luni, 14 aprilie 2014

A NEW INTERCULTURAL SPRING IN BUCHAREST / UNA NUEVA PRIMAVERA INTERCULTURAL EN BUCARESTUNA NUEVA PRIMAVERA INTERCULTURAL EN BUCAREST 
El dia 12 de Abril de 2014, en el Museo Nacional de la Literatura Rumana de Bucarest, fue celebrado el evento anual de la revista “Horizonte literario contemporáneo”, bajo el titulo “La Primavera intercultural 2014”. El evento se abrió por la presentación del primero numero de este año de la revista, sobre la cual hablaron Simona Cioculescu y Lucian Chişu, invitados de honor, y el editor de la publicación, Daniel Dragomirescu. En este contexto, fue apreciada la presencia en el equipo redaccional de la revista del poeta y hispanista Mihai Cantuniari, director honorario, y también esa de los maestros Lidia Vianu y Gheorghe Glodeanu. La actriz Lidia Lazu ha impresionado a la audiencia con el poema “A Ferida” por Dante Gatto (Brazil), texto incluido en HLC 1 (39)/2014.  
En continuación, siguió un debate acerca de la traducción del texto literario contemporáneo, con la participación de Monica Manolachi (moderador), Tatiana Rădulescu, Adriana Bulz y Daniela Şontică. Sus opiniones fueron completadas, por parte de las personas presentes, con observaciones pertinentes, por el prof. Lucian Chişu, el poeta Petru Solonaru y el periodista Florentin Popescu. La escritora Tatiana Rădulescu se ha destacado por la presentación del poema “Corydon” en version rumana y francés, apoyada por la actriz Doina Ghiţescu, que recitó versos del poema comentado. Con interés fueron recibidos los poemarios: “Declaración de Dependencia” por Adriana Bulz, “Arrastrándose en el aire” por Ştefan Ciobanu, “La amante con nombre de profeta” por Daniela Şontică y “Las Historias de Fragaria contadas al Mago Viridis” por Monica Manolachi. El múltiple lanzamiento de los poemarios fue acompañado por la presentación de unos textos ilustrativos leidos por los autores mismos.
Al final, Monica Manolachi y Daniel Dragomirescu presentaron los mensajes enviados por los colaboradores internacionales de la revista y también los libros recientes de Luis Benitez (Argentina), César Augusto Valdivia Carrasco (Perú), Antonio Arroyo Silva (España), Donald Riggs (poeta, actor y profesor a Universidad Drexel de Philadelphia, Estados Unidos), Neil Leadbeater, Martin Bates y Byron Beynon (Reyno Unido), todos viejos y buenos amigos de HLC. Las conversaciones y las presentaciones fueron combinados con momentos musicales por el guitarista Alex Turcu, un discipulo del regretado actor y músico Florian Pitiş. 
No faltaron las sorpresas o los momentos que no fueron incluidos en el escenario oficial por el equipo universitario dirigido por Monica Manolachi. La actriz Doina Ghiţescu impresionó a la audiencia con una original interpretación rumana de la canción “Blow in the Wind” de Bob Dylan y el escultor Constantin Sinescu, después de que habló con elocuencia sobre “las formas cóncavas y convexas” en la representación de la feminidad, tomó la guitara de Alex Turcu y se convirtió en un cantante de folk de los anos ’70.  El público recibió su demonstración de virtuosidad musical como una grande novedad y la actriz Doina Ghiţescu interrumpió la perplejidad de la audiencia, proponiendo a las personas presentes que aplaudan... el escultor Constantin Sinescu. Del público se observó que la revista es, paradojicamente, mejor conocida en el extranjero y fue también expresado el lamento que “La Primavera intercultural”  de la revista no fue organisada en el medio de la semana, cuando hubiera podido alegrarse de un público  más amplio. Dan Vatamaniuc, el fotógrafo del Museo, inmortalizó con prontitud todos los momentos importantes de la reunión.
Una combinación de arte poético y arte de la traducción, musica, artes plásticos y arte dramatico en una fiesta de la interculturalidad que, el dia 12 de Abril de 2014, ha establecido para algunas horas su capital mundial en Bucarest. De la rotonda de MNLR faltaron los representantes rumanos del Instituto “Cervantes” y del Centro Cultural Americano, que habian parecido anteriormente interesados en la revista y que han tenido la oportunidad de enterarse, finalmente, las razones de esta y sus objetivos principales. Quizás la proxima vez.
     La revista “Horizonte literario contemporáneo” 

 O NOUĂ PRIMĂVARĂ INTERCULTURALĂ LA BUCUREŞTI
  În ziua de 12 aprilie 2014, la Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, s-a desfăşurat manifestarea anuală a revistei “Orizont literar contemporan”, plasată sub genericul “Primăvara interculturală 2014”. Manifestarea s-a deschis cu prezentarea primului număr din acest an al revistei, despre care au vorbit Simona Cioculescu şi Lucian Chişu, invitaţi de onoare, şi redactorul şef al publicaţiei, Daniel Dragomirescu. Actriţa Lidia Lazu a impresionat asistenţa cu recitarea poemului “Rana” de Dante Gatto (Brazilia), text inclus în OLC 1 (39)/2014.
  A urmat o interesantă dezbatere despre traducerea textului literar contemporan, la care au participat Monica Manolachi (moderator), Tatiana Rădulescu, Adriana Bulz şi Daniela Şontică, care au fost completate cu observaţii pertinente, din sală, de către prof. Lucian Chişu, poetul Petru Solonaru şi publicistul Florentin Popescu. Poeta Tatiana Rădulescu s-a remarcat prin prezentarea poemului “Corydon”  în versiune română şi franceză, ajutată de către actriţa Doina Ghiţescu, care a recitat versuri din poemul analizat. Cu interes au fost primite volumele de versuri recent publicate: “Declaraţie de Dependenţă” de Adriana Bulz, “De-a buşilea prin aer” de Ştefan Ciobanu, “Iubita cu nume de profet” de Daniela Şontică şi “Poveştile Fragariei către Magul Viridis” de Monica Manolachi. Cvadrupla lansare de carte a fost însoţită de prezentarea unor texte ilustrative în lectura autorilor.
  La final, Monica Manolachi şi Daniel Dragomirescu au prezentat mesajele de salut primite din partea colaboratorilor externi ai revistei, precum şi cărţi recente semnate de Luis Benitez (Argentina), César Augusto Valdivia Carrasco (Peru), Antonio Arroyo Silva (Spania), Donald Riggs (poet, actor şi profesor la Universitatea Drexel din Philadelphia, Statele Unite), Neil Leadbeater, Martin Bates şi Byron Beynon (Marea Britanie), cu toţii vechi şi buni colaboratori ai OLC. Discuţiile şi prezentările au fost agrementate cu momente muzicale de către ghitaristul şi cântăreţul Alex Turcu, discipol şi partener la “Pasărea Colibri” al regretatului actor şi muzician Florian Pittiş.
  Nu au lipsit nici surprizele sau manifestările neincluse în scenariul oficial, alcătuit de echipa universitară condusă de Monica Manolachi. Actriţa Doina Ghiţescu a impresionat asistenţa cu o inedită interpretare românească a piesei “Blow in the Wind” / “Vânare de vânt” de Bob Dylan, iar sculptorul Constantin Sinescu, după ce a vorbit elocvent despre “formele concave şi convexe” în reprezentarea plastică a feminităţii, servindu-se în demonstraţia sa de o mostră renascentistă de nud din creaţia personală, dorind să convingă publicul că fiecare sculptor cultivă un “violon d’Ingres”, a preluat ghitara lui Alex Turcu şi s-a metamorfozat în cântăreţ de muzică folk de la şcoala anilor ’70. Publicul a primit demonstraţia sa de virtuozitate melomană ca pe o mare noutate, iar actriţa Doina Ghiţescu a pus capăt stării de perplexitate, propunându-le celor prezenţi în sală să-l aplaude pe... sculptorul Constantin Sinescu. Din sală s-a formulat observaţia că OLC este, în mod paradoxal, cunoscută mai bine în străinătate şi s-a exprimat regretul că “Primăvara interculturală” a revistei nu a avut loc intr-o zi lucrătoare, când ar fi putut beneficia de un public mult mai numeros. Dan Vatamaniuc, fotograful MNLR, a imortalizat prompt toate momentele importante ale manifestării.
  O combinaţie de artă poetică şi artă a traducerii, muzică, artă plastică şi artă teatrală într-o fiestă a interculturalităţii, care în ziua de 12 aprilie 2014 şi-a fixat pentru câteva ore capitala mondială la Bucureşti. Din sală au lipsit reprezentanţii români ai Institutului “Cervantes” şi ai Centrului Cultural American, care păruseră anterior interesaţi de revistă şi care ar fi avut ocazia să afle, în sfârşit, care sunt rosturile acesteia şi ce obiective urmăreşte cu prioritate. Poate data viitoare.    
Revista “Orizont literar contemporan”

Niciun comentariu: