duminică, 5 aprilie 2015

BUCHAREST INTERCULTURAL SPRING 2015. PRIMAVERA INTERCULTURAL DE BUCAREST 2015PRESS REALEASE

  Tuesday, April 7, 2015, starting from 11 o’clock, on the premises of the Romanian Cultural Institute on Aleea Alexandru 38, Bucharest, the independent intercultural and multilingual magazine “Contemporary Literary Horizon”,under the aegis of the National Museum of Romanian Literature and the Romanian Cultural Institute organizes the 5th edition of the annual event

Bucharest Intercultural Spring 2015

  The guests expected to take part in the event will be the literary critics Simona Cioculescu and Lucian Chişu, the poet Dan Mircea Cipariu, the president of the Poetry section of the Writers’Association in Bucharest and the academics Monica Manolachi and Roxana Doncu. We also expect, in the case last minute events will not prevent it, the participation of Anna Rossell Ibern from Spain and Ronnie Smith from Great Britain, authors and collaborators of the magazine.
  Like in the previous editions, the host of the event will be the writer Daniel Dragomirescu, the founder and chief editor of the magazine “Contemporary Literary Horizon”
  At the event the issue no. 1 (45) / 2015 of the magazine “Contemporary Literary Horizon” will be introduced to the audience , together with the new critical and multilingual edition of the book collection “Bibliotheca Universalis”, initiated in 2014 by the magazine “Contemporary Literary Horizon”.
  Daniel Dragomirescu, the chief editor of the magazine, will refer to the evolution of the intercultural Project of the CLH and the collection “Bibliotheca Universalis”, to the relations with the national and international collaborators and to the perspectives for the year 2015, including the Project to found an intercultural and multilingual printing press EDITCO, which is supposed to manage, popularize and valorize more efficiently the editing activity of the magazine, that has been on an ascending trend so far.
  The guests will discuss their collaboration with the journal and their personal experience in the field of literary creation, as well as their editing and intercultural activity. The critics Simona Cioculescu and Lucian Chişu will tackle the evolution of the intercultural Project of the CLH. Dan Mircea Cipariu will attempt to identify the ways in which the magazine “Contemporary Literary Horizon” could promote more efficiently Romanian poetry by new mass media. Monica Manolachi and Iulia-Andreea Anghel, who worked together on the translation of the volume “A Sufi Novice in Shaykh Effendi’s Realm” by Paul Sutherland (Canada – Great Britain) will offer a talk on interculturalism and the published books. The Canadian-British poet will be present in Bucharest on April 9, taking part in a public lecture organized by Monica Manolachi. Roxana Doncu, the translator of the volume “The Spring of the Poet” by Martin Bates (Great Britain) will also talk about interculturality and multilingualism.
  A large number of guests are expected to take part in the event, readers and friends of the magazine, highschool students, students, budding authors that need advice or affiliation, lovers of literature, music, poetry, culture, multilingualism and interculturality in general.

  Bucharest, March 10,2015      

The editing team of the magazine
Contemporary Literary Horizon
E-mail: novelist6@gmail.com
Tel.: 0311-047808

Traducere de Roxana Doncu

miercuri, 25 martie 2015

"BIBLIOTHECA UNIVERSALIS": MARTIN SOSA CAMERON (ARGENTINA)


DOLOR

Vida hueca
lo que el cuerpo exige
traspasa la mente
el espíritu se rinde
el alma se cansa
todos los instrumentos del yo
ceden
ante nada
ante todo

dolor

existencia plena


DURERE

Viaţă pustie
ceea ce corpul cere
depăşeşte mintea
spiritul se dă bătut
sufletul oboseşte
toate instrumentele eu-lui meu
cedează
în faţa a nimic
în faţa a tot


EN LA FRONTERA

En la frontera
del tener y no tener
estalla el yo
desparramándose

una parte vuelve a sí
y la otra va a la nada

esa es la lección del amor
y del tiempo


LA FRONTIERA

La frontiera
a “a avea” şi “a nu avea”
explodează eu-ul
şi se împrăştie

o parte se întoarce înapoi
iar cealaltă merge către nimic

aceasta este lecţia iubirii
şi a timpului

(from the book "El Interior del sueño / Interiorul visului” 
(“The Inside of a Dream"), 
col. "Bibliotheca Universalis", 2015)


CULTURAL PROFILE. PROFIL CULTURAL. PERFIL CULTURAL


  Martin Sosa Cameron (born 1952) is a poet, writer and journalist from Argentina and an honorary contributor to "Contemporary Literary Horizon" from 2014 and a future founder member of LIMA (INAWOL - Intercultural Authors' World Ligue), the newest project launched by CLH.

  Martín Sosa Cameron (n. 1952) este un poet, prozator şi publicist din Argentina, colaborator onorific al revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2014 şi un viitor membru fondator al LIMA (Liga Mondială a Autorilor Interculturali), noul proiect asumat de revista "Orizont literar contemporan".

  Martín Sosa Cameron (n. 1952) es un poeta, escritor y publicista de Argentina y un colaborador honorario de HLC a partir del año 2014 y un futuro miembro fundador de LIMA (Liga Mundial de los Autores Interculturales), el nuevo proyecto de HLC.

Prezentare şi traducere de Florian D. Mirea

luni, 16 martie 2015

BUCHAREST INTERCULTURAL SPRING. PRIMĂVARA INTERCULTURALĂ BUCUREŞTEANĂ 2015COMUNICAT DE PRESĂ


  În ziua de marţi, 7 aprilie 2015, de la orele 11:00, la sediul Institutului Cultural Român, din Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, Bucureşti, revista interculturală şi multilingvistică independentă “Orizont literar contemporan” / “Contemporary Literary Horizon” organizează sub egida Muzeului Naţional al Literaturii Române şi a Institutului Cultural Român cea de-a cincea ediţie a manifestării anuale

Primăvara interculturală bucureşteană 2015
Bucharest Intercultural Spring 2015
  
  La această manifestare sunt aşteptaţi să ia parte ca invitaţi: criticii Simona Cioculescu şi Lucian Chişu, poetul Dan Mircea Cipariu, preşedintele Secţiei de Poezie a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, cadrele universitare Monica Manolachi şi Roxana Doncu. Sunt de asemenea aşteptate să participe, în măsura în care nu vor interveni impedimente de ultimă oră, Anna Rossell Ibern (Spania) şi Morelle Smith (Marea Britanie), colaboratoare ale revistei, publicate recent, cu câte un volum bilingv de versuri, în colecţia “Bibliotheca Universalis”.
  Ca şi la ediţiile anterioare, moderatorul manifestării va fi scriitorul Daniel Dragomirescu, fondatorul şi redactorul şef al revistei “Orizont literar contemporan”.
  În cadrul manifestării, va fi prezentat publicului nr. 1 (45) / 2015 al revistei "Orizont literar contemporan", precum şi noua colecţie de cărţi în ediţie critică şi multilingvistică “Bibliotheca Universalis”, iniţiată în 2014 de revista “Orizont literar contemporan” (25 de cărţi bilingve şi trilingve apărute până în acest moment).
  Daniel Dragomirescu, redactor şef al revistei, se va referi la evoluţia proiectului intercultural al OLC şi a colecţiei “Bibliotheca Universalis”, la relaţia cu colaboratorii din ţară şi din străinătate şi la perspectivele de evoluţie în anul 2015, incluzând proiectul de constituire a unei edituri interculturale, EDITCO, care să gestioneze, să popularizeze şi să valorifice în mod mai eficient activitatea editorială a revistei, care a crescut de la un an la altul.
  Invitaţii vor vorbi despre colaborarea lor cu revista şi despre experienţa lor personală în domeniul creaţiei literare, editoriale şi interculturale. Criticii Simona Cioculescu şi Lucian Chişu vor aborda evoluţia proiectului intercultural al OLC, iar Dan Mircea Cipariu va încerca să identifice modalităţile prin care revista “Orizont literar contemporan” va putea să promoveze în mod mai eficient poezia românească şi să apropie USR de proiectul revistei (şi viceversa). Despre interculturalism  şi cărţile publicate în colecţia “Bibliotheca Universalis” vor vorbi publicului asist. univ. Monica Manolachi şi masteranda Iulia-Andreea Anghel, care au tradus în colaborare volumul "A Sufi Novice in Shaykh Effendi’s Realm / Un novice sufist în Regatul Şeicului Effendi” de Paul Sutherland (Canada – Marea Britanie), iar Roxana Doncu se va referi,  în calitate de traducătoare, la cartea “The Spring of the Poet / Izvorul poetului” de Martin Bates (Marea Britanie).
  La manifestare sunt aşteptaţi să participe în număr cât mai mare cititori şi prieteni ai revistei, elevi de liceu, studenţi, autori aflaţi la început de drum care doresc un sfat şi o afiliere, iubitori de literatură, muzică, poezie, cultură, multilingvism şi interculturalitate în general.

  Bucureşti, 24 martie 2015              


Echipa redacţională a revistei

Orizont literar contemporan
Contemporary Literary Horizon

E-mail: novelist6@gmail.com
Tel.: 0311-047808

luni, 2 martie 2015

CONTEMPORARY HORIZONS: ADA CAROL (ROMANIA)


HOW MY RUNNING BEGAN

One missing figment of the old patchwork
is the sprawling walnut tree in my grandparents’ courtyard
(a smell of moist soil and iodine is forever attached in my mind
to the barking of their yellow anemone-like dog).
This great old bark which could transport me to the stars
was once beheaded and laid thundering upon the tiles
(the night before, its lamed trunk had groaned so
for one final embrace in the moonlight).
Even now I still yearn – running – for thin green palms
extending their bounty to us one last autumn.

Since then my soil was regularly uprooted
and the doors of childhood unhinged.
There were always cracks and bursts eating at the walls
yet I never left the rustling premises
(like a brown leaf stuck to the eaves)
and my grief kept dripping into Poplars’ Well.
Thus I survived through adolescence,
eating away at remaining splinters,
until I found an outlet (burrowed perhaps by the above-mentioned dog
in times immemorial) through which I funnelled
ever so ravenously, feeling for the light.

CUM AM ÎNCEPUT CURGEREA

Lipsește un mic fragment din vechea lucrătură cu petice
și anume nucul cel rămuros din curtea bunicilor
(mirosul de pământ reavăn și de iod s-a asociat pe vecie în mintea mea
cu lătratul câinelui lor ca o anemonă galbenă).
Această scoarță bătrână uriașă în care vâsleam spre stele
a fost decapitată și prăbușită sunător pe dalele de piatră
(în noaptea precedentă, trunchiul ciuntit strigase sfâșietor
după o ultimă îmbrățisare oferită în lumina lunii).
Și acum mai tânjesc – curgând – după palme fine și verzi
care se întind către noi pline de rod într-o toamnă finală.

De atunci, solul mi-a fost dezrădăcinat adesea
și ușile copilăriei smulse din țâțâni.
Mereu apăreau crăpături și infiltrații care măcinau pereții
și totuși nu am părăsit locul ruginiu
(ca o frunză uscată lipită de o streașină)
iar mâhnirea mea tot picura în Fântâna cu Plopi.
Astfel am supraviețuit până în adolescență,
ronțăind rămășițe lemnoase,
până ce am descoperit o ieșire (săpată poate de câinele mai sus amintit
în timpuri imemoriale) prin care am cotrobăit
teribil de înfometată, urcând spre lumină.

CULTURAL PROFILE

     In May 2005, Ada Carol received a prize for poetic sensibility at the contest “13 Ways of Looking at America”, organized by the American Cultural Center in Bucharest. In May 2006, she launched her first poetry volume, entitled “Duet” (in collaboration with Otilia Tena, a close friend). For a year, she coordinated the sessions of the Prospero Poetry Circle at the Faculty of Foreign Languages and Literatures at the University of Bucharest. At present, she is preparing a volume of love verse, her main focus being autobiographical poetry. The poem presented below is an illustration, with the tree-character as a significant element of her childhood. Ada Carol is a honorary contributor of CLH from 2012.

     English version: Ada Carol


duminică, 22 februarie 2015

TRANSCULTURAL HORIZONS: EDUARDO SANGUINETTI (ARGENTINA)


DEMOCRACĺA EN LIBERTAD CONDICIONAL

  Se dice que asistimos, en vida, a una situación de crisis absoluta de valores. Una absoluta crisis de lo absoluto. Pero no hay exactamente crisis de valores, imperan unos nuevos, demasiado publicitados, apenas identificados, tanto más peligrosos, cuanto menos se discuten. El comisionado de la ONU para los Refugiados informó que el total de refugiados es de 53 millones de personas, una cifra semejante a los 55 millones de refugiados de la Segunda Guerra Mundial.
  Con la desaparición de la URSS y el comunismo, se anunciaba un mundo capitalista globalizado, desde un libro mediocre publicitado hasta el hartazgo ‘El fin de la Historia’, de un escriba del imperio de nombre Fukuyama. Aquí, se manifestaba un mundo porvenir sin tensiones, homogéneo, que cantaba loas al capitalismo cual Olimpo, en donde todo ciudadano del mundo iba a acceder a la riqueza en el marco de una visión económica y política sin fisuras.
  Todo ha sido un pliegue de espectáculo: el futurólogo Fukuyama ha fallado en sus pronósticos a presión, el capitalismo frustró toda posibilidad de entendimiento entre las naciones, imponiendo el denominado pensamiento único, instalando las democracias simuladas en países de las más diversas latitudes, a fuerza de genocidios y destrucción de culturas milenarias.
  Incluso las Naciones Unidas han obviado sus principios rectores, pues las finanzas, que manipulan el entramado vacuo en que han convertido a este planeta, se encuentran fuera de la ONU, donde los asuntos de núcleo como derechos humanos, medio ambiente, paz, educación… son irrelevantes a los poderosos y groseros “ricachones”.
  Y me pregunto: ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada sin ningún voto en contra en 1948, en Asamblea General, sería aprobada hoy?…se ha olvidado que en el contexto de naciones se estuvo a punto de aprobar un plan global para un Orden Económico basado en la justicia social internacional, en la solidaridad y en el derecho internacional.
  Durante la existencia de la URSS, el imperio capitalista aceptaba la necesidad de solucionar los problemas sociales, a participar de la redistribución de la riqueza, aceptaba a los sindicatos como interlocutores válidos de los trabajadores, reconociendo que era indispensable la necesidad de los controles de equidad.
  Recuerdo la fallida frase del ex-actor, ex-presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan: “la pobreza genera pobreza, la riqueza genera riqueza, así es que hay que apoyar a los ricos, no a los pobres”. Esta frase se ha convertido en regla y ley. La soberanía de una nación tiene en el presente un precio, que pueden pagar los ricos, los que financian guerras, trafican menores en negocio de la prostitución, los narcotraficantes, para quienes no existen leyes, ni controles de organismos nacionales o internacionales, son impunes. Súper héroes del tercer milenio, bestias fluyentes.
  La crisis de credibilidad de partidos y movimientos políticos es alarmante, como así también la de los candidatos, funcionales a las transnacionales, con siliconadas imágenes, sin contenido de ideas, ideales y sueños de un mundo a vivir; se trata de dar la sensación de enfrentarnos a candidatos apolíticos, propios del nuevo sistema: éxito publicitario, altísimo costo de marketing, esto es, elevado a objeto de consumo. Sólo imágenes al borde de una pesadilla.

DEMOCRAŢIA CA LIBERTATE CONDIŢIONATĂ

  Se zice că asistăm, în viaţă, la o situaţie de criză absolută a valorilor. O criză absolută a absolutului. Dar nu există, cu precizie, o criză de valori, domnesc unele noi, excesiv promovate, abia identificate, cu atât mai periculoase, cu cât sunt discutate mai puţin. Comisarul ONU pentru refugiaţi a informat că numărul total al refugiaţilor este de 53 de milioane de persoane, o cifră asemănătoare cu cei 55 de milioane de refugiaţi din Al Doilea Război Mondial.
  Odată cu dispariţia URSS-ului şi a comunismului, se anunţa o lume capitalistă globalizată, printr-o carte mediocră căreia i s-a făcut mare publicitate, “Sfârşitul istoriei” de un scrib al imperiului pe nume Fukuyama. Aici era înfăţişată o lume viitoare, fără tensiuni, omogenă, care proslăvea capitalismul ca pe un Olimp, unde fiecare cetăţean al lumii urma să aibă acces la bogăţie, în contextul unei viziuni economice şi politice fără fisuri.
  Totul a fost doar un spectacol: futurologul Fukuyama a dat-o în bară cu pronosticurile sale pripite, capitalismul a frustrat orice posibilitate de înţelegere între naţiuni, impunând gândirea unică, instalând simulacre de democraţie în ţări de la cele mai diverse latitudini, prin forţa genocidului şi a distrugerii culturilor milenare.
  Inclusiv Naţiunile Unite au uitat de principiile lor directoare, pentru că finanţele, care manipulează reţeaua de vid în care au transformat această planetă, se situează în afara ONU, unde problemele de bază precum drepturile omului, mediul ambiant, pacea, educaţia... sunt irelevante pentru puternicii şi grosolanii “bogătani”.
  Şi mă întreb: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului aprobată fără niciun vot împootrivă în 1948, în Adunarea Generală, ar mai fi aprobată astăzi?... S-a uitat că, în contextul naţiunilor, se ajunsese pe punctul de a se aproba o Ordine Economică bazată pe justiţia socială internaţională, pe solidaritate şi pe dreptul internaţional.
  De-a lungul existenţei URSS, imperiul capitalist accepta necesitatea soluţionării problemelor sociale, participarea la redistribuirea bogăţiei, accepta sindicatele ca interlocutori valabili ai muncitorilor, recunoscând că era indispensabilă necesitatea controalelor asupra echiţăţii.
  Îmi amintesc eronata afirmaţie a fostului actor, fost preşedinte al Statelor Unite, Ronald Reagan: “Sărăcia generează sărăcie, bogăţia generează bogăţie, aşa că trebuie să-i ajutăm pe cei bogaţi, şi nu pe cei săraci”. Această afirmaţie s-a transformat în regulă şi în lege. Suveranitatea unei naţiuni are în prezent un preţ, pe care îl pot plăti cei bogaţi, cei care finanţează războaie, cei care fac trafic cu minori în comerţul prostituţiei, traficanţii de droguri, pentru care nu există legi, nici control al organismelor naţionale ori internaţionale, se bucură de impunitate. Supereroi ai mileniului trei, bestii contemporane.
  Criza de credibilitate a partidelor şi a mişcărilor politice este alarmantă, ca şi cea a candidaţilor, simbriaşi ai societăţilor transnaţionale, cu imagini siliconate, fără conţinut de idei, idealuri şi vise ale unei lumi vii; e vorba de a da impresia că avem de-a face cu candidaţi apolitici, proprii ai noului sistem: succes publicitar, costuri înalte cu marketingul, asta este, totul ridicat la rangul de obiect de consum. Doar imagini pe marginea unui coşmar.
(“La República”, Uruguay)

CULTURAL PROFILE. AN UNIVERSAL MAN FROM ARGENTINA

     Eduardo Sanguinetti (born in Buenos Aires) is a contemporary artist, poet, actor, philosopher (“filósofo rioplatense”), writer, political activist,  journalist (and even more) from Argentina. A nephew of Julio María Sanguinetti, president of Uruguay (1985-1990) and son of an olympic champion. An Argentinian “universal man” of nowadys but, in his opinion, seen with hostility, sabotaged and marginalized in his own country (as was, in Romania, the poet Alexandru Macedonski after 1883). Founder of Solum-Tierra (1985), an environmental movement. Founder and editor of “La Extranjera” magazine (1997 – 2000). Published articles and essays in “Perfil”, “Tiempo Argentino” (Argentina) and “Kultur Cronic” (Germany). Actually he is a regular contributor to the newspaper “La República” (Montevideo). Published books: Escuchad buena gente (1980), El Fracaso del Éxito (1981, musical work), Alter Ego (1984, with a foreword by Laurence Durell), Per Se. Balada de la vieja nueva ola para héroes solitarios (1992) and much more. He participated as an actor in La pasión según San Juan, a movie directed by Narcisa Hirsch (1993, Argentina). Eduardo Sanguinetti is a honorary contributor of CLH from 2011 (more informations about this author in “Wikipedia”).

PROFIL CULTURAL. UN OM UNIVERSAL DIN ARGENTINA

     Eduardo Sanguinetti (născut la Buenos Aires) este un artist, poet, filosof (“filósofo rioplatense”), scriitor, activist politic, jurnalist (şi chiar mai mult) din Argentina. Nepot al lui Julio María Sanguinetti, preşedinte al Republicii Orientale Uruguay (1985-1990) şi fiul unui campion olimpic. Un “om universal” argentininian al zilelor noastre, dar, potrivit propriilor mărturii, privit cu ostilitate, sabotat şi marginalizat în propria lui ţară (cum a fost, în România, poetul Alexandru Macedonski după 1883). Fondator al mişcării ecologiste Solum-Tierra (1985). Fondator şi redactor şef al publicaţiei “La Extranjera” (1997-2000). Articole şi eseuri publicate în “Perfil”, “Tiempo Argentino” (Argentina) şi “Kultur Cronic” (Germania). În prezent, este colaborator permanent al ziarului “La República” (Montevideo). Cărţi publicate: Escuchad buena gente (1980), El Fracaso del Éxito (1981, operă muzicală), Alter Ego (1984, cu o prefaţă de Laurence Durell), Per Se. Balada de la vieja nueva ola para héroes solitarios (1992) şi multe altele. A participat, ca actor, în La pasión según San Juan, un film regizat de Narcisa Hirsch (1993, Argentina). Eduardo Sanguinetti este colaborator onorific al revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2011 (mai multe amănunte despre acest autor pot fi găsite în “Wikipedia”).

Traducere şi prezentare de Daniel Dragomirescu

sâmbătă, 14 februarie 2015

CLH 1 (45) / JANUARY-FEBRUARY 2015


SUMMARY / CUPRINS / SUMARIO
EDITORIAL
Daniel Dragomirescu, The Vosganian Matter / Cazul Vosganian
MIHAI EMINESCU - 165
POETIC HORIZONS
Dan Mircea Cipariu, Ada Carol, Bianca C. Dan, Cătălin Z. Afrăsinei (România), John Tischer, Valerie Fox, Burt Rashbaum, Donald Riggs, Dana Gioia (US), Masud Khan (Canada-Bangladesh), Anne Stewart, Mary Smith, Brian Whittingham, Douglas Lipton, Sally Evans, Neil Leadbeater, Morelle Smith, Mike Bannister, Martin Bates, Paul Sutherland, Peter Thabit Jones, Paul Mein (UK), Sonia Kilvington (Cyprus), Catharina Boer, Albert Hagenaars, Ezra de Haan (The Netherlands), Carla Delmiglio, Ettore Fobo, Claudio Sottocornola, Michela Zanarella (Italy), Jean Taillabresse (France), Edith Lomovasky-Goel (Israel), Marina Centeno, Leticia Garriga, Alina Velazco-Ramos (Mexico), Martîn Sosa Cameron, Luis Benitez, Jorge Juan Rivelli (Argentina), Carmen Troncoso, Astrid Fugellie, Andrés Morales (Chile), Anna Francisca Rodas Iglesias (Colombia), Natalia Canais Nuno (Portugal), Rosario Valcárcel, Luis Angel Marîn Ibañez, Anna Rossell Ibern, Juana Castillo Escobar, Antonio Arroyo Silva, Felix Martîn Arencibia, Rocio Espinosa Herrera, Aquiles García Brito (Spain), Željka Lovrenčić, Ružica Cindori (Croatia)
MANUEL AMENEIROS, IN MEMORIAM
TRANSCULTURAL DEBUTS
Monika Sharma (India)
CRITICAL HORIZONS
Anna Rossell Ibern (Spain), Virginia Patrone (Uruguay-Spain), Catherine Gaston (France), Raymond Walden (Germany), Luis Benitez (Argentina), Gilvaldo Quinzeiro (Brazil), Trishita Banerjee (India), Eduardo Sanguinetti (Argentina)
TRANSCULTURAL HORIZONS
Manzoor Hussain Parwana (Gilgit Baltistan Authonomous Region / Pakistan)
TRANSCULTURAL INTERVIEWS
Monica Manolachi (Romania) – Tomo Minoda (Japan), Adriana Bulz – Carmen Dominte (Romania), Carmen Troncoso (Chile)
THEATRAL HORIZONS
Carmen Dominte (Romania)
EPIC HORIZONS
Alex Kudera (US), Theodoro Elssaca (Chile)
TRANSCULTURAL CARTOONS
Velayudhan Bhuvanan (India)

ABOUT EDITCO PROJECT
 Contemporary Transcultural Publishing House

PUBLISHED AUTHORS IN “BIBLIOTHECA UNIVERSALIS”

1.Niza Todaro (Uruguay), Siempre existira un mañana / Mereu va fi o nouă zi (2014)
2.Douglas Lipton (Scotland), Lost Sister / Sora pierdută (2014)
3.María Isabel Guerra García (Canarias), Fragmentos de un mar d’estio / 
Fragmente ale unei mări estivale (2014)
4.Antonio Arroyo Silva (Canarias), Subirse a la luz / A te urca pe lumină (2014)
5.Luis Ángel Marín Ibáñez (Canarias), Fantasía en do mayor / 
Fantezie în do major (2014)
6.Donald Adamson (Finland-Scotland), Histories and Happenings / 
Istorii şi întâmplări (2014)
7.Calogero Restivo (Sicilia), Oltre l’orizzonte / Dincolo de orizont (2014)
8.Katherine Gallagher (England-Australia), The Year of the Tree / Anul copacului (2014)
9.Martin Bates (Scotland), The Spring of Poet / Izvorul poetului (2015)
10.Andrés Morales (Chile), Poemas escogidos / Poezii alese (2015)
11.Neil Leadbeater (Scotland), The Fragility of Moths / Gingăşia moliilor (2014)
12.Mike Bannister (England), The Green Man / Omul verde (2015)
13. Paul Sutherland (England-Canada), A Sufi Novice in Shaykh Effendi’s Realm /
Un novice Sufi în regatul şeicului Efendi (2015)
14.Felix Martín Arencibia (Canarias), Muestrario de espernzas ciertas / Semne de speranţe sigure (2015)
15.Carmen Troncoso Baeza (Chile), Al Sur de las Mariposas /
La sud de Ţara Fluturilor (2015)
16.Juana Castillo Escobar (Spain), Zarzuela literaria / Zarzuela literară (2015)
17.Raymond Walden (Germany), Die Fallstricke des Interimsmenschen / The Pitfalls of the Interim Human / Capcanele omului trecător (2015)
18.Martín Sosa Cameron (Argentina), Interior del sueño / Interiorul visului (2015)
19.Alexander Kudera (United States), Over Fifty Billion Kafkas Served and Other Stories / Peste cincizeci de miliarde de Kafka serviţi şi alte povestiri (2015)
20.Theodoro Elssaca (Chile), Santiago bajo cero / Santiago sub zero grade (2015)
EDITCO PROJECT
ALL THE WORLD IN A PUBLISHING HOUSE

luni, 9 februarie 2015

INTERCULTURAL HORIZONS: NATALIA CANAIS (PORTUGAL)


POEMA EFÉMERO

Este poema que é meu segredo
e das minhas mãos a pureza
agora o partilho a medo
numa asfixiante incerteza
este poema é  meu espelho
minha sombra escurecida
um sonho velho
palavras trémulas... mas com vida!
Este poema é meu desejo e
meu capricho, a minha sede
abrasadora
o privilégio de seguir vida fora
com o fulgor do sonho
faz parte de mim, voa no meu sangue
é o meu pulsar na palavra
o sopro da minha voz
meu rio a chegar à foz.

Este poema é a harmonia
do meu instante
é o meu mundo partilhado
o agasalho que me cobre
- o meu fado!

Este poema tem asas na minha mão
traz com ele a minha história
e sua efémera glória,
de tão vasta imperfeição
ouve-se nele o rumor da tempestade
e da palavra sente-se a inquietude
- que é minha bagagem da saudade.

POEM EFEMER

Acest poem care este secretul meu
şi puritatea mâinilor mele
acum împărtăşeşte teama
într-o sufocantă incertitudine
acest poem este oglinda mea
umbra mea întunecoasă
un vis străvechi
cuvinte tremurate... dar cu viaţă!
Acest poem este dorinţa mea este
capriciul meu, setea mea
copleşitoare
favoarea de a urma viaţa de afară
cu vâlvâtaia visului
face parte din mine, zboară prin sângele meu
este pulsul meu în cuvânt
suflul vocii mele
râul meu ajungând la gură.

Acest poem este armonia
clipei mele
este lumea mea obişnuită
pătura ce mă înveleşte
-soarta mea!

 Acest poem are aripi în mâna mea
îmi aduce cu el istoria mea proprie
şi efemera sa glorie,
a unei imperfecţiuni atât de vaste
se aude în el freamătul furtunii
şi se simte neliniştea cuvântului
-care este bagajul meu de dor.

(from the book in progress Moldura de saudade / Edge of Yearning,
"Bibliotheca Universalis" Collection)

PERFIL CULTURAL

  Natália Canais Nuno (nascida 1943, em Lapas – Torres Novas) e um poeta contemporanea de Portugal. Participou nas seguintes colectâneas:  Entre o Sono e o Sonho; Trago-te um Sonho nas Măos; Por um sorriso,  Poesis   Volume XVIII e Volume  XIX; Viva Outubro (2009),  Viva Outubro (2010); Licença Poética (2011), Alma  Gémea (2011); Tu ça, tu lá 2; Horizontes  da  Poesia III (2011). Livros editados: Pesa-me a Alma (2011) e A Melodia do tempo (2014). Prefaciou e apresentou a obra No Chăo d’Água do poeta Paulo César e  o  romance Oh África! Oh Liberdade! do escritor José Silva. É uma colaboradora honoraria de revista intercultural “Horizonte literario contemporaneo” a partir de 2013.

PROFIL CULTURAL

  Natália Canais Nuno (născută în 1943, Lapas - Torres Novas) este o poetă portugheză contemporană. Scrierile sale au fost publicate în următoarele antologii: Entre o Sono e o Sonho / Între somn şi vis, Trago-te um Sonho nas Măos / Îţi aduc un vis în mâinile mele, Por um sorriso / Cu un zâmbet, Poesis (vol. XVIII şi vol. XIX), Viva Outubro / Trăiască octombrie (2009, 2010), Licença Poética / Licenţă poetică (2011), Alma  Gémea / Suflet geamăn (2011), Tu ça, tu lá 2, Horizontes da poesia / Orizonturi ale poeziei (2011). Volume individuale: Pesa-me a Alma  / Cântăreşte-mi sufletul (2011) şi A Melodia do tempo / Melodia timpului  (2014). A prefațat şi a prezentat volumul No Chăo d’Água / Ape subterane al poetului Paulo César şi romanul Oh África! Oh Liberdade! / O, Africa! O, libertate! al scriitorului José Silva. Colaborează la revista “Orizont literar contemporan” din anul 2013.

CULTURAL PROFILE

  Natália Canais Nuno (born 1943, Lapas - Torres Novas) is a contemporary poet from Portugal. Published poems in various anthologies: Entre o Sono e o Sonho / Between the Sleep and Dream, Trago-te um Sonho nas Măos / I Bring a Dream in my Hands, Por um sorriso / By a Smile,  Poesis   (vol. XVIII and vol.  XIX), Viva Outubro / Vivat October (2009, 2010), Licença Poética / Poetic License (2011), Alma  Gémea / Twin Soul (2011), Horizontes  da  Poesia III / Poetry Horizons III (2011) etc. She is also the author of Pesa-me a Alma  / Weigh My Soul (2011) and prefaced the books No Chăo d’Água / Underground Waters (poetry) by Paulo César and Oh África! Oh Liberdade! / Oh, Africa, oh Liberty! (novel) by José Silva. Natália Canais Nuno is a honorary contributor of “Contemporary Literary Horizon” from 2013.

Traducere şi prezentare de Daniel Dragomirescu