duminică, 14 octombrie 2018

EN PREPARACION EN "BIBLIOTHECA UNIVERSALIS": ANTOLOGIA LITERARIA URUGUAYA, 2


Una expresión rica y sensible

Un proyecto donde se embarcó un puñado de escritores para mostrar con sus interesantes contenidos un amplio universo literario de calidad y estilo, que combinan con frases elegantes y sentidos propios.

Una obra que alterna narrativa  y poesía  con sus muy particulares tonos y que bailan al son del talento y la pasión por las letras.

Las narraciones se desarrollan en diferentes ambientes, con habilidosos recursos y adjetivación profusa que utilizan para entretener, muchas veces inspiradas en la vida misma o simplemente son producto de una vasta imaginación.

Los versos cargados de emociones y variada extensión logran plasmar con sutileza los sentimientos más profundos, que estimulan el alma,  enriquecen los valores humanos y dejan como resultado una diversidad de mensajes.

Tanto los poemas como los relatos pasan como imágenes que dejan al descubierto una expresión rica y sensible sin espacios ni tiempo que la limiten.

Juegan con las palabras con sabiduría y equilibrio y son capaces de encontrar belleza donde pareciera que no la hay, con vocablos utilizados con prestancia a la hora de componer con la palabra escrita.

Después de transitar por cada página de esta antología, rendimos homenaje a ese hilo invisible que enfrentó  el desafío del destino, sin máscaras, con la convicción de que quedamos ligados a un futuro que existe y es el hoy, testigo de una tangible realidad que nos unió, une y unirá.


O expresie bogată şi sensibilă

Un proiect în care s-a îmbarcat un grup de scriitori pentru a arăta prin scrierile lor interesante un amplu univers literar, de calitate şi de stil, care combină fraze elegante şi sentimente personale.

O operă care alternează naraţiunea cu poezia, cu cele mai particulare tonuri, care dansează la sunetul talentului şi a pasiunii pentru litere.    
Naraţiunile se dezvoltă în diferite medii sociale, cu abile recursuri şi adjectivări abundente pentru a delecta, de multe ori inspirate din viaţa însăşi - sau pur şi simplu sunt produsul unei vaste imaginaţii.

Versurile încărcate de emoţii şi variată extensiune reuşesc să plăsmuiască cu subtilitate sentimentele cele mai profunde, care stimulează sufletul, îmbogăţesc valorile umane şi emit ca rezultat o diversitate de mesaje.  

Atât poemele cât şi povestirile trec drept imagini care permit să fie descoperită o expresie bogată şi sensibilă, fără spaţiu şi timp care să le limiteze.

Autorii se joacă cu cuvintele, cu înţelepciune şi într-un mod echilibrat, probând capacitatea lor de a descoperi frumuseţea acolo unde s-ar părea ca ea nu există, cu vocabule folosite cu prestanţă la ceasul creaţiei prin cuvântul scris.

După ce cititorul a tranzitat prin fiecare pagină a acestei antologii, să aducem un omagiu acelui fir nevăzut care a înfruntat destinul, fără măşti, cu convingerea că rămânem legaţi de un viitor care există şi este ziua de astăzi, mărturie a unei realităţi palpabile care ne-a unit, ne uneşte şi ne va uni.

Niza Todaro, Guillermo Lopetegui
Traducere de Daniel Dragomirescu

AUTORES ANTOLOGADOS

Anna Donner, Carmen Molinas, Daniel Fernández Corchs, Fernando Silva, Guillermo Lopetegui, Graciela Mila Espasandín, Loreley Molinelli, Natalia González, Sandra Blanco García, Delia Barientos, Miguel Ángel Longo, Mónica Couto, Niza Todaro

vineri, 5 octombrie 2018

ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN NR. 5 (67) / SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2018EDITORIAL
Daniel Dragomirescu, “The Red Plague. La Peste Rouge. Ciuma Roşie”. p. 3 - 4

ORIZONTURI CRITICE, p. 4 - 10
Noëlle Arnoult (Franţa), “L’Essence de la poésie”
Francisco da Cunha Silva Filho (Brazilia), “Would you believe it, readers?”
Raymond Walden (Germania), “The Question Mark of our Presence”

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, p. 10 - 15
Neil Leadbeater (Regatul Unit), “On Oameni și marionete / Men and Puppets”
Beth Junor (Regatul Unit), “The Mummiad: New selected poems by Richard Livermore”
Constantin Stancu, “Nimic deosebit în timpul serviciului meu” de Radu Igna”

ORIZONTURI EPICE, p. 16 - 26
Morelle Smith (Regatul Unit), „Europe”
Niza Todaro (Uruguay), „Un amigo incomparable”
Jacklynn Beckman (Franţa), „Le départ”
Souhila Chidiac (Franţa), „Benoît et Lia” (2)
Jean-Claude Sartelet (Franţa)
Patrick Bédier (Franţa)

ORIZONTURI POETICE, p. 26 - 35
Michael White (Statele Unite)
Paul Sutherland (Canada-Regatul Unit)
Amy La Haye (Olanda)
Kees van Meel (Olanda)
Marina Centeno (Mexic)
Gloria Anzaldúa (Statele Unite)
Jessica Atal (Chile)

ORIZONTURI FRANCEZE, p. 35 - 44
Marie Cholette (Canada)
Rosa Favella
Gérard Angaud
Francis Hennuyer
Philippe Barbier
Olivier Lechat
Pierre Montfort
Georges de Rivas

DEBUT LA OLC, p. 44 - 48
Dana Lang (Franţa)
Ernest Koffiga Kavege (Togo-Gabon)
Cicéron Angledroit (Franţa), “Sur ces derniers détails”

TRADUCERI
Roxana Doncu, Monica Dragomirescu, Monica Manolachi, Daniel Dragomirescu,
Charmaine Cardon (Olanda), Raymond Walden (Germania), Noëlle Arnoult (Franţa)

CONTEMPORARY LITERARY HORIZON
A JOURNAL FOR VALUABLE READERS
COMING SOON

joi, 4 octombrie 2018

AFRICAN HORIZONS: ERNEST KOFFIGA KAVEGE (TOGO - GABON)
Au-delà du mal
(Conseils à mon fils)

Sache, mon fils, que la chambre qui a recueilli les pleurs de la veuve en secret
Devient l’enceinte témoin de ses chants de joie quandprennent fin son chagrin et ses peines.
Si donc tu sais par-devers toi voir au-delà de la défaite la Victoire,
Si pour toi l’échec n’est que la clef qui t’ouvre les portes de la Réussite,
Si dans le malheur tu ne cèdes point à l’affliction en faisant du Bonheur ton objectif, 
Si tu peux, quand la tristesse remplit ton cœur, vers l’Espérance tourner ton regard,
Si les opaques ténèbres deviennent translucides qui fassent jaillir dans ta vie la Lumière,
Si point l’erreur ne t’aveugle pour t’empêcher de découvrir la Vérité,
Si la haine devient à tes yeux transparente pour te laisser percevoir l’Amour mérité,
Si tu sais ne pas t’ensemencer dans le négatif pour ne pas perdre tes repères, 
Tu sauras, mon bien-aimé, qu’au-delà du Mal se trouve le Bien.


Dincolo de rău
(Sfaturi pentru fiul meu)

Să ştii, fiule, că odaia care a primit plânsul văduvei în taină
Devine incinta martor al cântecelor ei de bucurie când se sfârşesc durerea şi chinurile.
Dacă ştii aşadar să priveşti dincolo de înfrângerea Victoriei,
Dacă pentru tine eşecul nu e decât cheia care îţi deschide porţile Succesului,
Dacă în nenorocire nu cedezi mâhnirii făcând din Fericire ţelul tău,
Dacă poţi, când tristeţea îţi umple inima, spre Speranţă să-ţi îndrepţi privirea,
Dacă tenebrele opace devin translucide făcând să apară în viaţa ta Lumina,
Dacă greşeala nu te orbeşte pentru a te împiedica să descoperi Adevărul,
Dacă ura devine transparentă în ochii tăi pentru a te lăsa să percepi Iubirea meritată,
Dacă ştii să nu te ancorezi în negativ pentru a nu-ţi pierde reperele,
Vei şti, dragul meu, că dincolo de Rău se află Binele.   

Profil

Professeur certifié de philosophie de nationalité togolaise, Ernest Koffiga Kavege est né en 1971 et est auteur du recueil poétique Sanglots et Espoirs, paru en 2013 aux Éditions Continents à Lomé.

Profil

Profesor de filosofie de naţionalitate togoleză, Ernest Koffiga Kavege s-a născut în 1971 şi este autorul culegerii poetice Plâns şi Speranţă, publicată în 2013 la Editura “Continents” din Lomé.

Traducere de Daniel Dragomirescu 

sâmbătă, 29 septembrie 2018

HORIZONTES CHILENOS: JESSICA ATAL
Sombra

estás ahí callado
en tu lugar callado
ese bosque frío
donde nadie te molesta
tu mito popular
estoy aquí callada
en un lugar callado
mis cuatro paredes
donde nadie (todo) me molesta
todo sin ti
callado
revuelve y destempla
mi razón
está tu árbol callado
triste sin sus pájaros
expansión / sombra de Occidente
el átomo / lo que tengo
lo que no me da tu árbol
mientras nadie te molesta
en tu lugar callado
sin sus pájaros
adversario de los dos
es mi sombra
(toda la memoria)
el abrazo del árbol
mi refugio
cuando tú estás como energía dibujada
en el plano
donde nadie se molesta
todo sin ti se destempla
la lluvia no cae
los pájaros lloran sus árboles
ya nadie habla
de inocencia o redención

(Del libro Cortina de elefantes, 2014)


Umbră

stai acolo liniştit
în locul tău liniştit
acea pădure rece
unde nimic nu te supără
mitul tău popular
stau aici liniştită
într-un loc liniştit
cei patru pereţi ai mei
unde nimic (totul) mă supără
totul fără tine
liniştit
răscoleşte şi dezarticulează
memoria mea
eşti copacul tău liniştit
trist fără păsări
expansiune / umbră a Occidentului
atomul / ceea ce am
ceea ce nu-mi dă copacul tău
în timp ce nimic nu te supără
în locul tău liniştit
lipsit de păsările sale
adversar al celor doi
este umbra mea
(întreaga memorie)
îmbrăţişarea copacului
refugiul meu
când tu eşti ca energia desenată
în planul
unde nimic nu te supără
totul fără tine se dezarticulează
ploaia nu cade
păsările îşi plâng copacii
fiindcă nimic nu vorbeşte
despre inocenţă sau mântuire

(din cartea Cortina elefanţilor, 2014)


Perfil

Jessica Atal Kattan es una poeta, escritora y crítica literaria chilena. Licenciada con un Bachelor of Arts de la University of Utah (1988). Libros publicados: Variaciones en azul profundo (1991), Pérdida (2010), Arquetipos (2013), Cortina de elefantes (2014), Carne blanca (2016), WhatsApp, Amor (2016). Ganadora del Premio Edward Said (2004).   

Profil

Jessica Atal Kattan este o poetă, prozatoare şi critic literar din Chile. Licenţiată a Universităţii din Utah (1988). Cărţi publicate: Variaţii în albastru profund (1991), Pierdere (2010), Arhetipuri (2013), Cortina elefanţilor (2014), Carne albă (2016), WhatsApp, Iubire (2016). Câştigătoare a Premiului Edward Said (2004).    

Traducere de Daniel Dragomirescu

joi, 20 septembrie 2018

EUROPEAN HORIZONS


The Red Plague
by Daniel Draqgomirescu

Once again, Romania is captive in the vicious circle of a political force of communist and dictatorial extraction, which in fact, after Ceaușescu's downfall, did not lose power for one single day. The political regimes that declared themselves to be "right-wing" (CDR and DA) fell into the trap of the same backward left that had come from the Pitești experiment and the Death Channel: thus, although they had the majority in the Parliament, the government and the President, the Services, they did not make any efforts to establish a powerful, irreversible democracy. The post-Ceaușescu Romanian society was succesively administered lies and repression, charades and terror. Political parties are fakes, governments are just groups of stooges, the mass media is one huge machinery for playing with the minds of the people, in order to hide the truth from them, not to reveal it. Cynicism, arrogance, boorishness and barbarism have a place of honour in this profoundly troubled and confused society, that has been repeatedly lied to and manipulated. The 2007 condemnation of communism was simply a soap bubble, without any consequences for the society: Traian Băsescu, as he himself declared, was/is a communist. Before him, Emil Constantinescu, Iliescu's strawman, had blocked from the start the enforcement of the 8th Point from the Proclamation of Timișoara, by declaring it obsolete only a few years after the fall of the communist regime (which was not accompanied, however, by a change in the overall mentality or the actual control of society).

Those that always compare Dragnea's and Erdogan's regimes are either unaware of what they say, out of naivety, or they have a veiled interest in distracting the public attention from what is currently happening in Romania these days. Erdogan is an authoritarian Turkish leader, inclined towards dictatorship, yet he has nothing in common with a totalitarian communist regime, which did not exist in Turkey, a country which had feudal sultans, dictator-generals, and not too democratic party leaders. Erdogan is not under Moscow's control, the puppet of the neostalinist Putin, he is just temporarily in an alliance with him, because of some of his interests. He does not use a double language, either, like the old Eastern communist dictators, but openly states what his plans for Turkey are, that he wants to impose an authoritarian, anti-Western regime, and not a democracy. While the regime in Bucharest is turning, from one day to the next, into a new form of communist dictatorship (without Marx, without any ideology), obedient to Putin. While they talk about citizen rights and human liberties, in reality they are limiting them and even breaking them. When they talk about freeing corrupt politicians from jail, they are preparing the prisons for journalists, political adversaries, fighters for democracy and freedom, people from all the strata of society.

The Romania of the PSD-ALDE regime is the Romania of a communist camp which is being re-built, after having benefited for thirty years from the technological progress of the Western countries, a period in which the former communist nomenklatura managed to accumulate huge fortunes. This is the direction that Dragnea and his accolytes have in mind for the country. This is more than saving a few of the greatly corrupt people from prison, more than changing the laws of justice. The Red Plague will destroy Romania again, if the Romanian society is not strong and firm enough to stop it.

Traducere de Roxana Doncu
Notes

CDR – Convenţia Democră Română (Romanian Democratic Convention) was an electoral alliance of several centre-right political parties (National Peasant’s Party, National Liberal Party, Social Democratic Party of Romania) active from 1991 until 2000.

DA – Alianţa Dreptate şi Adevăr (Justice and Truth Alliance) was a political alliance comprising two political parties in Romania (centre right National Liberal Party and centre left Democratic Party) active from 2004 until 2007. 

Experimentul Piteşti (The Piteşti Experience or Phenomenon) was a so-called re-education project active between 1949 – 1951 focused on the students arrested by the communist regime. About this, Metapedia notes:  “Between 1949 and 1951, the destruction of society's (...) was almost complete (...) It now remained to annihilate the unpredictable social force of youth (...) For the latter, the Pitesti experiment was invented (termed "re-education" by the Securitate). A re-educated person turned in fact into a zombie, who worked ruthlessly in interest his masters.” In his book The Piteşti Phenomenon the Romanian-French writer Virgil Ierunca wrote: “..."The most barbarous methods of psychological torture were applied to "recalcitrant" young prisoners, with the object of making them reciprocally humiliate each other, physically abuse each other and mentally torture each other. Victims were transformed into executioners; prisoners were tortured by their own friends, by their fellows in suffering.” The well-known Russian writer Alexander Solzhenitsyn (Nobel Prize, 1970) refers to the Pitesti experiment as the "most terrible act of barbarism in the contemporary world".

Canalul Dunăre – Marea Neagră / Canalul Morţii (Danube – Black Sea Channel / The Death Channel) is a channel in Romania, which runs from Cernavodă, on the Danube, to Constanţa (southern arm, as main branch), on the Black Sea. It was notorious as the site of labor camps in early 1950s Communist Romania, when, at any given time, up to 20,000 political prisoners worked on its excavation. The total number of people used as a workforce for the entire period is unknown, with the total number of deaths estimated at several thousand.

Traian Băsescu was the president of Romania between 2004 – 2012 as a founder and exponent of The Justice and Truth Alliance (DA). 

Emil Constantinescu, president of Romania between 1996 – 2000, as one of founders and an exponent of The Romanian Democratic Convention (CDR). 

8th Point from the proclamation of Timișoara. Proclamaţia de la Timişoara / The Proclamation of Timișoara was a thirteen-point written document, drafted on March 11, 1990 by the Timişoara participants in Romania’s 1989 Revolution. Organized as the Timișoara Society and other bodies of students and workers, the signers expressed liberal-democratic goals, which they saw as representing the revolutionary legacy. The best-known requirement formed the document's 8th Point, calling for all former Romanian Communist Party nomenklatura and Securitate cadres to be banned from holding public office for a period of 10 years (or three consecutive legislatures), with an emphasis on the office of President (see Lustration). 


La Peste Rouge

Encore une fois, la Roumanie est prisonnière du cercle vicieux d'une force politique d'extraction communiste et dictatoriale qui, en fait, après la chute de Ceauşescu, n'a pas perdu le pouvoir une seule journée. Les régimes politiques qui se proclament de « droite » (CDR et DA) sont tombés dans le piège de la même gauche rétrograde, venue de l'expérience Piteşti et du Canal de la mort : ainsi, bien qu'ils aient obtenu la majorité au Parlement, le Gouvernement et le Président, les Prestateurs de services, ne font aucun effort pour mettre en place une puissante et irréversible, réelle démocratie. La société roumaine post-Ceauşescu a été administrée par des mensonges et répressions, successivement, mystifications et terreurs. Les Partis politiques sont malhonnêtes, les gouvernements ne sont que des groupes de larbins, les médias de masse constituent une machine énorme jouant avec l'esprit du peuple, afin de leur cacher la vérité, de ne pas la faire éclater au grand jour. Cynisme, arrogance, grossièreté et barbarie occupent une place d'honneur dans cette société profondément trouble et confuse, à qui l'on a, à plusieurs reprises, menti, et qui a été manipulée. En 2007, la condamnation du communisme ne représentait simplement qu'une bulle de savon, sans conséquences pour cette société: Traian Băsescu, comme il se déclara lui-même, était / est un communiste. Cependant, devant lui, Emil Constantinescu, l'homme de paille d' Iliescu, avait bloqué depuis le début l'application du 8e point de la Proclamation de Timişoara, en le déclarant obsolète seulement quelques années après la chute du régime communiste (qui n'a pas été accompagné par un changement dans la mentalité globale ou le contrôle effectif de la société). 

Ceux qui comparent toujours les régimes de ce Dragnea et Erdogan sont soit, pas au courant de ce qu'ils disent, par naïveté, ou bien ils ont un intérêt voilé à distraire l'attention du public au sujet de ce qui se passe actuellement en Roumanie ces jours-ci. Erdogan est un dirigeant turc autoritaire, enclin à une attitude dictatoriale, mais il n'a cependant rien en commun avec un régime communiste totalitaire, qui n'existait pas en Turquie, un pays qui avait eu des sultans féodaux, dictateurs généraux, et des Chefs de Partis pas trop démocratiques. Erdogan ne se trouve pas sous le contrôle de Moscou, la marionnette de Poutine neostalinist, il s'inscrit seulement temporairement en une alliance avec lui, en raison de certains intérêts. Il n'utilise point un double langage, comme les anciens dictateurs communistes de l'Est, mais déclare ouvertement en quoi consistent ses plans pour la Turquie, et aussi qu'il veut imposer un régime autoritaire, anti-occidental, et donc l'inverse d' une démocratie. Alors que le régime de Bucarest s'oriente, de plus en plus, d'un jour à l'autre, vers une nouvelle forme de dictature communiste (sans Marx, sans aucune idéologie), obéissant à Poutine. Alors qu'ils évoquent les droits des citoyens et la liberté de l'Homme, en réalité, ils sont là pour les limiter et même les briser. Quand ils parlent de libérer les politiciens corrompus de prison, ils préparent les prisons pour les journalistes, les adversaires politiques, les combattants pour la démocratie et la liberté, les gens de toutes les couches de la société... 

La Roumanie du régime PSD-ADLE est la Roumanie d'un camp communiste en reconstruction, après avoir bénéficié pendant trente ans du progrès technologique des pays occidentaux, période pendant laquelle l'ancienne nomenklatura communiste a réussi à accumuler d'énormes fortunes . Telle est la direction que Dragnea et ses accolytes ont à l'esprit pour le pays. Ceci s'avère bien plus grave que de sauver quelques-unes des personnes très corrompues de leur prison, bien plus préoccupant que le changement, même, des Lois de la justice. La Peste Rouge détruira à nouveau la Roumanie, si la Société roumaine n'est pas forte ni assez ferme pour l'arrêter.

Notes

CDR - Convenţia Democră Română (Convention Démocratique Roumaine) était une alliance électorale de plusieurs Partis politiques de Centre-droit (Parti National Paysan, Parti National Libéral, Parti Social Démocrate de Roumanie) actifs de 1991 à 2000.

DA - Alianţa Dreptate et Adevăr (Alliance pour la Justice et la Vérité) était une Alliance politique composée de deux Partis politiques en Roumanie (Parti Libéral National de Centre-droit et Parti Démocratique de Centre-gauche) actifs de 2004 à 2007. 

Experimentul Piteşti (L'Expérience ou le Phénomène Piteşti) était un projet de rééducation actif entre 1949 et 1951 axé sur les étudiants arrêtés par le Régime communiste... À ce propos, Metapedia note: «Entre 1949 et 1951, la destruction de la société (...) était presque complète (...) Il restait maintenant à anéantir la force sociale imprévisible de la jeunesse (...). L'Expérience de Pitesti a été inventée (appelée "rééducation" par la Securité). Une personne rééduquée est en fait transformée en zombie, travaillant sans relâche, comme esclave, pour satisfaire ses maîtres. Dans son livre "Le Phénomène Piteşti", l'écrivain franco-roumain Virgil Ierunca a écrit : « ...Les méthodes les plus barbares de la torture psychologique ont été appliquées aux jeunes prisonniers "récalcitrants", dans le but de les humilier mutuellement, qu'ils s'abusent mutuellement de différentes manières, et en les torturant mentalement. Les victimes ont été transformées en bourreaux, les prisonniers ont été torturés par leurs propres amis, leurs camarades dans la souffrance.". L'écrivain russe bien connu Alexander Solzhenitsyn (Prix Nobel, 1970) qualifie l'Expérience de Pitesti d '"acte de barbarie le plus terrible du monde contemporain".

Canlul Dunare - Marea Neagra / Canalul Mortii (Danube - Canal de la Mer Noire / Le Canal de la Mort) est un Canal en Roumanie qui va de Cernavoda, sur le Danube, à Constanta (Bras Sud, branche principale) sur la Mer Noire. Au début des années 1950, la Roumanie communiste était connue pour être le site des camps de travail, où, à un moment donné, jusqu'à 20 000 prisonniers politiques travaillaient à des fouilles. Le nombre total de personnes réellement employées sur l'ensemble de la période est inconnu et le nombre total de décès estimé à plusieurs milliers.

Traian Băsescu a été Président de la Roumanie entre 2004 et 2012 en tant que fondateur et représentant de l'Alliance Justice et vérité.   Emil Constantinescu, Président de la Roumanie entre 1996 et 2000, a été l’un des fondateurs et un représentant de la Convention démocratique roumaine (CDR). 

8 e point de la Proclamation de Timisoara.  Proclamaţia de la Timişoara / La Proclamation de Timisoara était un document écrit en treize points, rédigé le 11 Mars 1990 par les participants à Timişoara, à la Révolution de 1989 en Roumanie. Organisés sous la forme de la  Société Timisoara et d'autres corps d'étudiants et de travailleurs, les signataires ont exprimé des objectifs démocratiques libéraux, qu'ils considéraient comme représentant l'héritage révolutionnaire. L'exigence la plus connue formait le 8ème point du document, demandant que tous les anciens cadres de la nomenklatura et de la Sécurité du Parti communiste, soient exclus de la  fonction publique pendant une période de 10 ans (ou trois législatures consécutives), l'accent étant mis sur la fonction de Président.


Version française par Noëlle Arnoult

vineri, 7 septembrie 2018

UN NUEVO EXITO INTERCULTURAL


Un nuevo exito intercultural de Bibliotheca Universalis

La revista “Sala” de Montevideo (Uruguay) ha publicado estos días un artículo elogioso sobre el libro de ciencia ficción Nostalgía de estrellas. Nostalgia de stele por el apreciado escritor y periodista uruguayo Carlos M. Federici.

Una vez más, se confirma la vocación universalista de “Bibliotheca Universalis” y también el hecho de que en esta colección de libros, parecidos en varios idiomas (inglés, español, italiano, portugués, alemán, rumano, holandés etc.), se han publicado autores de un real valor.

Gracias, amigos uruguayos! Felicidades, Carlos M. Federici!

DD & HLC

joi, 6 septembrie 2018

NOUVEAU DANS "BIBLIOTHECA UNIVERSALIS"


169. Marie Cholette (Canada) 
Le fragile équilibre de la grâce. Fragilul echilibru al graţiei
Avec une préface de Noëlle Arnoult (France)

Un document sur la Vie, l’Amour, la Mémoire, la Souffrance et la Rédemption dans une perspective québecoise. 
Coming soon.