vineri, 20 septembrie 2013

CONTEMPORARY HORIZONS: DONALD RIGGS (UNITED STATES)


INTRODUCTION TO
A HALF-DOZEN PHILADELPHIA POETS

To help describe these poets and put them in relation to each other, I dealt myself cards from the Alchemical Tarot deck, illustrations by Robert M. Place.  Here are the poets and the card drawn for each:

Miriam Kotzin: The Empress.  Miriam is at the center of the world and the fountain from which spring the 10,000 things of the Tao TeChing:  she created the Certificate of Writing and Publishing at Drexel University, as well as the online arts journal Per Contra, as well as having written and published poems over the past decades.  She was a student during the fabled 1960s, and produced sizzling poetry that she has read in Robin’s defunct Bookstore in Philadelphia, as well as having read at Robin’s Arts Center’s reincarnation,Fergie’s Pub, also in Philadelphia, quite recently, to a capacity crowd.

Henry Israeli:  The Hierophant.  Henry is the magister of the Saturnalia Press, a poetry publishing house that brings the mysteries and celebrations of the energies hidden in and suffusing Reality, bringing to Philadelphia such fine poets as Star Black and Carl Phillips through his press’s annual book prize to discover new talents.  His poems are elegant and restrained, using the Black Mountain structures to string poetic lines over the Void of the blank page.  He currently is assistant director of the Certificate of Writing and Publishing.

Leonard Gontarek:  The Magician.  Leonard transforms reality by drawing bits of it through the pathless Tao and, having mixed the real with the Median Void, initiating their process of self-metamorphosis.  Leonard interviews poets at the Green Line Café in West Philadelphia, interspersing his questions and their answers with occasions for the poets to read their poems.  These are recorded and released…over cyberspace…Leonard has also taught an independent series of classes on Writing Poems that Last. 

Valerie Fox:  The Seven of Swords.  In the Alchemical Tarot deck, this card features a fox with a sword in its mouth, brin-ging it to a place where s/he has already cached six swords.  The suit of swords is associated with the element of Air, and con-ceptual and verbal communication.  Valerie the Fox collects verbal artifacts from print, speech, the internet, and dream to create a surrealist mix of images and phrases evocative of the oneiric current flowing behind and through our contemporary onomatosphere or word-world.

Lynn Levin:  The Lady of Vessels.  A lady who loves beautiful things admires a bouquet of flowers that she holds in her hand—an anthology also being a bouquet of flowers that are poems.  Lynn’s poems are about elegantly wrought vessels, like  "A Jar of Roman Glass" that contains the remnants of an ancient cook, preserved in sonnet form.  Vessels are associated with the element Water, which symbolizes the emotions, and Lynn delivers an experience of the complex emotions that current relationships between lovers and other couples exude.

Don Riggs:  The Hermit.  Actually, David Palumbo used Don as the model for his Hermit card in a tarot deck that he, his brother, his mother, and stepfather are creating;  Joseph Campbell argues that all of the Major Arcana cards are reducible to The Fool, which Don identifies with more readily, having played a Gypsy Fortune-teller in a play written by a friend in college, and this Gypsy brandishes as the final card…The Fool! 

INTRODUCERE LA
„ŞASE POEŢI DIN PHILADELPHIA”

Ca să-i descriu mai bine pe acești poeți și pentru a sugera legături între ei, am dat în cărți de tarot alchimic, ilustrate de Robert M. Place. Iată fiecare nume și cartea extrasă pentru fiecare:

Miriam Kotzin este Împărăteasa. Miriam este în centrul lumii și sursa de unde izvorăsc cele 10.000 de lucruri din Tao Te Ching. Ea a creat „Certificatul de scriere și editare“ de la Universitatea Drexel, precum și jurnalul online Per Contra, pe lângă publicarea de poezii în ultimele decenii. A fost studentă în fabuloasa perioadă a anilor ’60, când a produs poezii entuziaste, recitate la acum defuncta librărie Robin’s din Philadelphia, dar și recent, la Fergie’s Pub, fostul Centrul Artistic Robin’s, în fața unei audiențe considerabile.

Henry Israeli este Marele Preot. Henry este maestrul editurii Saturnalia Press, care editează poezie și aduce la lumină misterele și sărbătoarea energiilor ascunse în Realitate ori care o inundă. Prin intermediul premiului anual al editurii, menit să descopere noi talente, a adus la Philadelphia poeți extraordinari precum Star Black and Carl Phillips. Poeziile sale sunt elegante și sobre, utilizează structuri specifice școlii postmoderne de la Black Mountain, pentru a înșirui versuri în Spațiul liber al paginii albe. Acum este director adjunct în proiectul „Certificatul de scriere și editare“ amintit anterior.

Leonard Gontarek este Magicianul. Leonard preface realitatea, schițând fragmente din ea pe neumblata cale Tao și, prin îmbinarea realului cu Vidul Median, inițiind procesul lor de auto-metamorfoză. Leonard intervievează poeți la cafeneaua Green Line în West Philadelphia, îmbinând întrebările și răspunsurile cu ocazii de lectură a poeziilor. Toate acestea sunt înregistrate și transmise în ciberspațiu. Leonard a predat și o serie de cursuri independente cu tema „Cum să scrii poezii durabile“.

Valerie Fox este A Șaptea Spadă. În pachetul de tarot alchimic, această carte înfățișează o vulpe cu o sabie între dinți, pe care o aduce într-un loc unde a strâns deja alte șase săbii. Culoarea săbiilor este asociată cu elementul Aer și cu comunicarea conceptuală și verbală. Valerie Vulpea colecționează artefacte verbale din materiale tipărite, din discursuri, de pe internet și din vise pentru a crea un melanj suprarealist de imagini și expresii evocatoare ale șuvoiului oniric ce curge dincolo de și prin sfera onomatopeică a zilelor noastre, dar și prin lumea cuvintelor.

Lynn Levin este Doamna Potirelor. O doamnă care iubește lucrurile frumoase și admiră buchetul de flori pe care îl ține în mână – buchetul este o antologie de poeme. Poemele lui Lynn sunt despre vase frumos lucrate, precum „Ulciorul din sticlă romană“, care conține rămășițe ale unui bucătar antic, păstrate în forma sonetului. Potirele sunt asociate cu elementul Apă, care simbolizează emoțiile. Lynn transmite experiența emoțiilor complexe specifice relațiilor dintre îndrăgostiți, dar și altor cupluri.

Don Riggs este Sihastrul. De fapt, David Palumbo și l-a luat pe Don drept model pentru cartea Sihastrului din pachetul de tarot, pe care el, fratele lui, mama lui și tatăl lui vitreg îl alcătuiesc. Joseph Campbell susține că toate cărțile din Arcana Majoră se pot reduce la una singură: Măscăriciul. Cu acesta se identifică mai degrabă Don, fiindcă a și jucat rolul unui ghicitor țigan într-o piesă scrisă de un prieten, pe când era student, iar acest țigan este și ultima carte etalată... Măscăriciul!

Traducere de Monica Manolachi
Universitatea din Bucureşti
Read more in CLH 5 (37)/2013

Niciun comentariu: