duminică, 9 iunie 2019

INTERCULTURAL EVENTS. ÉVÉNEMENTS INTERCULTURELLES. EVENIMENTE INTERCULTURALE


O suită de manifestări interculturale
    
Revista “Orizont literar contemporan”, intrată în cel de-al doisprezecelea an de existenţă, marchează prima jumătate a acestui an prin două manifestări interculturale, în România, la Bucureşti, şi la Dijon, în Franţa. 

Manifestarea de la Bucureşti, care se va ţine la Muzeul Naţional al Literaturii Române în ziua de 26 iunie 2019, este consacrată relaţiilor culturale româno-croate şi îi are ca protagonişti pe Darko Pernjak, preşedintele Societăţii Scriitorilor din Croaţia şi pe Želka Lovrenčić, vicepreşedinte al aceleiaşi instituţii. Ei vor veni la Bucureşti însoţiţi de autorii Emerika Bijać, Milan Frčko, Božica Jelušić, Marko Gregur, Maja Kušenić  Gjerek, Božidar Prosenjak, Zdravko Seleš şi Ivan Golub, cu toţii incluşi în antologia trilingvă de poezie Šapat Drave. El murmullo de Drava. Murmurul Dravei. Această lucrare antologică a fost realizată de Želka Lovrenčić, hispanistă şi globe-trotter cultural al ţării sale în Spania şi în America Latină, care a selectat, prefaţat şi tradus textele din croată în spaniolă. Versiunea românească a textelor antologate îi aparţine revistei “Orizont literar contemporan”, care a asigurat şi publicarea cărţii în colecţia de cărţi multilingve “Bibliotheca Universalis”. Lansarea antologiei de poezie croată reprezintă punctul central al manifestării din 26 iunie de la Bucureşti şi va fi moderată de echipa revistei, reprezentată de Monica Manolachi şi de către redactorul şef. De menţionat este faptul că aceasta este a doua reuniune culturală româno-croată la Bucureşti, prima desfăşurându-se în octombrie 2016, sub patronajul Universităţii din Bucureşti şi al Ambasadei Croaţiei în România, prin ambasadorul Davor Vidiš, care a dorit să fie prezent personal la eveniment. S-au reconfirmat încă o dată excelentele relaţii culturale şi umane care leagă în mod tradiţional România şi Croaţia, ca ţări balcanice care actualmente aparţin marii familii de naţiuni a Uniunii Europeane.

În aceeaşi perioadă, în ziua de 29 iunie, la Dijon, în inima Franţei, se va ţine o manifestare similară, care va confirma, la un nou nivel, deschiderea interculturală a revistei “Orizont literar contemporan”  şi a colecţiei “Bibliotheca Universalis”. În această zi, în Sala “Vogue” a Primăriei din Dijon, se va reuni un grup de poeţi francezi, în frunte cu poetul Georges de Rivas, şi de poeţi olandezi, în frunte cu poetul Kees van Meel din oraşul Breda. Atât Georges de Rivas, cât şi Kees van Meel au fost publicaţi bilingv şi trilingv în “Bibliotheca Universalis”, iar Van Meel, un mare globe-trotter cultural olandez, a fost prezent în 2017 şi în 2018 şi la Universitatea din Bucureşti, pentru a-şi lansa cărţile publicate în România. Reuniunea interculturală de la Dijon va avea ca punct central de interes lansarea cărţii trilingve Voorbij de Tijd. Beyond time. Au-delà du temps, de asemenea cele doua carti de Georges de Rivas si Dana Lang, care urmează să apară în curând în “Bibliotheca Universalis”. Traducerea în limba franceză a poemelor din volum îi aparţine lui Noëlle Arnoult, redactor coordonator al revistei în spaţiul francofoniei, care şi-a asumat organizarea evenimentului intercultural de la Dijon. 

În fine, dar nu în ultimul rând, între 24 şi 30 iunie este aşteptată la Bucureşti şi autoarea britanică Morelle Smith, care doreşte să lanseze în capitala României cel mai nou volum al său de eseuri şi publicistică Europe. Europa, aflat deasemenea în curs de tipărire în colecţia “Bibliotheca Universalis”.

Se anunţă, într-adevăr, un început de vară interculturală fierbinte la Bucureşti şi la Dijon, care va marca, fără îndoială, o etapă nouă în existenţa de peste un deceniu a revistei “Orizont literar contemporan”.


Un séquito de manifestaciones interculturales
     
La revista “Horizonte literario contemporáneo”, entrada en el duodécimo año de existencia, sella la primera mitad de este año por medio de dos manifestaciones interculturales en Rumanía, a Bucarest, y en Francia, a Dijon.

La manifestación de Bucarest, que tendrá lugar en el Museo Nacional de la Literatura Rumana el día 26 de junio de 2019, es consagrada a las relaciones culturales rumano-croatas y tiene como protagonistas a Darko Pernjak, el presidente de la Sociedad de los Escritores de Croacia y a Želka Lovrenčić, vicepresidente de la misma institución.

Ellos vendrán a Bucarest acompañados por los autores EmerikaBijać, Milan Frčko, Božica Jelušić, Marko Gregur, Maja Kušenić  Gjerek, Božidar Prosenjak, Zdravko Seleš e Ivan Golub, todos incluidos en la antología trilingüe de poesía Šapat Drave. El murmullo de Drava. Murmurul Dravei. Este trabajo antológico ha sido realizado por Želka Lovrenčić, hispanista y globe-trotter cultural de su país en España y en Latinoamérica, que ha seleccionado, ha escrito el prefacio y ha traducido los textos del croata al español. La versión rumana de los textos antologiados le pertenece a la revista “Horizonte literario contemporáneo”, que también se ha encargado de la publicación del libro dentro de la colección de libros multilingüistícos “Bibliotheca Universalis”. El lanzamiento de la antología de poesía croata representa el punto central de la manifestación del 26 de junio de Bucarest y será dirigido por el equipo de la revista, constituido por Monica Manolachi y el redactor jefe.Cabe mencionar que ésta es la segunda reunión cultural rumano-croata en Bucarest, la primera habiéndose desarollado en octubre del 2016, bajo el patrocinio de la Universidad de Bucarest y de la Embajada de Croacia en Rumanía, a través del embajador Davor Vidiš, que ha deseado estar presente en el evento. Se han vuelto a reconfirmar las excelentes relaciones culturales y humanas que tradicionalmente unena Rumanía y a Croacia, como países balcánicos que actualmente pertenecen a la gran familia de naciones de la Unión Europea.

En el mismo periodo, el día 29 de junio, en Dijon, el corazón de Francia, tendrá lugar una manifestación parecida, que confirmará, a un nuevo nivel, la apertura intercultural de la revista “Horizonte literario contemporáneo” y de la colección “Bibliotheca Universalis”. Este día, en la Sala “Vogue” del Ayuntamiento de Dijon, se reunirá un grupo de poetas franceses, encabezado por el poeta Georges de Rivas, y otro de poetas holandeses, encabezado por el poeta Kees van Meel de la ciudad de Breda. Tanto Georges de Rivas, como Kees van Meel han sido publicados de manera bilingüe y trilingüe en “Bibliotheca Universalis”, y van Meel, un gran globe-trotter cultural holandés, ha estado presente en el 2017 y en el 2018 en la Universidad de Bucarest, para lanzar sus libros publicados en Rumanía. La reunión intercultural de Dijon tendrá como punto central de interés el lanzamiento del libro trilingüe Voorbij de Tijd. Beyond time. Au-delà du temps, tambien los dos libros de Georges de Rivas y Dana Lang, que estan por publicarse en “Bibliotheca Universalis”. La traducción al francés de los poemas del volumen le pertenece aNoëlle Arnoult, redactor coordinador de la revista en el espacio francófono, que ha asumido la organización del evento intercultural de Dijon.

En fin, pero no por último, entre 24 y 30 de junio se espera en Bucarest la llegada de la escritora británica Morelle Smith, que desea lanzar en la capital de Rumanía su más reciente volumen de ensayos y publicística Europe. Europa, que también está por publicarse dentro de la colección “Bibliotheca Universalis”.

Se anuncia, realmente, un comienzo de verano intercultural ardiente en Bucarest y en Dijon, que marcará, sin duda, una nueva etapa en la existencia de más de una década de la revista “Horizonte literario contemporáneo”.


Traducere de Monica Dragomirescu

Une série de manifestations interculturelles

La revue “Horizon littéraire contemporain”, qui est entrée dans la douzième année de son existence, va marquer la première moitié de cette année par deux manifestations interculturelles, en Roumanie, à Bucarest, et à Dijon, en France.

La manifestation de Bucarest, qui aura lieu au Musée National de la Littérature Roumaine le jour de 26 Juin 2019, est consacrée aux relations culturelles croato-roumaines et a pour protagonistes Darko Pernjak, le Président de la Société des Écrivains de Croatie et Željka Lovrenčić, son Adjointe. Ils arriveront à Bucarest accompagnés par les auteurs Emerika Bijać, Milan Frčko, Božica Jelušić, Marko Gregur, Maja Kušenić  Gjerek, Božidar Prosenjak, Zdravko Seleš et Ivan Golub, tous inclus dans l’anthologie trilingue de poésie Šapat Drave. El murmullo de Drava. Murmurul Dravei. Cet ouvrage anthologique a été réalisé par Željka Lovrenčić, hispaniste et globe-trotter culturel de son pays en Espagne et en Amérique Latine, qui a sélectionné, préfacé et traduit les textes de la langue croate en espagnol. La version roumaine des textes anthologisés appartient à la Revue “Horizon littéraire contemporain”, qui a assuré, en même temps, la publication du recueil dans la collection de livres multilingues “Bibliotheca Universalis”. Le lancement de l’Anthologie de Poésie Croate représente le centre d’intérêt de la manifestation du 26 Juin de Bucarest et sera modérée par l’équipe de la revue, représenté par Monica Manolachi et le Rédacteur-en-Chef, Daniel Dragomirescu. Il est a noter que c’est la deuxième réunion culturelle croato-roumaine à Bucarest, la première ayant eu lieu en octobre 2016, sous le patronage de l’Université de Bucarest et de l’Ambassade de la Croatie en Roumanie, par l’Ambassadeur Davor Vidiš, qui a voulu être présent personnellement à cette rencontre. Ainsi, ont été reconfirmées les bonnes relations culturelles et humaines qui lient traditionnellement la Roumanie et la Croatie, comme des pays balcaniques qui à présent appartiennent à la grande famille des nations de l’Union Européenne.

En même temps, le jour du 29 Juin 2019, au coeur de la France, à Dijon, aura lieu une manifestation similaire, qui va confirmer, à un niveau supérieur, l’ouverture interculturelle de la revue “Horizon littéraire contemporain” et de la collection “Bibliotheca Universalis” à bien d'autres pays encore, en particulier, en cette France chère à notre esprit. Comme à la Hollande, mise à l'honneur, également.

En effet, depuis longtemps, il ne faut pas oublier que ces deux pays, France et Roumanie, sont liés profondément, et qu'une bonne partie de notre histoire s'avère commune. Ce jour-là, se réuniront un groupe de poètes français, dont Georges de Rivas, Dana Lang et Frédéric Fort, et de poètes néerlandais, invités par Kees van Meel de la ville de Breda. Dana Lang et Georges de Rivas ont tous deux publié plusieurs livres en version bilingue et trilingue dans “Bibliotheca Universalis”; on remarquera que le poète Kees Van Meel, qui est un grand globe-trotter culturel néerlandais, a été présent en 2017 et 2018 à l’Université de Bucarest, pour lancer ses livres publiés en Roumanie. La réunion interculturelle de Dijon aura comme point central d’intérêt le lancement du livre trilingue Voorbij de Tijd. Beyond time. Au-delà du temps, qui sera publié bientôt dans “Bibliotheca Universalis”, ainsi que les deux derniers livres sortants de Georges de Rivas et Dana Lang. Des Prix seront remis à cette occasion. La Manifestation se tiendra en deux Salles, le matin, au Caf and Co, de 10 à 12 h, et l'après-midi, à la fameuse Salle de l'Académie, (de la Bibliothèque du Patrimoine), où Rousseau tint son Discours, de 14 à 17 h 30. Un Ambassadeur culturel de la Mairie, Jean-Paul Brenelin, sera présent. Cette réunion permet aussi de célébrer la sortie officielle de la seconde Anthologie Poétique Française, assemblée par notre Rédactrice Française, elle-même Poète et incluse, Noëlle Arnoult. Cette dernière a assuré également la version française des poèmes du volume de Kees Van Meel, Noëlle Arnoult étant la Rédactrice responsable – et la représentante - de la revue HLC dans l’espace de la francophonie et qui a assumé  toute l'organisation de l’événement interculturel de Dijon. Elle réalise aussi les préfaces des ouvrages divers francophones publiés chez Bibliotheca Universalis.

Enfin, mais non dépourvu d’importance, entre les 24 et 30 Juin, nous attendons à Bucarest l’auteure britannique Morelle Smith, qui désire lancer dans la capitale roumaine son nouveau livre d’essais et d’articles Europe. Europa, qui sera publié dans la Collection “Bibliotheca Universalis”.

On annonce, en vérité, un début d’été interculturel bien foisonnant et de qualité, à Bucarest et à Dijon, qui marquera, sans doute, une nouvelle étape dans l’existence de plus d’une décennie de la Revue “Horizon littéraire contemporain”.  

Daniel Dragomirescu,  éditeur général de "Bibliotheca Universalis"

Niciun comentariu: