luni, 18 septembrie 2017

INTERCULTURAL EVENTS. EVENIMENTE INTERCULTURALE

Virginia Patrone (Uruguay), "Equipo Dragomirescu" (2010)

De şaizeci de ori “Orizont literar contemporan”

de Daniel Dragomirescu

2017 este un an aniversar din mai multe puncte de vedere. Pentru noi înseamnă un nou reper cronologic pe parcursul unei existenţe culturale şi interculturale. Un deceniu de activitate şi 60 de numere publicate semnifică rezistenţă şi perseverenţă într-un proces de creaţie pe multiple planuri.

După principiul bulgărelui de zăpadă, am crescut în permanenţă, însă nu pur şi simplu în virtutea inerţiei, ci prin contribuţia activă a unei echipe de colaboratori din toate colţurile lumii. Lista nominală este prea lungă pentru a o mai reproduce aici in extenso. Ne bucură faptul că în paginile revistei s-a publicat multă poezie, scrieri în proză, eseuri şi articole critice interesante, interviuri cu personalităţi ale culturii contemporane din Europa, America Latină, Statele Unite, Africa, Orient. Din 2011 revista noastră a început să publice grupaje poetice antologice. Deschiderea a fost făcută de Antonio Arroyo care a coordonat o antologie de poeţi din Insulele Canare. Au urmat Neil Leadbeater cu “A Scottish Dozen”, Caroline Gill, cu poeţi din Anglia, Luis Benitez, cu poeţi argentinieni, Donald Riggs, cu poeţi din Philadelphia şi alţii. Din 2010 am organizat, la Bucureşti, seria de primăveri interculturale, găzduite la Muzeul Naţional al Literaturii Române, Institutul Cultural Român şi la “Open Art” Library, iar din 2015 la aceste manifestări au participat şi unii colaboratori din străinătate ai revistei, precum Anna Rossell (Spania), Paul Sutherland (Regatul Unit-Canada), Matthias Erdbeer (Germania), Andrés Morales (Chile), Zeljka Lovrenčić şi Tomislav Marijan Bilosnić (Croaţia). Nu mai puţin relevante au fost întâlnirile pe care le-a avut Monica Manolachi cu Neil Leadbeater, Morelle Smith şi Katherine Gallagher cu ocazia vizitelor pe care le-a întreprins în Anglia şi Scoţia în 2016, precum şi întâlnirea cu poetul Kees van Meel, cu ocazia deplasării sale în Olanda. Aceste contacte directe au avut şi au un rol special în activitatea noastră interculturală.

Cărţile bilingve din colecţia Bibliotheca Universalis au însemnat o continuare pe un alt plan al activităţii noastre publicistice. Din 2014 şi până în prezent, în această colecţie a revistei s-au publicat deja peste 130 de cărţi care ilustrează în mod convingător creaţia literară din Europa: Peter Thabit Jones, Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Morelle Smith, Graham Fulton, Richard Livermore, Martin Bates (Regatul Unit), Raymond Walden, Matthias Erdbeer (Germania), Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italia), Donald Adamson (Finlanda), Roxana Doncu, Monica Manolachi, Gheorghe Glodeanu, Radu Igna (România), Anna Rossell, Antonio Arroyo, Felix Arencibia, Luis Angel Marin Ibañez, Isa Guerra, Julia Gil (Spania), Tomislav Marijan Bilosnić (Croaţia). Din Statele Unite s-au remarcat cărţile lui Donald Riggs, Alex Kudera, Valerie Fox şi John Tischer. America Latină este pâna în prezent reprezentată de autori din Mexic (precum poeta Marina Centeno), Brazilia (Dante Gatto, Gilvaldo Quinzeiro), Argentina (Luis Benitez), Chile (Theodoro Elssaca, Astrid Fugellie, Carmen Troncoso). Un grup compact de autori publicaţi sau în curs de publicare în Bibliotheca Universalis este din Uruguay şi îi include pe Niza Todaro, Carlos V. Gutiérrez, Guillermo Lopetegui, Ada Vega, Carlos M. Federici. În cursul acestui an, prin Noëlle Arnoult, Claude Colson, Fr. Fort, Sylvain Escalier etc. prezenţa franceză la OLC s-a consolidat în mod semnificativ.

Un loc special în Bibliotheca îl ocupă antologiile poetice realizate de Ingrid Odgers (Chile), Antonio Arroyo şi Isa Guerra (Canare), Neil Leadbeater şi Sally Evans (Scoţia), Antonio MR Martins (Portugalia), Mirian Caloretti Castillo (Peru), Valerie Fox, cu antologia “New Work by Philadelphia Poets”. Niza Todaro a coordonat “Antologia literară uruguayană” (proză şi poezie), care a fost lansată cu succes în vară la Ambasada României de la Montevideo. Şi poeţii scoţieni au reuşit organizarea unor evenimente culturale la Edinburgh şi Glasgow, unde au fost prezentate cărţi apărute în colecţia Bibliotheca Universalis.

Desigur, nu se pot trece cu vederea performanţele culturale şi literare ale unora dintre prietenii şi colaboratorii revistei noastre. Astfel, Peter Thabit Jones a obţinut în 2016 un premiu european pentru poezie, Theodoro Elssaca a primit, la Craiova, Premiul “Mihai Eminescu” pentru proză, iar poeta peruană Mirian Caloretti Castillo a fost premiată nu de mult la Festivalul Internaţional de Poezie de la Curtea de Argeş. Pentru proza sa, scriitoarea Niza Todaro a obţinut în 2016 un premiu la Buenos Aires, iar în 2017, la Montevideo, Premiul “Estrella del Sur”. În 2016 şi 2017, Monica Manolachi a fost la rândul ei premiată, la Târgovişte şi Galaţi,  pentru traduceri. Nu ne îndoim că pe viitor şi alţi autori şi colaboratori ai noştri vor obţine premii pentru scrierile lor şi mai multă recunoaştere din partea criticii literare şi a publicului.

După 60 de numere şi aproape un deceniu de existenţă, revista “Orizont literar contemporan”, consolidată de apariţiile din “Bibliotheca Universalis” şi servită de o echipă de colaboratori competenţi şi devotaţi, continuă să creadă în viabilitatea proiectului său intercultural şi în posibilitatea de a reuni într-un mod cât mai relevant întreg mapamondul în paginile sale.

Contemporary Literary Horizons multiplied by sixty

For many reasons 2017 is an anniversary year for us. It means a new chronological landmark along our cultural and intercultural existence. A decade of activity and 60 published issues means strength and perseverance in a process of creation on many planes.

Following the principle of the snowball, we have continuously grown, not just out of inertia, but also through the active participation of a team of collaborators from all the corners of the world. The name list is too long to be reproduced here in extenso. We are glad the the magazine published a lot of poetry, prose, essays and interesting critical articles, interviews with contemporary cultural personalities from Europe, Latin America, the United States, Africa and the East. Since 2011 our magazine has published poetry anthologies. This was started by Antonio Arroyo who coordinated an anthology of poets from the Canary Islands. Neil Leadbeater followed with “A Scottish Dozen”, then Caroline Gill with English poets, Luis Benitez with Argentinian poets, Donald Riggs with poets from Philadelphia and many others. Beginning with 2010, in Bucharest, we have organized a series of Intercultural Springs, hosted by the National Museum of Romanian Literature, the Romanian Cultural Institute and the Open Art Library, and from 2015 some foreign collaborators of the magazine started to take part in these events: Anna Rossell (Spain), Paul Sutherland (United Kingdom-Canada), Matthias Erdbeer (Germany), Andrés Morales (Chile), Zeljka Lovrenčić şi Tomislav Marijan Bilosnić (Croatia). No less significant were Monica Manolachi’s meetings with Neil Leadbeater, Morelle Smith and Katherine Gallagher, occasioned by her visits to England and Scotland in 2016, as well as her meeting with poet Kees van Meel, when she visited the Netherlands. These direct contacts have played a special role in our intercultural activity.

The bilingual books in the collection Bibliotheca Universalis were a prolongation of our jounalistic activity on another level. Starting with 2014, so far over 130 books have been published in this collection, which convincingly illustrate European literary creation: Peter Thabit Jones, Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Morelle Smith, Graham Fulton, Richard Livermore, Martin Bates (United Kingdom), Raymond Walden, Matthias Erdbeer (Germany), Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italy), Donald Adamson (Finland), Roxana Doncu, Monica Manolachi, Gheorghe Glodeanu, Radu Igna (Romania), Anna Rossell, Antonio Arroyo, Felix Arencibia, Luis Angel Marin Ibañez (Spain), Tomislav Marijan Bilosnić (Croatia). From the United States we published Donald Riggs, Alex Kudera, Valerie Fox and John Tischer. Latin America is represented so far by Mexican authors (like poet Marina Centeno), Brazilian (Dante Gatto, Gilvaldo Quinzeiro), Argentinian (Luis Benitez), Chilean (Theodoro Elssaca, Astrid Fugellie, Carmen Troncoso). Another group of authors (already published or expecting publication) is from Uruguay and includes Niza Todaro, Carlos V. Gutiérrez, Guillermo Lopetegui, Ada Vega, Carlos M. Federici. During this year, through Noëlle Arnoult, Claude Colson, Fr. Fort, Sylvain Escalier etc., the French presence became more visible in the CLH.

A special place in the Bibliotheca is occupied by the poetry anthologies compiled by Ingrid Odgers (Chile), Antonio Arroyo şi Isa Guerra (The Canaries), Neil Leadbeater şi Sally Evans (Scotland), Antonio MR Martins (Portugal), Mirian Caloretti Castillo (Peru), Valerie Fox, with the anthology “New Work by Philadelphia Poets”. Niza Todaro coordinated “The Uruguayan Literary Anthology” (poetry and prose), which was succesfully launched this summer at the Romanian embassy in Montevideo. The Scottish poets managed to organize some cultural events in Edinburgh and Glasgow, where the books published in Bibliotheca Universalis were introduced to the public.

Of course, one cannot overlook the cultural and literary performances of some of our friends and collaborators. Thus Peter Thabit Jones was awarded an European poetry prize in 2016, Theodoro Elssaca received, in Craiova, the “Mihai Eminescu” prize for prose, while the Peruvian poet Mirian Caloretti Castillo received an award at the International Poetry Festival in Curtea de Argeș not long ago. Writer Niza Todaro received an award for her prose in Buenos Aires in 2016, and the award “Estrella del Sur” in Montevideo in 2017. In 2016 and 2017 Monica Manolachi was also given an award for her translations in Râmnicu Sărat. In the near future there is no doubt that other authors and collaborators will receive awards for their writings and praise from the public and literary critics.

After 60 issues and almost a decade of existence, the magazine “Contemporary Literary Horizons”, consolidated by the publications in Bibliotheca Universalis and served by a team of competent and devoted collaborators, continues to believe in the viability of its intercultural project and the possibility of reuniting, in the most relevant way, a whole world in its pages.

Translation by Roxana Doncu
      
Soixante fois “Horizon littéraire contemporain”

2017 est une année anniversaire de plusieurs points de vue. Pour nous, cela signifie une nouvelle borne chronologique lors d'une longue existence culturelle et interculturelle. Une décennie d'activité et 60 numéros publiés signifient résistance et persévérance dans un processus de création qui se deroule sur multiples coordonnées.

Conformément au principe de la boule de neige, nous avons grandi constamment, mais pas simplement en raison de l'inertie, mais par la contribution active d'une équipe de collaborateurs du monde entier. La liste nominale est trop longue pour être reproduite ici in extenso. Nous sommes heureux que beaucoup de poésies, de prose, d'essais et d'articles intéressants, des entretiens avec des personnalités de la culture contemporaine en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique et en Orient ont été publiés dans les pages de la revue. Depuis 2011, nous avons commencé à publier des sélections poétiques anthologiques. L'ouverture a été faite par Antonio Arroyo qui a dirigé une anthologie de poètes des Îles Canaries. Il a été suivi par Neil Leadbeater avec "A Scottish Dozen", Caroline Gill, avec des poètes d'Angleterre, Luis Benitez, avec des poètes argentins, Doladd Riggs, avec des poètes de Philadelphie et par autres. Depuis 2010, nous avons organisé à Bucarest la série de manifestations connues sous le nom de printemps interculturels, organisés au Musée National de la Littéraature Roumaine, à l'Institut Culturel Roumain et à la bibliothèque Open Art et, à partir de 2015, à ces manifestations ont pris part des collaborateurs étrangers de la revue, tels que Anna Rossell (Espagne), Paul Sutherland (Royaume-Uni-Canada), Matthias Erdbeer (Allemagne), Andrés Morales (Chili), Zeljka Lovrenčić et Tomislav Marijan Bilosnić (Croatie). Les rencontres de Monica Manolach avec Neil Leadbeater, Morelle Smith et Katherine Gallagher, à l'occasion de ses visites en Angleterre et en Écosse en 2016, m’ont été moins importantes, tout comme son rencontre avec le poète Kees van Meel, lors de son voyage aux Pays-Bas. Ces contacts directs ont un rôle particulier à jouer dans notre activité interculturelle.

Les livres bilingues dans la collection de Bibliotheca Universalis ont été une continuation sur un autre plan de notre activité interculturelle. À partir de 2014, plus de 130 livres ont été publiés dans cette collection de livres qui illustre de manière convaincante la création littéraire en Europe: Peter Thabit Jones, Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Morelle Smith, Graham Fulton, Richard Livermore, Martin Bates (Royaume-Uni), Raymond Walden, Matthias Erdbeer (Allemagne), Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italie), Donald Adamson (Finlande), Roxana Doncu, Monica Manolachi, Gheorghe Glodeanu, Radu Igna (Roumanie), Antonio Arroyo, Felix Arencibia, Luis Angel Marin Ibañez, Isa Guerra, Julia Gil (Espagne), Tomislav Marijan Bilosnić (Croatie). Des États-Unis, se distinguent les livres de Donald Riggs, Alex Kudera, Valerie Fox et John Tischer. L'Amérique latine a été jusqu'ici représentée par des auteurs mexicains (comme la poète Marina Centeno), le Brésil (Dante Gatto, Gilvaldo Quinzeiro), l'Argentine (Luis Benitez), le Chili (Theodoro Elssaca, Astrid Fugellie, Carmen Troncoso). Un groupe compact d'auteurs publiés ou en voie de publication dans la Bibliotheca Universalis vient d'Uruguay et celui-ci comprend Niza Todaro, Carlos V. Gutiérrez, Guillermo Lopetegui, Ada Vega et Carlos M. Federici. Cette année, par Noëlle Arnoult, Claude Colson, Fr. Fort, Sylvain Escalier, etc. la présence française chez HLC s'est considérablement renforcée.    

Une place particulière dans Bibliotheca occupent les anthologies poétiques faites par Ingrid Odgers (Chili), Antonio Arroyo et Isa Guerra (Canaries), Neil Leadbeater et Sally Evans (Ecosse), Antonio MR Martins (Portugal), Mirian Caloretti Castillo (Pérou), Valerie Fox, avec l'anthologie "New Work by Philadelphia Poets". Niza Todaro a coordonné une anthologie littéraire uruguayenne (prose et poésie), qui a été lancée avec succès cette été à l'Ambassade de Roumanie à Montevideo. Les poètes écossais ont réussi à leur tour à organiser des événements culturels à Edimbourg et Glasgow, où ils ont présenté les livres publiés dans la collection Bibliotheca Universalis.

Bien sûr, on ne peux pas oublier les performances culturelles et littéraires des quelques amis et collaborateurs de notre magazine. Ainsi, Peter Thabit Jones a remporté en 2016 un prix européen pour la poésie, Theodoro Elssaca a reçu à Craiova Le Prix «Mihai Eminescu» pour la prose et la poète péruvienne Mirian Caloretti Castillo a reçu un prix au Festival International de la Poésie à Curtea de Argeş. Pour la prose, Niza Todaro a remporté un prix en 2016 à Buenos Aires, et en 2017, à Montevideo, le prix "Estrella del Sur". En 2016 et 2017 Monica Manolache a remporté à son deux prix pour traduction, à Targovişte et à Galaţi. Il n’y a pas de doute que dans l'avenir d'autres auteurs et  collaborateurs universalistes seront récompensés pour leurs écrits et vont gagner une plus grande reconnaissance de la part des critiques littéraires et du public.

Après 60 numéros et une décennie d'existence, la revue «Horizon littéraire contemporain» renforcée par l'apparition de «Bibliotheca Universalis» et servie par une équipe de collaborateurs compétents et engagés, continue de croire à la viabilité de son projet interculturel et dans la possibilité de réunir d’une manière de plus en plus pertinente le monde entier dans ses pages.
Traduction par Daniel Dragomirescu

Sesenta veces “Horizonte literario contemporáneo”

2017 es un año aniversario desde varios puntos de vista. Para nosotros significa un nuevo criterio cronológico a lo largo de una existencia cultural e intercultural. Una década de actividad y 60 números publicados significan resistencia y perseverancia en un proceso de creación en varios planos.

Según el principio de la bola de nieve, fuimos creciendo en todo momento, pero no simplemente en virtud de la inercia, sino a traves de la contribución activa de un equípo de colaboradores desde todos los rincones del mundo. La lista nominal es demasiado larga para reproducirla aquí en extenso. Nos da mucho gusto el hecho de que, dentro de las páginas de la revista, se ha publicado mucha poesía, obras en prosa, ensayos y artículos críticos interesantes, entrevistas con personalidades de la cultura contemporánea en Europa, América Latina, Estados Unidos, Africa, Oriente. Desde el 2011, nuestra revista ha comenzado a publicar volúmenes poéticos antológicos. El estreno ha sido hecho por Antonio Arroyo, quien ha coordinado una antología de poetas de las Islas Canarias. Después le siguió Neil Leadbeater con “A Scottish Dozen”, Caroline Gill, con poetas de Inglaterra, Luis Benitez, con poetas argentinos, Donalds Riggs, con poetas de Filadelfia y otros. Desde 2010 hemos estado organizando, en Bucarest, la serie de primaveras interculturales, hospedadas por el Museo Nacional de la Literatura Rumana, por el Instituto Cultural Rumano y por “Open Art” Library, y desde el 2015 han estado tomando parte a estas manifestaciones algunos de los colaboradores del extranjero de la revista, como Anna Rossell (España), Paul Sutherland (Reino Unido-Canadá), Matthias Erdbeer (Alemania), Andrés Morales (Chile), Zeljka Lovrenčić y Tomislav Marijan Bilosnić (Croacia). No menos relevantes han sido los encuentros que tuvo Monica Manolachi con Neil Leadbeater, Morelle Smith y Katherine Gallagher a ocasión de las visitas que hizo en Inglaterra y Escocia en el 2016, como también el encuentro con el poeta Kees van Meel, a ocasión de su viaje a Holanda. Estos contactos directos tuvieron y siguen teniendo un papel especial en nuestra actividad intercultural.

Los libros bilingues de la colección Bibliotheca Universalis significaron una continuación en distinto plan de nuestra actividad ensayista. Desde el 2014 y hasta el presente, en esta colección de la revista han sido publicados ya más de 130 libros que subrayan convincentemente la creación literaria de Europa: Peter Thabit Jones, Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Morelle Smith, Graham Fulton, Richard Livermore, Martin Bates (Reino Unido), Raymond Walden, Matthias Erdbeer (Alemania), Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italia), Donald Adamson (Finlandia), Roxana Doncu, Monica Manolachi, Gheorghe Glodeanu, Radu Igna (Rumanía), Anna Rossell, Antonio Arroyo, Felix Arencibia, Luis Angel Marin Ibañez, Isa Guerra, Julia Gil (España), Tomislav Marijan Bilosnić (Croacia). De los Estados Unidos destacaron los libros de Donald Riggs, Alex Kudera, Valerie Fox y John Tischer. La América Latina es, hasta hoy en día, representada por autores de México (como la poeta Marina Centeno), Brasil (Dante Gatto, Gilvaldo Quinzeiro), Argentina (Luis Benitez), Chile (Theodoro Elssaca, Astrid Fugellie, Carmen Troncoso). Un grupo compacto de autores publicados o en vía de publicación en la Bibliotheca Universalis es el de Uruguay, que incluye a Niza Todaro, Carlos V. Gutiérrez, Guillermo Lopetegui, Ada Vega, Carlos M. Federici. Durante este año, a traves de Noëlle Arnoult, Claude Colson, Fr. Fort, Sylvain Escalier etc., la presencia francesa dentro de HLC se ha consolidado de manera significante. 

Un lugar especial en la Bibliotheca es ocupado por las antologías poéticas realizadas por Ingrid Odgers (Chile), Antonio Arroyo e Isa Guerra (Canarias), Neil Leadbeater y Sally Evans (Escocia), Antonio MR Martins (Portugal), Mirian Caloretti Castillo (Perú), Valerie Fox, con la antología “New Work by Philadelphia Poets”. Niza Todaro ha coordinado la “Antologia literaria uruguaya” (prosa y poesía), cuyo exitoso lanzamiento este verano tuvo lugar en la Embajada de Rumanía de Montevideo. También los poetas escoceces han logrado la organización de unos eventos culturales en Edinburgh y Glasgow, donde se presentaron libros publicados en la colección Bibliotheca Universalis.

Por supuesto, no podemos pasar por altos los logros culturales y literarios de algunos de los amigos y colaboradores de nuestra revista. Por lo tanto, Peter Thabit Jones obtuvo en el 2016 un premio europeo de poesía, Theodoro Elssaca recibió, a Craiova, el Premio “Mihai Eminescu” de prosa, y la poeta peruana Mirian Caloretti Castillo fue galardonada hace poco en el Festival Internacional de Poesía de Curtea de Argeş. Por su prosa, la escritora Niza Todaro obtuvo en el 2016 un premio a Buenos Aires, y en el 2017, a Montevideo, el Premio “Estrella del Sur”. En el 2016 y 2017, Monica Manolachi fue, a su turno, galardonada, a Târgovişte y Galaţi, por traducciones. No dudamos de que, en el futuro, también otros autores y colaboradores nuestros obtengan premios por sus obras y más reconocimiento por parte de la crítica literaria y del público. 

Después de 60 números y casi una década de existencia, la revista “Horizonte literario contemporáneo”, consolidada por las publicaciones de la “Bibliotheca Universalis” y apoyada por un equípo de colaboradores competentes y devotas, sigue creyendo en la viabilidad de su proyecto intercultural y en la posibilidad de juntar, de la manera más relevante, el mapamundi entero dentro de sus páginas.      
Traducido por Diana Dragomirescu


Niciun comentariu: