duminică, 14 octombrie 2018

EN PREPARACION EN "BIBLIOTHECA UNIVERSALIS": ANTOLOGIA LITERARIA URUGUAYA, 2


Una expresión rica y sensible

Un proyecto donde se embarcó un puñado de escritores para mostrar con sus interesantes contenidos un amplio universo literario de calidad y estilo, que combinan con frases elegantes y sentidos propios.

Una obra que alterna narrativa  y poesía  con sus muy particulares tonos y que bailan al son del talento y la pasión por las letras.

Las narraciones se desarrollan en diferentes ambientes, con habilidosos recursos y adjetivación profusa que utilizan para entretener, muchas veces inspiradas en la vida misma o simplemente son producto de una vasta imaginación.

Los versos cargados de emociones y variada extensión logran plasmar con sutileza los sentimientos más profundos, que estimulan el alma,  enriquecen los valores humanos y dejan como resultado una diversidad de mensajes.

Tanto los poemas como los relatos pasan como imágenes que dejan al descubierto una expresión rica y sensible sin espacios ni tiempo que la limiten.

Juegan con las palabras con sabiduría y equilibrio y son capaces de encontrar belleza donde pareciera que no la hay, con vocablos utilizados con prestancia a la hora de componer con la palabra escrita.

Después de transitar por cada página de esta antología, rendimos homenaje a ese hilo invisible que enfrentó  el desafío del destino, sin máscaras, con la convicción de que quedamos ligados a un futuro que existe y es el hoy, testigo de una tangible realidad que nos unió, une y unirá.


O expresie bogată şi sensibilă

Un proiect în care s-a îmbarcat un grup de scriitori pentru a arăta prin scrierile lor interesante un amplu univers literar, de calitate şi de stil, care combină fraze elegante şi sentimente personale.

O operă care alternează naraţiunea cu poezia, cu cele mai particulare tonuri, care dansează la sunetul talentului şi a pasiunii pentru litere.    
Naraţiunile se dezvoltă în diferite medii sociale, cu abile recursuri şi adjectivări abundente pentru a delecta, de multe ori inspirate din viaţa însăşi - sau pur şi simplu sunt produsul unei vaste imaginaţii.

Versurile încărcate de emoţii şi variată extensiune reuşesc să plăsmuiască cu subtilitate sentimentele cele mai profunde, care stimulează sufletul, îmbogăţesc valorile umane şi emit ca rezultat o diversitate de mesaje.  

Atât poemele cât şi povestirile trec drept imagini care permit să fie descoperită o expresie bogată şi sensibilă, fără spaţiu şi timp care să le limiteze.

Autorii se joacă cu cuvintele, cu înţelepciune şi într-un mod echilibrat, probând capacitatea lor de a descoperi frumuseţea acolo unde s-ar părea ca ea nu există, cu vocabule folosite cu prestanţă la ceasul creaţiei prin cuvântul scris.

După ce cititorul a tranzitat prin fiecare pagină a acestei antologii, să aducem un omagiu acelui fir nevăzut care a înfruntat destinul, fără măşti, cu convingerea că rămânem legaţi de un viitor care există şi este ziua de astăzi, mărturie a unei realităţi palpabile care ne-a unit, ne uneşte şi ne va uni.

Niza Todaro, Guillermo Lopetegui
Traducere de Daniel Dragomirescu

AUTORES ANTOLOGADOS

Anna Donner, Carmen Molinas, Daniel Fernández Corchs, Fernando Silva, Guillermo Lopetegui, Graciela Mila Espasandín, Loreley Molinelli, Natalia González, Sandra Blanco García, Delia Barientos, Miguel Ángel Longo, Mónica Couto, Niza Todaro

vineri, 5 octombrie 2018

ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN NR. 5 (67) / SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2018EDITORIAL
Daniel Dragomirescu, “The Red Plague. La Peste Rouge. Ciuma Roşie”. p. 3 - 4

ORIZONTURI CRITICE, p. 4 - 10
Noëlle Arnoult (Franţa), “L’Essence de la poésie”
Francisco da Cunha Silva Filho (Brazilia), “Would you believe it, readers?”
Raymond Walden (Germania), “The Question Mark of our Presence”

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, p. 10 - 15
Neil Leadbeater (Regatul Unit), “On Oameni și marionete / Men and Puppets”
Beth Junor (Regatul Unit), “The Mummiad: New selected poems by Richard Livermore”
Constantin Stancu, “Nimic deosebit în timpul serviciului meu” de Radu Igna”

ORIZONTURI EPICE, p. 16 - 26
Morelle Smith (Regatul Unit), „Europe”
Niza Todaro (Uruguay), „Un amigo incomparable”
Jacklynn Beckman (Franţa), „Le départ”
Souhila Chidiac (Franţa), „Benoît et Lia” (2)
Jean-Claude Sartelet (Franţa)
Patrick Bédier (Franţa)

ORIZONTURI POETICE, p. 26 - 35
Michael White (Statele Unite)
Paul Sutherland (Canada-Regatul Unit)
Amy La Haye (Olanda)
Kees van Meel (Olanda)
Marina Centeno (Mexic)
Gloria Anzaldúa (Statele Unite)
Jessica Atal (Chile)

ORIZONTURI FRANCEZE, p. 35 - 44
Marie Cholette (Canada)
Rosa Favella
Gérard Angaud
Francis Hennuyer
Philippe Barbier
Olivier Lechat
Pierre Montfort
Georges de Rivas

DEBUT LA OLC, p. 44 - 48
Dana Lang (Franţa)
Ernest Koffiga Kavege (Togo-Gabon)
Cicéron Angledroit (Franţa), “Sur ces derniers détails”

TRADUCERI
Roxana Doncu, Monica Dragomirescu, Monica Manolachi, Daniel Dragomirescu,
Charmaine Cardon (Olanda), Raymond Walden (Germania), Noëlle Arnoult (Franţa)

CONTEMPORARY LITERARY HORIZON
A JOURNAL FOR VALUABLE READERS
COMING SOON

joi, 4 octombrie 2018

AFRICAN HORIZONS: ERNEST KOFFIGA KAVEGE (TOGO - GABON)
Au-delà du mal
(Conseils à mon fils)

Sache, mon fils, que la chambre qui a recueilli les pleurs de la veuve en secret
Devient l’enceinte témoin de ses chants de joie quandprennent fin son chagrin et ses peines.
Si donc tu sais par-devers toi voir au-delà de la défaite la Victoire,
Si pour toi l’échec n’est que la clef qui t’ouvre les portes de la Réussite,
Si dans le malheur tu ne cèdes point à l’affliction en faisant du Bonheur ton objectif, 
Si tu peux, quand la tristesse remplit ton cœur, vers l’Espérance tourner ton regard,
Si les opaques ténèbres deviennent translucides qui fassent jaillir dans ta vie la Lumière,
Si point l’erreur ne t’aveugle pour t’empêcher de découvrir la Vérité,
Si la haine devient à tes yeux transparente pour te laisser percevoir l’Amour mérité,
Si tu sais ne pas t’ensemencer dans le négatif pour ne pas perdre tes repères, 
Tu sauras, mon bien-aimé, qu’au-delà du Mal se trouve le Bien.


Dincolo de rău
(Sfaturi pentru fiul meu)

Să ştii, fiule, că odaia care a primit plânsul văduvei în taină
Devine incinta martor al cântecelor ei de bucurie când se sfârşesc durerea şi chinurile.
Dacă ştii aşadar să priveşti dincolo de înfrângerea Victoriei,
Dacă pentru tine eşecul nu e decât cheia care îţi deschide porţile Succesului,
Dacă în nenorocire nu cedezi mâhnirii făcând din Fericire ţelul tău,
Dacă poţi, când tristeţea îţi umple inima, spre Speranţă să-ţi îndrepţi privirea,
Dacă tenebrele opace devin translucide făcând să apară în viaţa ta Lumina,
Dacă greşeala nu te orbeşte pentru a te împiedica să descoperi Adevărul,
Dacă ura devine transparentă în ochii tăi pentru a te lăsa să percepi Iubirea meritată,
Dacă ştii să nu te ancorezi în negativ pentru a nu-ţi pierde reperele,
Vei şti, dragul meu, că dincolo de Rău se află Binele.   

Profil

Professeur certifié de philosophie de nationalité togolaise, Ernest Koffiga Kavege est né en 1971 et est auteur du recueil poétique Sanglots et Espoirs, paru en 2013 aux Éditions Continents à Lomé.

Profil

Profesor de filosofie de naţionalitate togoleză, Ernest Koffiga Kavege s-a născut în 1971 şi este autorul culegerii poetice Plâns şi Speranţă, publicată în 2013 la Editura “Continents” din Lomé.

Traducere de Daniel Dragomirescu