sâmbătă, 8 mai 2010

CONTEMPORARY HORIZON MULTICULTURAL FOUNDATION / LA FUNDACION MULTICULTURAL “EL HORIZONTE CONTEMPORANEO” / FUNDAŢIA MULTICULTURALĂ “ORIZONT CONTEMPORAN”

We would like to let those interested know that the preparations for the establishment of the Foundation are going very well, which gives us the certainty that our sustained efforts will be successful despite the difficulties we have faced so far.
The Initiative Committee for the Foundation’s (ICF) objective is to purchase a head office in Bucharest until the end of May and finalizing the legal procedures necessary for the establishment of the Foundation until 31st July 2010.
As the ICF has managed to cover the necessary cost only partially, we would like to renew the appeal to our Romanian and foreign supporters to contribute financially to the Foundation’s establishment. An estimate shows that, if only a quarter of the 5163 readers of Contemporary & Literary Horizon made a small contribution (for example, 15 Euros a person), the necessary funds for purchasing a head office could be collected. The above mentioned sum constitutes a small percentage of a person’s personal expenses budget and, instead of increasing the profit of tobacco, alcohol producers or even of producers of foods unbeneficial to health, it could be put to much better use by a non-profit institution and the positive results (on a cultural and multicultural level) will be long term ones.
Depending on the received donations, different rights will be bestowed as follows:
1) for donations of 50-100 Euros: two free copies of the journal and the title of member of the Foundation;
2) for donations of 150-300 Euros: four free copies of the journal, the title of member of the Foundation and a free copy of the Anthology of the Contemporary & Literary Horizon journal (version B, selective) which will be published this year;
3) for donations of 350 – 500 Euros: a one-year free subscription, the title of founding member and a free copy of the Anthology of the Contemporary & Literary Horizon journal (version A, complete) which will be published this year;
4) for donations of 550-1000 Euros: a one-year free subscription, the title of founding member, a free copy of the Anthology (version A) and the right to be on the Honorary Board of the Foundation;
5) for the donation which would cover the entire cost for the establishment of the Foundation and the purchase of the head office: all the rights stipulated in point 4 and the title of Honorary President of the Foundation.
For every donation a receipt will be issued and the list of donors will be disclosed to those interested.
On this occasion we would like to express our warmest regards to those who have decided to join us in taking the necessary steps to set up the Foundation.
Bucharest, May 2010

On behalf of the Initiative Committee for the Foundation,
Daniel Dragomirescu, Executive President
Mihai Cantuniari, director

Translator: Alina-Olimpia Miron
______________________________________

Informamos a las personas interesadas que los preparativos para el establecimiento de la Fundación siguen muy bien su curso, lo que nos da la certeza de que nuestros esfuerzos serán coronados por el éxito, a pesar de las dificultades enfrentadas hasta ahora.
La Comisión de Iniciativa para la Fundación (CIF) fijó la compra de una sede propia en Bucarest para el final de mayo del año actual y la terminación de los trámites legales para el establecimiento de la Fundación al 31 de julio de 2010.
Debido a que la CIF dispone solamente de una parte del dinero necesario, renovamos la llamada a los rumanos y extranjeros que nos apoyan para contribuir, por medio de las suscripciones, al establecimiento de la Fundación.
Un cálculo estimado muestra que si solamente un cuarto de los 5 163 lectores de la revista “El Horizonte Literario Contemporáneo” contribuyera con una pequeña donación (por ejemplo de 15 euro por persona), podríamos reunir, a favor de la Fundación, la cantidad de dinero necesaria para la compra de una sede propia. La cantidad de dinero citada arriba es menor a una parte del presupuesto de gastos personales de mucha gente, y en vez de incrementar las ganancias de productores de tabaco, alcohol o alimentos perjudiciales (nocivos) para la salud, podría ser utilizada mucho mejor por una institución no lucrativa, con resultados positivos de un plan cultural y multicultural, a medio y largo plazos.
Dependiendo de las donaciones hechas serán concedidos derechos distintos, como los que siguen:
1) para donaciones de 50-100 euros: dos números gratuitos de la revista y la cualidad de miembro de la Fundación;
2) para donaciones de 150-300 euros: cuatro números gratuitos de la revista, la cualidad de miembro de la Fundación y un ejemplar gratuito de la “Antología de la revista “El Horizonte Literario Contemporáneo” (la versión B, selectiva), que será publicada durante este año;
3) para donaciones de 350-500 euros: suscripción gratuita de un año a la revista, la cualidad de miembro fundador y un ejemplar gratuito de la “Antología” (la versión A, íntegra);
4) para donaciones de 550-1000 euros: suscripción gratuita de un año de la revista, la cualidad de miembro fundador, un ejemplar gratuito de la “Antología” (la versión íntegra) y el derecho de ser elegido en el Colegio de Honor de la Fundación;
5) para la donación que cubriría integralmente los costos necesarios para el establecimiento de la Fundación y de la compra de la sede central: todos los derechos estipulados en el punto 4 y la cualidad de Presidente Honorario de la Fundación.
Para cada donación se liberará un recibo y al final se comunicará a las personas interesadas la lista de los donantes.
En esta ocasión le expresamos nuestro agradecimiento a todos los que han decidido unirse a nosotros, con el pensamiento y con el hecho, en nuestros pasos para el establecimiento de la Fundación.
Bucarest, mayo 2010.
En nombre de la Comisión de Iniciativa para la Fundación:
Daniel Dragomirescu, Presidente Ejecutivo
Mihai Cantuniari, director

Traductora: Monica Dragomirescu
Correctora 1: Diana Dragomirescu
Correctora 2: María Eugenia Mendoza
___________________________________

Facem cunoscut celor interesaţi că pregătirile în vederea înfiinţării Fundaţiei urmează un curs ascendent, care ne dă certitudinea că eforturile noastre consecvente vor fi încununate de succes, în ciuda dificultăţilor.
Comitetul de Iniţiativă pentru Fundaţie (CIF) a fixat achiziţionarea unui sediu propriu în Bucureşti până la finele lunii mai a.c. şi finalizarea demersurilor pentru înfiinţarea legală a Fundaţiei până la data de 31 iulie 2010.
Deoarece CIF nu dispune decât parţial de banii necesari, reînnoim apelul către suporterii români şi străini de a contribui prin subscripţii la înfiinţarea Fundaţiei. Un calcul estimativ arată că, dacă numai un sfert din cei 5163 de cititori ai revistei “Orizont literar contemporan” ar contribui cu o mică donaţie, iar această contribuţie ar fi de 15 euro de persoană, s-ar putea colecta în favoarea Fundaţiei suma necesară pentru achiziţionarea unui sediu propriu. Sumele de mai sus sunt minore în bugetul de cheltuieli personale al multora şi în loc să ajungă să rotunjească profitul unor producători de tutun, alcool sau alimente dăunătoare sanătăţii, ar putea fi utilizate mult mai bine de către o instituţie non-profit, iar rezultatele pozitive în plan cultural şi multicultural vor fi pe termen mediu şi lung.
În funcţie de donaţiile făcute, vor fi acordate diferite drepturi, după cum urmează:
1) pentru donaţii de 50-100 euro: două numere gratuite din revistă şi calitatea de membru al Fundaţiei;
2) pentru donaţii de 150-300 euro: patru numere gratuite din revistă, calitatea de membru al Fundaţiei şi un exemplar gratuit din °Antologia revistei “Orizont literar contemoran” (versiunea B, selectivă), care se va publica în cursul acestui an;
3) pentru donaţii de 350 – 500 euro: abonament gratuit pe un an la revistă, calitatea de membru fondator şi un exemplar gratuit din “Antologia revistei “Orizont literar contemporan” (versiunea A, integrală), care se va publica în cursul acestui an;
4) pentru donaţii de 550-1000 euro: abonament gratuit la revistă pe un an, calitatea de membru fondator, un exemplar gratuit din “Antologie” (versiunea A) şi dreptul de fi ales în Colegiul de Onoare al Fundaţiei;
5) pentru donaţia care ar acoperi integral costurile necesare pentru înfiinţarea Fundaţiei şi a achiziţionării sediului central: toate drepturile prevăzute la punctul 4 şi calitatea de Preşedinte Onorific al Fundaţiei.
Pentru fiecare donaţie se va elibera un document doveditor, iar la final se va comunica celor interesaţi lista donatorilor.
Cu acest prilej le adresăm calde mulţumiri tuturor celor care au decis să ne fie alături cu gândul şi cu fapta în demersurile noastre pentru înfiinţarea Fundaţiei.

Bucureşti, mai 2010

În numele Comitetului de Iniţiativă pentru Fundaţie,

Daniel Dragomirescu, preşedinte executiv
Mihai Cantuniari, director

Niciun comentariu: