joi, 22 august 2019

HORIZONTES LATINOAMERICANOS. LETRAS A UN AMIGO ARGENTINO


Eduardo Sanguinetti o l’Homme revolté de Albert Camus en version latinoamericana

1
Es imposible querido amigo... estoy malherido... un regimen totalitario se impuso... si puedes ayudarme gracias!
Eres un amigo entrañable... 
Eduardo  Sanguinetti

Estoy muy preocupado por esta situacion de Argentina, querido Edy.
Una vez un pais libre e feliz, como escribe Mario Vargas Llosa y actualmente un pais destruido por los gobiernantes de la Mafia Socialista Universal.
Que no pueden darte beneficios sin llevarte tu libertad de ser humano nacido libre.
Que malediccion! 

Mario Vargas Llosa un gran escritor, lástima que ha traicionado sus ideales, un vendido a las corporaciones ultraneoliberales, las de la ley de mercado que suman indigentes en el planeta... que dejan librados al azar a los que no adhieren al regimen de las multinacionales... el socialismo ha fracasado, no veo donde ves peligro donde no lo hay... conozco Argentina y Latinoamérica muy bien... tengo pertenencia a los primeros que han llegado a estas tierras, siempre colonizadas, con trepadores en la escala social que desean ser lo que jamás serán... ávidos, difamadores y sobre todo estafadores... el peronismo es un cáncer en Argentina, no ha permitido que este país evolucione y se asimile al curso de la historia... el gobierno del hijo de mafioso calabrés es espantoso, pues no tiene nada que ver con nuestra histori ay nuestras tradiciones, preferiría coronarme Rey: yo... Un abrazo! 


Eduardo Sanguinetti
Queridissimo Edy:

No se que ha traicionado Mario Vargas Llosa. 
En todo el caso, es un gran escritor y una consciencia del mundo latinoamericano.
Si, tienes razon: el peronismo ha destruido Argentina.
Como el socialismo y el comunismo Rumania.
No se puede construir una sociedad sin respectar a la dignidad y a la libertad humana.
Si el liberalismo y el neoliberalismo han producido danas al mundo, esto es pues el liberalismo es una version de socialismo combinada con el poder financiario de los ricos de esta planeta. Como se ve en China, donde la nomenklatura comunista se ha combinado con el neoliberalismo. Como en Union Sovietica que ha destruido la sociedad rusa en el nombre de un pueblo que en realidad el regimen estalinisto ha reprimido con extrema brutalidad.
Lenin cuentaba con los "idiotas utiles", para introducir una forma de sociedad totalitaria donde los milliones de seres humanos eran esclavos del Estado. El hombre no es un animal que recibe un pedazo de pan para vivir en las catenas de la servitud ideologica.
Esto es nuestro mundo, caro fratello!
Argentina es un ejemplo de que puede hacer un movimiento politico como fue el peronismo. Por supuesto, si Argentina teneba un Nicolas Maduro la situacion de Argentina era tan peor que cada argentino quereba salir de este pais!...
Pobre gran y rico pais, tan mal conducido por la demagogia politica del peronismo, la forma argentina del ceausismo! Como sabes, Juan Peron fue un gran amigo del dictador comunista Nicolae Ceausescu...
Hasta la vista, y espero poder recibirte en Bucarest un dia, pues la vida en Argentina sera mucho mas peor... Infelizmente.  


Nicolae Ceausescu y Juan PeronScrisori către un prieten argentinian

1
Este imposibil, dragă prietene... sunt grav rănit... un regim politic totalitar s-a impus... Dacă mă poţi ajuta, mulţumesc!
Eşti un prieten reconfortant...

Eduardo Sanguinetti  
2
Sunt îngrijorat de această situaţie din Argentina, dragă Edy.
Cândva o ţară liberă şi fericită, după cum afirmă Mario Vargas Llosa, iar în prezent o ţară distrusă de guvernările Mafiei Socialiste Universale. Care nu îţi pot da beneficii fără a-ţi răpi în schimb libertatea ta de fiinţă umană născută liberă. 
Ce blestem! 

3
Mario Varga Llosa (este) un mare scriitor, păcat că şi-a trădat idealurile, un vândut corporaţiilor ultraneoliberale, acelea ale legii pieţei, care adună săraci pe planetă... care îi lasă de izbelişte pe aceia care nu aderă la regimurile multinaţionalelor... Socialismul a eşuat, nu văd pericolul acolo unde nu există... Cunosc Argentina şi America Latină foarte bine... Fac parte dintre cei dintâi care au venit pe aceste pământuri, mereu colonizate, cu profitori pe scara socială, care doresc să fie ceea ce niciodată nu vor fi... lacomi, palavragii şi, mai ales, profitori... Peronismul este un cancer social în Argentina, nu a permis ca această ţară să evolueze şi să se sincronizeze cu mersul istoriei... Guvernul odraslei mafiotului calabrez este groaznic, fiindcă nu are nimic în comun cu istoria noastră, cu tradiţiile noastre, aş prefera să mă încoronez rege: eu... O largă îmbrăţişare!     

Eduardo Sanguinetti
4
Iubite Edy,

Nu ştiu ce a trădat Mario Vargas Llosa.
În orice caz, el este un mare scriitor şi o conştiinţă a lumii latinoamericane.
Da, ai dreptate: peronismul a distrus Argentina. Precum socialismul şi comunismul, România.
O societate nu se poate construi fără a respecta demnitatea şi libertatea umană.
Dacă liberalismul şi neoliberalismul au provocat daune lumii, asta este din cauză că liberalismul / neoliberalismul reprezintă o versiune de socialism combinată cu puterea financiară a celor bogaţi de pe această planetă. Aşa cum se vede în China, unde nomenklatura comunistă s-a combinat cu neoliberalismul. Ca în Uniunea Sovietică, care a distrus societatea rusă în numele poporului, pe care în realitate regimul stalinist l-a reprimat cu maximă brutalitate. Lenin conta pe “idioţii utili”, pentru a introduce o formă de societate totalitară, în care milioanele de fiinţe umane erau sclavii Statului. Omul nu este un animal căruia să îi dai o bucată de pâine ca să trăiască în lanţurile servituţii ideologice. 
Asta e lumea noastră, fratello!
Argentina este un exemplu de ce poate să facă o mişcare politică precum peronismul. Sigur că, dacă Argentina avea la conducere pe un Nicolas Maduro, situaţia de acolo ar fi fost aşa de rea, că fiecare argentinian ar fi dorit să abandoneze această ţară!...
Săracă şi bogată ţară, atât de rău condusă cu demagogia politică a peronismului, această formă argentiniană a ceauşismului! După cum ştii, Juan Peron a fost un mare prieten şi admirator al lui Nicolae Ceauşescu...
Pe curând, şi sper să te pot primi la Bucureşti într-o bună zi, fiindcă viaţa din Argentina va fi cu mult mai rea... Din nefericire.

Buenos Aires – Bucureşti, august 2019 

Niciun comentariu: