marți, 1 noiembrie 2016

EVENTOS INTERCULTURALES. EVENIMENTE INTERCULTURALE


ZILELE REVISTEI NORD LITERAR

În perioada 14 – 15 noiembrie 2016, la Baia Mare, s-au desfăşurat Zilele Revistei “Nord literar”, care a aniversat 11 ani de apariţie. În prima zi, dl. Gheorghe Glodeanu, redactorul şef al publicaţiei, şi echipa sa redacţională au decernat premiile revistei. Premiul Opera Omnia a fost acordat poetului Aurel Rău, premiile pentru poezie, lui Adrian Popescu şi lui Ioan Pintea, premiul pentru proză lui Daniel Dragomirescu. Dl. acad. dr. Ion Pop de la Cluj i-a prezentat publicului pe poeţii premiaţi, iar dl. Săluc Horvat s-a dovedit un moderator echilibrat şi plin de tact, bun cunoscător al autorilor invitaţi la manifestare.
În ziua a doua, la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”, sub coordonarea lui Gheorghe Glodeanu şi a lui Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii, au fost lansate cărţi şi reviste. S-au remarcat Aurel Ştefanachi, directorul Editurii Tipo Moldova din Iaşi, Mihaela Albu, redactor şef al revistei “Mozaic” de la Craiova, poetul George Vulturescu, fondatorul revistei “Poesis” de la Satu Mare, părintele şi poetul Ioan Pintea, harnic animator cultural la Bistriţa Năsăud.
O frumoasă întâlnire culturală, care i-a reunit cu succes pe scriitorii români din diferite părţi ale Transilvaniei şi ale ţării. Un exemplu de urmat peste tot unde există scriitori şi viaţă culturală. (OLC)  

LOS DÍAS DE LA REVISTA “NORTE LITERARIO”

Entre el 14 y el 15 de octubre del 2016, en la ciudad de Baia Mare, tuvieron lugar Los Días de la Revista “Norte literario”, que celebró 11 años de vigencia. El primer día, don Gheorghe Glodeanu, redactor jefe de la publicación, y su equípo redaccional, entregaron los premios de la revista. El premio “Opera Omnia” le fue otorgado al poeta Aurel Rău, los premios para poesía, a Adrian Popescu e Ioan Pintea, el premio para prosis a Daniel Dragomirescu. El señor académico dr. Ion Pop, de la ciudad de Cluj, presentó al público a los poetas premiados, y don Săluc Horvat resultó ser un asesor equilibrado y lleno de tacto, buen conocedor de los autores invitados a la manifestación.
El día siguiente, en la Biblioteca Departamental “Petre Dulfu”, bajo la coordinación de Gheorghe Glodeanu y de Teodor Ardelean, el director de la Biblioteca, fueron lanzados libros y revistas. Destacaron Aurel Ştefanachi, el director de la Editura Tipo Moldova de la ciudad de Iaşi, Mihaela Albu, redactor jefe de la revista “Mosaico” de la ciudad de Craiova, el poeta George Vulturescu, fondador de la revista “Poesis” desde la ciudad de Satu Mare, el sacerdote y poeta Ioan Pintea, aplicado animador cultural en la ciudad de Bistriţa Năsăud.
Un bonito encuentro cultural, que juntó exitosamente a los escritores rumanos de diferentes partes de Transilvania y del país. Un ejemplo a seguir donde quiera que haya escritores y vida cultural. (HLC)

ZILELE CULTURII CROATE ÎN ROMÂNIA

În zilele de 27 şi 28 noiembrie 2016, la Bucureşti, a avut loc, în organizarea revistei “Orizont literar contemporan”, prima ediţie a Toamnei Interculturale, dedicată Croaţiei şi relaţiilor culturale româno-croate. În prima zi poetul Tomislav Marijan Bilosnić şi-a prezentat creaţia poetică şi a lansat volumul bilingv (în spaniolă şi română), “El tigre. Tigrul”, apărut in colecţia Bibliotheca Universalis. Doamna Željka Lovrencić din Zagreb, hispanistă, traducătoare şi vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor din Croaţia, a vorbit despre creaţia lui Tomislav Marijan Bilosnić şi despre activitatea sa în domeniul traducerilor, al editării unor cărţi şi antologii din literatura de limbă spaniolă, dar şi al criticii literare. La eveniment a fost prezent şi excelenţa sa, dl. Davor Vidiś, ambasadorul Croaţiei în România.
În ziua de 28 octombrie, oaspeţii din Croaţia au vizitat, într-un tur ghidat, Biblioteca Naţională a României. I-au însoţit Tatiana Rădulescu, Monica Manolachi şi Daniel Dragomirescu, din echipa redacţională a revistei “Orizont literar contemporan”, iar Corina Cristea, din cadrul secţiei “American Corner”, le-a prezentat oaspeţilor, într-o engleză fluentă şi elegantă, principalele sectoare de activitate ale Bibliotecii Naţionale. La final, oaspeţii din Croaţia şi-au exprimat gratitudinea şi aprecierea pentru modul în care s-a desfăşurat manifestarea, care le-a prilejuit un prim contact cu România, şi au donat Bibliotecii Naţionale cărţi din creaţia lor.
O reuşită sărbătoare interculturală şi un model pentru activităţile pe care le va organiza în viitor revista “Orizont literar contemporan”.  (OLC)

LOS DÍAS DE LA CULTURA CROATA EN RUMANÍA

Los días 27 y 28 de octubre del 2016, en Bucarest, tuvo lugar, bajo la organización de la revista “Horizonte literario contemporáneo”, la primera edición del Otoño Intercultural, dedicada a Croacia y a las relaciones culturales rumano-croatas. El primer día, el poeta Tomislav Marijan Bilosnić presentó su creación poética y lanzó su volúmen bilingue (en español y en rumano), “El Tigre. Tigrul”, publicado en la colección Bibliotheca Universalis. Doña Željka Lovrencić de Zagreb, hispanista, traductora y vicepresidente de la Sociedad de Escritores de Croacia, habló de la creación de Tomislav Marijan Bilosnić y de su actividad en el área de las traducciones, de la edición de libros y antologías de la literatura en lengua español, pero tambien de la crítica literaria. En el evento también estuvo presente su Excelencia, don Davor Vidiś, el embajador de Croacia en Rumanía.
El día 28 de octubre, los huespedes de Croacia visitaron, en presencia de un guía, la Biblioteca Nacional de Rumanía. Fueron acompañados por Tatiana Rădulescu, Monica Manolachi y Daniel Dragomirescu, del equípo redaccional de la revista “Horizonte literario contemporáneo”, y Corina Cristea, de la sección “American Corner”, presentó a los huéspedes, en un inglés cursivo, elegante, los principales dominios de actividad de la Biblioteca Nacional. Al final, los huéspedes de Croacia expresaron su gratitud y valoración por la manera cómo se desarrolló la manifestación, que les ocasióno un primer contacto con Rumanía, y donaron a la Biblioteca Nacional libros de su creación.
Una exitosa celebración intercultural y un modelo para las actividades que organizará, próximamente, la revista “Horizonte Literario Contemporáneo”. (HLC)


Niciun comentariu: