vineri, 26 aprilie 2013

AMERICAN CONTEMPORARY HORIZONS: DONALD RIGGS


FROM HORATIO HORNBLOWER TO 
HONOR HARRINGTON TRANSGENDERING:  AN ICONC HERO
     Horatio Hornblower, the fictional late 18th-early 19th century British naval hero, was created by C.S. Forester over a series of ten completed novels, one unfinished nov-el, and several short stories between 1937 and 1967.  He was an unusual naval hero in Forester’s time because of his complex character, balancing the cold wits of an un-conventional tactician and a commanding presence in the rough and tumble of hand-to-hand fighting on both ship-board and land with an extremely painful shyness, an insuperable feeling of personal inadequacy, a susceptibility to seasickness, and a tin ear.  Forester’s Hornblower novels spend roughly equal amounts of time on the character’s introspection, his interactions with and observations of other officers and common seamen, a meticulous consideration of technical aspects of sailing, warfare, and Royal Navy procedures of the era, actual battles, commando operations, and at times prolonged battles of attrition, and occasional but very intense involvements with various women.  Hornblower has been cited as a significant influence on real-world figures in such diverse fields as public administration, chemistry, educational theory, and, through Hornblower fan Gene Roddenberry, all who have been inspired in some way by the original Star Trek series.  
     Another Hornblower fan among science fiction writers is David Weber, who has written a series of novels and short stories deliberately modeled on Forester’s Hornblower series, but, influenced by his experience of his mother’s hitting the glass ceiling in the marketing field, Weber has placed his female Hornblower figure, Honor Harrington, in a future space navy in which gender parity has been achieved, and where proving herself should not, therefore, be a gender-inflected question.  Harrington, like Hornblower, has a complex combination of unusually high capabilities and deep insecurities, and is placed in a navy similar to Hornblower’sin that questions of rank, seniority, social class, and degree of competence act as obstacles to great talent finding its own level.  
In the 1993 novel On Basilisk Station—the first Harrington novel and the only one not to include the word “Honor” in the title—David Weber’s epigraph reads, “To C.S. Forester, / With thanks for hours of enjoyment, / years of inspiration, / and a lifetime of admiration” (n.p.).  Forester’s Hornblower series served as a model for Weber’s Honor series on the level of particular details of naval and spacefaring life and combat, on more complex thematic levels regarding issues of procedural ethics and inner psychological conflict, and finally on the level of the presented world, in which Forester’s sail-powered fleet is closely modeled on the realities of 18th- and early 19th-century seagoing vessels but Weber’s deep-space far-future spacecraft, although their structure and operation is described in almost as great detail as Forester’s historical vessels, have no existing “real-world” models upon which to base them.  Each of these three levels of imita-tion/adaptation presents its own issues, which I will con-sider in order.

DE LA HORATIO HORNBLOWER 
LA HONOR HARRINGTON: IDENTITATEA UNUI EROU 
     Horatio Hornblower, eroul maritim ficțional al sfârșitului secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, a fost inventat de C.S. Forester, pentru o serie de zece romane finalizate, unul neterminat, și diverse povestiri scurte între 1937 și 1967. Era un erou naval neobișnuit  în vremurile lui Forester datorită caracterului său complex, ponderând rațiunea rece a unui tactician neconvențional cu o prezență impunătoare în învălmășeala și în brutalitatea luptei de skanderberg atât pe navă cât și pe uscat, cu o timiditate extrem de dureroasă, un sentiment neîntrecut de imperfecțiune personală, o predispoziție spre rău de mare, și o afonie. 
     Romanele lui Forester Hornblower întrebuințează perioade de timp aproximativ egale asupra meditațiilor personale ale personajului, interacțiunilor sale proprii și observațiilor altor ofițeri și marinari obișnuiți, o atenție minuțioasă asupra aspectelor tehnice ale navigației, războiului și procedurilor Flotei Regale ale epocii, bătăliilor reale, operațiunilor detașamentelor de diviziune și uneori bătăliilor prelungite de uzură, și ocazionalele dar foarte intensele legături cu diverse femei. Hornblower a fost amintit ca o influență majoră asupra figurilor reale din diverse domenii pecum administrația publică, chimia, teoria educațională, și, prin fanul Hornblower, Gene Roddenberry, toate astea au fost inspirate într-un fel de seriile originale Star Trek.
     Un alt fan Hornblower printre scriitorii science fiction este David Weber, care a scris o serie de romane și scurte povestiri în mod intenționat modelate după seriile Forester Hornblower, dar influențate de experiența sa cu mama lui; atingând tavanul de poziția superioară din domeniul marketingului, Weber și-a plasat personajul feminin de tip Hornblower, Honor Harrington, într-o viitoare marină spațială în care paritatea numerică de gen a fost obținută și unde a se realiza profesional nu ar trebui, deci, să fie o chestiune ce depinde de gen. Harrington, ca și Hornblower, deține o combinație complexă de posibilități neobișnuit de mari și este amplasat într-o flotă militară similară cu sacrilegiu lui Hornblower ce pune sub semnul întrebării clasa, vechimea, clasa socială și actul gradului de competență ca un obstacol al marelui talent ce-și descoperă propriul nivel.
     În 1993 romanul "Pe baza Basilisk" - primul roman al lui Harrington și singurul care nu include numele „Honor” în titlu - citatul lui David Weber spune, „ Lui C.S. Forester,/Cu mulțumiri pentru ore de desfătare./ ani de inspirație,/și o viață de admirație”(n.p.). Seria Hornblower a lui Forester a servit drept model pentru seria Honor a lui Weber la nivelul detaliilor navale specifice și la a te descurca în viața spațială și în luptă, pe nivele tematice mai complexe cu privire la probleme de procedură etică și conflicte psihologice interioare, și în sfârșit la nivelul lumii actuale, în care nava lui Forester puternic alimentată are drept șablon realitatea secolului al XVIII-lea și începutului secolului al XIX-lea a navelor maritime, dar si navele cosmice din viitorul îndepărtat ale lui Weber, deși structura și funcționarea lor sunt descrise la fel de detaliat ca și flotele istorice ale lui Forester, nu au modele „reale” pe care să se bazeze. Fiecare din aceste trei nivele de imitare/adaptare prezintă propriile probleme, lucru pe care-l consider a fi în regulă.
PROFIL CULTURAL
       Professor Donald Riggs is Assistant Teaching Professor of English at Drexel University.
     He cotranslated Chinese Poetic Writing from the French of Francois Cheng (Indiana 1982), authored Was Michelangelo Born Under Saturn? in “The Sixteenth Century Journal XXVI” and Therapy and Back Again in “Considering Fantasy” (Wroclaw, 2007). 

      Donald Riggs este profesor de engleză la Universitatea Drexel din Philadelphia, Statele Unite. 
   A tradus  din franceză Scrieri poetice chineze de Francois Cheng (Indiana, 1982), a scris Era Michelangelo născut sub Saturn? (în “The Sixteenth Century Journal XXVI”) şi Terapie şi din nou înapoi în “Considering Fantasy” (Wroclaw, 2007).  
     Prezentare de Caroline Gill 
     Traducere de Olimpia Nicolae, Universitatea din Bucureşti
    Read more in CLH 2 (34)/March-April 2013 - COMING SOON!

Niciun comentariu: