universalis", Romania.
Price: £7.50 from Halesworth Bookshop, or the Author (include £1.50 P&P)

  Mike Bannister, former Chair and President of the Suffolk Poetry Society, serves as Chair and Convenor of Pinky’s Poetry Café. Mike won the Crabbe Memorial Poetry Competition in 2009.  The Green Man / Omul Verde is the twelfth volume in the international Bibliotheca Universalis series from Romania. Each poem in this compact book is followed by a Romanian translation. The fine cover illustration, executed by Amber Pletts, the poet’s granddaughter, is the perfect complement to the title poem (p.43). This piece, ‘The Green Man’, sets the tone for the collection as it redefines past mythologies. ‘Gawain Country’ and its legends are brought to life as Mike enchants his readers with these Tolkienesque lines:

‘Star fire, a ring of nine stones none of us
could lift, a small mountain of embers, flickering...’

  The poet has an eye for detail and an ear attuned to ‘silence for the ghost of silence’ (‘Satin Moth’). Subject matter ranges from the tranquil beauty of a deer encounter in France (‘The Deer Pool’) to a Dickensian sense of unease (‘Caged Birds for Sale’) in a Bradford mill-yard in winter.  Mike’s poems sparkle with multi-layered meanings, and every so often this reader was stopped in her tracks by the quiver of ‘bright shadows’ piercing the surface.
  Mike is a master-craftsman, who draws a wealth of poetic tools – alliteration, rhyme, allusion – from his kitbag. ‘A jostle of traders’ (‘Venice – a masque in Autumn’) is one of many arresting images evoked by the poet’s sleight of hand. The collection presents a paradoxical mix of the ethereal and the concrete. There are times when ‘shy smiles’ (‘After this Peace’) and ‘weeds like mermaid’s hair’ (‘My Friend Sapphire’) give way, albeit briefly, to the weighty realities of  ‘the factory gate’ (‘Bus Rides with Faulkner’) and ‘the cell of flint’ (‘The Second Scrivener’).
  Society members will recognise Mike’s poem title of ‘The Singing Stone’ (p.33) from our Diamond Jubilee anthology. Pauline Stainer, the editor, noted that ‘when the stone sings, landscapes become, indelibly, those of the heart.’ Mike’s poems assuredly ‘defend the lexicon’ (‘Walpole Old Chapel, Suffolk’) as they boomerang smoothly through realms of time and space, before returning to their heartland, only to alight with added lustre. This reviewer is particularly drawn to the poem, ‘On Candle Dyke’, in which a familiar Broadland landscape glows like ‘Atlantis under stars’.


            Caroline Gill  
www.carolinegillpoetry.com


  Note: It is Mike’s hope that this book may help to strengthen the ‘bonds of friendship between … Romania and the United Kingdom.’ This review first appeared in Twelve Rivers (Spring 2015, ed. Cameron Hawke Smith), the newsletter of the Suffolk Poetry Society in the UK.


“Doar cu omul liniştit din Elmet
 împart această veghe...”


OMUL VERDE Poezii selectate de
Mike Bannister, 2014,
ISBN978-606-13-2236-7 - În englezặ
cu traducere în limba română
Sub egida revistei "Orizont Literar Contemporan"; col. "Bibliotheca Universalis", România.
Preţ: £7.50 de la Libraria Halesworth, sau de la autor (include £1.50 P&P)

  Mike Bannister, fost director şi preşedinte al Societăţii de poezie Suffolk, este directorul şi organizatorul Cafenelei poetice Pinky. Mike a câştigat competiţia de poezie Crabbe Memorial în 2009. ‘The Green Man/ Omul verde’ este al doisprezecelea volum din seria internaţională Bibliotheca Universalis din România. Fiecare poezie din această carte compactă este însoţită de o traducere în limba română. Ilustraţiile copertei, executate de Amber Pletts, nepoata poetului, reprezintă completarea perfectă a poeziei care dă titlul volumului (p.43). Această poezie, ‘Omul verde’, dă tonul antologiei prin redefinirea mitologiilor trecutului. ‘Ţara Gawain’ şi legendele sale sunt readuse la viaţă pe măsură ce Mike îşi farmecă cititorii cu aceste versuri de inspirație Tolkiană:

‘Foc de stele, un cerc de nouă bolovani,
nici unul din noi capabili de-a-i ridica, un mic munte de cenuşă, strălucind...’


  Poetul are un ochi format pentru detalii şi o ureche pe aceeași lungime de undă cu „tăcerea pentru fantoma tăcerii” (‘Molia de satin’). Conţinutul poeziilor variază de la frumuseţea calmă a întâlnirii unei căprioare în Franţa (‘Piscina căprioarei’) până la un simţ dickensian al neliniştii iernatice (‘Păsări captive de vânzare’) pe un câmp din Bradford. Poeziile lui Mike strălucesc de înţelesuri multiple şi de multe ori cititorul rămâne uimit de tremuratul 'umbrelor luminoase' care se ridică la suprafaţă.
  Mike este un maestru-artizan care foloseşte o mare varietate de instrumente poetice - rima, aliteraţia, aluzia- din cutia sa de instrumente. ‘O aglomerație de negustori‘ (‘Veneţia –un carnaval în toamnă’) este una din multele imagini dinamice evocate de trucajele poetului. Colecţia prezintă un amestec paradoxal între inefabil si concret. Sunt multe situaţii în care ‘zâmbetele timide‘(‘După această pace‘) şi ‘algele precum părul unei sirene‘(‘Prietena mea Sapphire‘) fac loc, deşi doar parţial, realităților greoaie ale ‘porţilor fabricii‘ (‘Plimbări de autobuz cu Faulkner‘) şi 'celulei de cremene’ (’Al doilea copist’).
  Membrii societăţilor de poezie vor recunoaşte titlul poeziei lui Mike ‘Piatra cântătoare’ (p.33) din antologia noastră Jubileul de diamant. Editorul, Pauline Stainer, a precizat că atunci “când piatra cântă, peisajele intră, fără îndoială, în suflet.” Poeziile lui Mike cu siguranţă 'apără puterea limbajului' (‘Walpole Old Chapel, Suffolk’) prin faptul că acestea trec ca un bumerang prin timp şi spaţiu, înainte de reîntoarcerea acasă, doar pentru a străluci cu o nouă intensitate. Această recenzie face aluzie la poezia ‘Pe digul Candle’, în care peisajul familiar al ţinutului Broadland sclipeşte precum ‘Atlantis sub stele’.


Caroline Gill
www.carolinegillpoetry.com

  Notă: Mike speră ca această carte să ajute la întărirea “legăturii de prietenie dintre România si Regatul Unit.” Această recenzie a apărut pentru prima oară în revista Twelve Rivers, revista Societaţii de poezie Suffolk din Regatul Unit (Ediţia de primavară 2015, ed. Cameron Hawke Smith).

Traducere de Ioana Tabarcea, studentă,
Universitatea de Medicină și Farmacie
”Carol Davila” București


Niciun comentariu: